دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

سنخ‌شناسی تعارض منافع کارگزاران دولتی: پهنه‌کاوی مطالعات تعارض منافع در بخش دولتی

صفحه 1-29

10.22034/jipas.2022.315287.1289

سعید جعفری نیا؛ حسن عابدی جعفری؛ یوسف وکیلی؛ مصطفی رنجبر کبوترخانی


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

صفحه 31-58

10.22034/jipas.2022.312690.1273

پاکنوش کیانی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ کرم الله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


طراحی مدل چندصدایی سازمانی در آموزش عالی ایران

صفحه 89-117

10.22034/jipas.2022.319167.1310

فاطمه آقاجانپور چهارده؛ سیدرضا سیدجوادین؛ عباس نرگسیان؛ محمد تابان