سنجش و اعتباریابی الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه‌ای در سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 مدیریت دولتی-دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/jipas.2022.332120.1366

چکیده

از دهه‌های متمادی نگرانی فزاینده‌ای در مورد افزایش فقر، افزایش نابرابری، حفاظت از محیط زیست، ارتقای رفاه و غیره وجود داشته است. این تغییرات موجب تغییر رویکرد جوامع و دولت‌ها از رشد اقتصادی به رویکرد نوین توسعه پایدار شده است. با این وجود موضوع چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار همچنان چالشی جهانی است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناخته‌شده برای اجرای صحیح رویکرد توسعه پایدار، حکمرانی خوب است. هدف از انجام این پژوهش سنجش و اعتباریابی الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار بر اساس تکنیک سوآرا است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش اجرا توصیفی- پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از مدیران و کارشناسان استانداری، فرمانداری و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در سطح استان سیستان و بلوچستان به تعداد 816 نفر که با روش تصادفی طبقه‌ای تعداد 261 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با روش پایایی ترکیبی سنجش و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد در الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار، شاخص اظهارنظر و پاسخگویی با وزن نهایی (141/0)؛ کیفیت قوانین با وزن (131/0)؛ کنترل فساد با وزن (123/0)؛ حاکمیت قانون با وزن (102/0)؛ شفافیت با وزن (099/0) در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Validate Good Governance Model with Sustainable Development Approach (Case Study: Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • Vahid Peyghan 1
  • Nourmohammad Yaghobi 2
  • aleme keikha 3
1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 2. Professor, department of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran,
3 university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

Protecting the environment, promoting welfare, and so on. These transformations have changed the approach from economic growth to sustainable development approach; nevertheless, the subject that how to achieve the goals of sustainable development remains a global challenge. One of the most important tools known for the proper implementation of the sustainable development approach is good governance. The purpose of this study is to measure and validate the model of good governance with sustainable development approach based on the SOARA technique. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method and employed structural-equation modeling. The statistical population of this study includes managers and experts of the governorate and faculty members in university of Sistan and Baluchestan province reaching 816 people who were selected by stratified random sampling method, 400 people as a sample size. In order to collect information, a questionnaire was used and validity was assessed using confirmatory factor analysis and reliability was measured and confirmed by combined reliability method. In order to analyze the data, structural-equation modeling method was used in Smart PLS software version2. As well, SOARA technique was used to prioritize the components and indicators of the research. The results showed that voice and accountability index with a final weight of 0.141, quality of rules with a weight of 0.131; Corruption control weighing 0.123; Rule of law weighing 0.102; Transparency weighing 0.09950 are the top factors in good governance model based on sustainable development approach in Sistan and Baluchestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance Model
  • Sustainable Development
  • SOARA Technique
  • Sistan and Baluchestan Province
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد، شهرام‌نیا، امیرمسعود، صفریان‌ گرمه‌خانی، روح‌الله (1395). الگوی حکمرانی خوب، جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. سال 12، شماره 36، 7-40.
آرایی، وحید، قاسمی، ابوالفضل، معینی‌فر، یاسر (1396). توصیه‌های سیاستی موانع حکمروایی خوب در مدیریت دولتی (مطالعه موردی: فرمانداری و شهرداری مینودشت). مجله مطالعات راهبردی در سیاست عمومی، سال 7، شماره 25، 113-133.
حاجیلو، محمد، محمدی، نبی اله، درودی، هما، منصوری، علی. (1400). تدوین الگوی توسعه منابع انسانی آموزش محور مبتنی بر حکمرانی خوب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. سال 14، شماره 44، 161-171.
حسینی، آناهیتا، چوپان‌قلعه‌جوق، حامد (1392). تأثیر فضاهای عرفانی با تأکید بر جایگاه گردشگری عرفانی در توسعه صنعت گردشگری. اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، تهران.
دادخواه، هادی، زمانیان، غلامرضا، دهمرده قلعه‌نو، نظر (1397). نقش حکمروایی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری، فصلنامه راهبرد، سال 27، شماره 2، 141-162.
دقتی، عادله، یعقوبی، نورمحمد، کمالیان، امین، دهقانی، مسعود (1399). طراحی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از الگوی فراترکیب. پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال 24، شماره 2، 1-34.
دوله، فاطمه، سیف‌اللهی، سیف‌الله و زنجانی، حبیب‌الله (1398). مطالعه زمینه‌ها و موانع شکل‌گیری حکمرانی خوب در ایران معاصر. فصلنامه علوم اجتماعی، 13(2)، 154-123.
ذاکری، محمد (1396). بررسی گزارش شاخص جهانی حکمرانی خوب با تأکید بر جایگاه ایران. فصلنامه تحول اداری، سال 11، شماره 57، 56-69.
رزمی، محمدجواد، صدیقی، سمیه، رضاییان، سمانه (1394). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی. اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی، سال 4، شماره 2، 51-75.
زاینده‌رودی، محسن، خسروآبادی، محمد، شکیبایی، علیرضا (1396). بررسی تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با استفاده از پانل داده (مطالعه موردی: منتخب کشورهای جنوب غرب آسیا). فصلنامه تحقیقات اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 17، شماره 3، 25-52.
صحرایی، علی­رضا، محمودی­نیا، امین (1397). الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت‌ هاشمی رفسنجانی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، سال 8، شماره 28، 228-207.
عزب دفتر، آسیه، رجبی فرجاد، حاجیه (1398). تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتار سیاسی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال 1، شماره 10، 169-141.
قلی‌پور، رحمت‌الله (1387). حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
کندری، فرزانه، محمودی، جعفر (1397). ارائه چارچوبی مفهومی برای بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). سال 13، شماره 2، 277-302.
کیخا، عالمه، شه‌بخش ایمان (1399). بررسی نقش سوداگری اداری بر بازتاب‌های مضمحل‌کننده شغلی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان. فرایند مدیریت و توسعه. سال 33، شماره 3، 31-47.
محمودی، امیر، آرش‌پور، علیرضا (1394). حکمرانی مطلوب؛ سازوکار ایجاد توانمندی در تحقق توسعه. فصلنامه سیاست جهانی، سال 6، شماره 4، 213-236.
مرادی، ابراهیم، رهنما، علی، حیدریان، سمیرا (1396). تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر کنترل فساد (مطالعه موردی: کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مداری، سال 14، شماره 4، 151-182.
مولایی، یوسف، امین منصور، جواد (1398). راهبرد ملی توسعه پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها. فصلنامه سیاست، سال 49، شماره 3، 862-837.
نجفی، محمدباقر، فتح الهی، جمال، محمدپور، فرحناز (1398). نقش حکمرانی خوب در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (در قالب مدل مارپیچ چهارگانه). پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی). سال 19، شماره 1، ۱۲۹-۱۶۰.
یاراحمدی، محسن، الماسی فرد، محمد (1396). ارزیابی وضعیت حاکمیت در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). اولین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای، رویکردها و کاربردها، کردستان.
Bassam, A. (2019). Building an effective knowledge management system in Saudi Arabia using the principles of good governance. Resources Policy, 64(1), 101-109.
Biermann, F., Stevens, C., Bernstein, S., Gupta, A., & Kabiri, N. (2014). Integrating governance into the sustainable development goals. POST2015/UNU-IAS Policy Brief, United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability, Tokyo. 3.
Biswas.R., Jana.A, Arya.K & Ramamritham.K. (2018). A good-governance framework for urban management. Journal of Urban Management, 59(4), 591-603.
Cardos, I. R. (2014). New Trends in Budgeting: A Literature Review. Practical Application of Science, 2(2), 483-490.
Dhaoui, I. (2019). Good governance for sustainable development. Advances in Developing Human Resources, 10(6), 1-9.
Holohan, A. (2010). The challenge of becoming a network organization. Los Angeles: University of California press.
Hopper, T. (2017). Neopatrimonialism, good governance, corruption and accounting in Africa: Idealism vs pragmatism, Journal of Accounting in Emerging Economies, 7(2), 225-248.
Keeble, B. R. (1988). The Brundtland report: Our common future. Medicine and War, 4(1), 17-25. ‏
Kersuliene, V., Zavadskas, E. K. & Turskis, Z., (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step_wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243–258.
Madhani, P. M. (2020). Value addition through good governance in corporate sector: Role of disclosure and transparency. SSRN Electronic Journal, 1(3). 1-3.
Raiborn, C., Butler, J. B., Martin, K., & Pizzini, M. (2017). The internal audit function: A prerequisite for Good Governance. Journal of Corporate Accounting & Finance, 28(2), 10-21. ‏
Sajid, I. (2017). The impact of civil society organazation on good Governance. Scientific Journal of Management and Social Sciences, 1(1), 2-10.
Sinakou.E, Jelle, D., Pauwa G. & Peter P. (2018). Academics in the field of Education for Sustainable Development: Their conceptions of sustainable development.Journal of Cleaner Production,184(3), 321-332.
Steptoe, A., Marteau, T., Fonagy, P., & Abel, K. (2019). ACEs: evidence, gaps, evaluation and future priorities. Social Policy and Society, 18(3), 415-424.
Stojanović, I., Ateljević, J., & Stević, R. S. (2016). Good governance as a tool of sustainable development. European Journal of Sustainable Development, 5(4), 558-571.
Wang, G. G., Korte, R. F., & Sun, J. Y. (2008). Development economics: A foundation for HRD policy studies in developing countries. Advances in Developing Human Resources, 10(6), 848-862. ‏