ارائه مدل یادگیری تأملی در روابط مربی‌گری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jipas.2022.325871.1340

چکیده

هدف: مربی‌گری گفتگویی است با تمرکز بر کشف و اقدام که به فرد یا تیم مراجع کمک می‌کند به اهداف مطلوب خود دست یابد، بنابراین به طور کلی هدف از مربی‌گری بهبود شرایط فعلی فرد است. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل یادگیری تاملی در روابط مربی‌گری در صنعت فاوا است.

روش: برای استخراج مؤلفه‌های اصلی مدل یادگیری تاملی در روابط مربی‌گری در صنعت فاوا از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر از خبرگان حوزه مربی‌گری مصاحبه‌های عمیقی انجام شده است. افراد مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان حوزه مربی‌گری تشکیل دادند که در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند

یافته‎ها: در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح گردیدند.

نتیجه‎گیری: فرهنگ مربی‌گری در هسته ی اصلی خود یادگیری فردی و جمعی انسان‌ها را تسهیل، ترغیب و تشویق می‌کند، زیرا بدون چابکی در یادگیری و کنار گذاشتن آموخته‌های ناکارآمد پیشین و کسب مهارت‌های جدید، فرهنگ موجود به فرهنگی بهتر و مطلوب‌تر تبدیل نخواهد شد. در مربی‌گری به افراد راه حل آماده یا توصیه‌های عمومی داده نمی‌شود. یک فرآیند مربی‌گریی فرد را در شرایط اقدام و عمل قرار می‌دهد تا مراجع با مهارت‌هایی که می‌آموزد پتانسیل‌های خود را شناسایی و با بکارگیری آنها از پس مشکلات برآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Reflective Learning Model in Coaching Relationships in ICT Industry

نویسندگان [English]

  • Farshad Aslani 1
  • Aryan Gholipour 2
  • Abbas Nargesian 3
1 Tehran University
2 Public Management, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Public Management, Management Faculty, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: Coaching is a conversation that helps individuals or teams achieve their desired goals by focusing on discovering and action. Coaching is designed to improve existing skills, competencies, and performance, as well as to promote personal effectiveness or personal development, or personal growth. Therefore, in general, the purpose of coaching is to develop individuals. The purpose of this qualitative research is to provide a reflective learning model in coaching relationships in the ICT industry.

Method: Semi-structured interviews were used to extract the main components of the reflective learning model in coaching relationships in the ICT industry and in-depth interviews were conducted with 18 experts in the field of coaching. The participants were selected using purposive sampling method of theoretical sampling.

Results: 5 categories and 35 concepts were extracted using induction coding stage using Cronholm and Gold Kohl multiple foundation data methods. Conceptual refinement, model coding (model presentation), theoretical model adaptation, experimental validation and evaluation of theoretical coherence of the model and enrichment of the theory are described.

Conclusion: At its core, coaching culture facilitates and encourages individual and collective learning, because without agility in learning and discarding previously inefficient learning and acquiring new skills, the existing culture will not change to a better and desirable culture. In coaching, people are not given ready-made solutions or general recommendations. A coaching process puts the individual in a position to act so that clients can identify their potential with the skills they are learning and apply them to overcome problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : reflective learning
  • coaching
  • coach
  • coachee
  • ICT Industry