دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تیر 1401 
گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

صفحه 21-50

10.22034/jipas.2022.306129.1258

زهرا کلاتهایی؛ علیرضا معینی؛ امیر ذاکری؛ سعید شوال‌پور


فهم الگوی رفتاری تصمیم‌گیری استراتژیک در سازمان‌های حوزوی

صفحه 79-115

10.22034/jipas.2022.330390.1358

مرتضی سلطانی؛ کمال برزگر بفرویی؛ حسن زارعی متین؛ محسن منطقی