واکاوی الگوهای ذهنی مدیران دولتی نسبت به پدیده «واپس زنی دانش»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران .

10.22034/jipas.2022.351052.1438

چکیده

بسیار گفته می‌شود که دانش و قدرت دو روی یک سکه هستند که عبارت توانا بود هر که دانا بود را تداعی می‌کند. اما آیا منظور از این دانایی بیشتر شدن دانش است؟ و یا منظور تشخیص آن‌چه باید بدانیم و آن‌چه نباید بدانیم، است. ساده‌تر آن‌که «گاهی می‌دانیم که اگر ندانیم بهتر است». از این رو، دانش را پس می‌زنیم. ما این پدیده را «واپس زنی دانش» می‌نامیم و در مطالعه حاضر به دنبال درک و کشف ابعاد آن از نگاه مدیران ارشد سازمان هستیم. تجربه زیسته محققان در کنار مدیران ارشد در سازمان‌های مختلف، خاستگاه شکل‌گیری این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که از مجموعه استراتژی‌های رفتاری مدیران اینگونه بر می‌آید که کسب دانش به خودی خود قدرت نیست بلکه در جبهه مقابل آن، غفلت و عدم شفافیت با دانش به رقابت می‌پردازد. مطالعه حاضر، پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش تحقیق کیو انجام شده است. داده‌های کیفی در این مطالعه برگرفته از مصاحبه‌های عمیق با 16 مدیر ارشد در بخش دولتی است. یافته‌ها حاکی از آن است که به دلایل سازمانی، محیطی و شخصی، مدیران گاهی «عمداً و آگاهانه»، دانش را پس می‌زنند و در مواجه با شواهد متناقض با عقاید خود، «بی توجهی» می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of mental patterns of government managers towards the phenomenon of "knowledge retrieval"

نویسندگان [English]

  • bahareh abedin 1
  • shahnaz akbari emami 2
1 Assistant Professor, Department of Executive Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran.
چکیده [English]

It is often said that knowledge and power are two sides of the same coin.But does this wisdom mean more knowledge? Or it means distinguishing what we should know and what we should not know. It is simpler that "sometimes we know that it is better if we don't know". Hence, we withdraw knowledge. We call this phenomenon " knowledge retrieval " and in the present study, we seek to investigate and discover it from the point of view of senior managers of the organization. The experience with senior managers in different organizations is the origin of this study. The results of this study show that from the set of behavioral strategies of managers, you can get your knowledge with your own power, but on the other hand, neglect and lack of transparency compete with knowledge. The current study is qualitative research that was conducted using the Q research method. Qualitative in this study is derived from informational interviews with 16 senior managers in the public sector. Findings suggest that, given organizational, environmental, and personal access, they sometimes "deliberately and consciously" withdraw knowledge and "ignore" evidence that contradicts their beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge retrieval؛ deliberate neglect؛ senior government managers؛ Q methodology
  • behavioral strategy