در رثای دکتر عادل آذر: زیست آکادمیک مؤمنانه برای اقامه‌ علم و عمل مدیریت در ایران

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2022.160332

چکیده

در سال 1401، جامعه‌ مدیریت ایران یکی از دانشمندان کم‌نظیر خود را از دست داد. چهره علمی این استاد ارزشمند در میان اعضای هیئت علمی، دانشجویان و اصحاب علم و دانش مدیریت از یک طرف و سیمای عملی ایشان در فرایند کشورداری (حکمرانی، مدیریت و عملیات روزمره سازمان‌ها) او را به سرمایه‌ عظیمی برای دانش و عمل مدیریت در ایران تبدیل کرده بود. نویسنده با تدبّر در زندگی علمی و عملی این استاد وارسته «زیست آکادمیک مؤمنانه برای برافراشتن علم و عمل مدیریت در ایران» را نظریۀ حاکم بر زندگی آکادمیک دکتر عادل آذر حک کرده است. در این زیست آکادمیک، هفت جریان اصلی زندگی علمی و عملی دکتر عادل آذر بر فراز هفت زیرساخت شخصیتی ایشان ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Memory of Dr. Adel Azar: Faithful Academic Life for the Establishment of Science and Practice of Management in Iran

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In 2022, the management society of Iran lost one of its unique scientists. The scientific image of this valuable professor among the faculty members, students and the society of management science and knowledge on the one hand and his practical appearance in the process of statemanship (governance, management, and daily operations of organizations) made him a huge capital for the knowledge and practice of management in Iran. The author has thoughtfully engraved in the scientific and practical life of this devout professor. Finally, He coined the theory of “faithful academic life for raising the science and practice of management in Iran” as the dominant theory of Dr. Adel Azar's academic life. In this academic life, the seven main currents of Dr. Adel Azar's scientific and practical life have been drawn over the seven infrastructures of his personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adel Azar
  • Academic Life
  • Fuithful Life
  • Reviver of Science and Practice