دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، دی 1401