عوامل مؤثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی است. در این مقاله جهت سنجش قصد استفاده از سرشماری اینترنتی از مدل نظریه تجزیه‌شده‌ رفتار برنامه‌ریزی‌شده (DTBP) استفاده شده است که با اضافه کردن متغیر امنیت درک‌‌شده و اعتماد ‌‌‌درک‌‌شده ، مدل توسعه‌ یافته است. در مدل توسعه یافته چهار متغیر اعتماد درک‌شده، امنیت درک‌شده، نگرش، کنترل‌ رفتاری درک‌شده و هنجار ذهنی به عنوان عوامل مؤثر بر قصد استفاده در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود و با توجه به ماهیت روش در زمره‌ تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر روش از نوع پژوهش‌های همبستگی محسوب می‌شود. جامعه‌‌ آماری پژوهش حاضر را خبرگان موضوع در مرکز آمار ایران و کارشناسان فناوری اطلاعات به تعداد 300 نفر تشکیل می‌دهند که همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت پس از خارج کردن پرسشنامه‌های ناقص، تعداد 160 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین اعتماد درک‌شده، نگرش به استفاده، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک‌شده و امنیت درک‌شده به صورت مستقیم با قصد رفتاری استفاده از سرشماری اینترنتی رابطه‌ معناداری وجود دارد که در میان این 5 متغیر، تأثیر نگرش در اولویت قرار دارد و به ترتیب هنجار ذهنی، اعتماد درک شده، کنترل رفتاری درک شده و امنیت درک شده رتبه‌های بعد را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Factors on Adoption for Internet Census Execution

نویسندگان [English]

  • Noor Mohammad Yaghoobi 1
  • Elham Hashemi Monfared 2
1 Professor, Faculty of Management & Economics; Economics, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Master of IT, Faculty of Management & Economics ; Economics, University of Sistan & Baluchestan
چکیده [English]

One of the methods to execute the census or enumeration via Web Platform is web technique used in many countries in recent years.  In this study we have tried to identify and prioritize the factors affecting the adoption of Internet censuses. To this end, we resort to decomposed theory of planned behavior (DTPB); we developed our model by adding variables of perceived trust, perceived security, attitude, perceived behavioral control and subjective norm as the determining factors. As for questionnaires, the target population of 300 experts includes experts from the Statistical Center of Iran and a number of experts in IT, the 160 questionnaires have been analyzed after omitting incomplete ones. The collected data are analyzed by using simple linear regression method via SPSS software. The results showed that the proposed model is capable of predicting intent to adopt Internet census; it is also demonstrated that the attitude has the greatest positive direct impact on the adoption of Internet census, while security is perceived as having the least impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decomposed Theory of Planned Behavior؛ Internet Census؛ Census
  • Statistical Center of Iran
احمدی ده‌قطب‌الدینی، محمد، محمدخانی، عظیم، مشکانی، محمد (1389). تأثیر تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف-فناوری بر پذیرش فناوری رایانه: چشم‌اندازهای جدید روانشناسی اجتماعی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال ششم ، شماره‌ شانزدهم، 125-104.
الهی، شعبان، عبدی، بهنام، دانائی‌فرد، حسن (1389). پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری. چشم انداز مدیریت دولتی، سال 1، شماره‌ 1، 67-41.
باقری، علی‌محمد، حمیدی بهشتی، محمدتقی، علیدوستی، سیروس (1388). پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری. نشریه‌ علوم و فناوری اطلاعات، شماره‌ 3، دوره 24، 33-5.
بمانیان، محمدرضا، سالاری مدوار، مژده، غفرانی، سعید، بمانیان، رضا (1391). ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات و رهیافت نظری رفتار برنامه‌ریزی شده و اعتماد. مجله‌ مدیریت شهری، سال 8، شماره‌ 29، 151-130.
حاجیها، علی، غفاری، فرهاد، حاجی هاشمی، ورنوسفادرانی، لیلا (1388). بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر تصمیم پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران. مجله‌‍‌ پژوهش های مدیریت، سال 21، شماره‌ 83، 31-17.
خراسانی، اباصلت، عبدالملکی، جمال، زاهدی، حسین (1390). عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیک بر دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران بر مبنای مدل پذیرش فناوری. مجله‌ آموزش در علوم پزشکی، سال 3، شماره‌ 11، 673-664.
 زنجانی، حبیب‌الله (1384). جمعیت و شهرنشینی در ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
صنایعی، علی (1389). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی شعب بانک ملی شهر اصفهان). پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
قاضی‌نوری، سیدسپهر، الهی، شعبان، علیپورارجستان، احمد (1388). بررسی اثر اعتماد در پذیرش خدمات الکترونیکی. نشریه مدیریت فردا، سال 8، شماره‌ 22، 44-33.
کریمی، محمدرضا، سپندارند، صادق، حق‌شناس، فرزانه (1391). بررسی تأثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی شعب بانک کشاورزی شهر تهران. مجله‌ مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره‌ 11، 154-135.
گیلانی‌نیا، شهرام، موسویان، سید جواد (1388). شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک. نشریه‌ فراسوی مدیریت، سال 3، شماره‌ 11، 133-103.
محمودی‌میمند، محمد، فروزنده دهکردی، لطف‌الله، احمدی‌نژاد، مصطفی (1388). الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان. نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال 1، شماره‌ 2، 30-1.
نقی‌خانی، محمد (1390). ویژه‌نامه‌ سرشماری نفوس و مسکن 1390. تهران: پژوهشکده‌ آمار مرکز آمار ایران.
نورالهی، طه، نایینی ، عذرا (1384). تاریخچه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران و جهان. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
هاشمیان، مژده، عیسایی، محمدتقی (1390). بررسی و شناسایی عوامل کلیدی حیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان. دو فصلنامه‌ علمی و پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال 1، شماره‌ 3، 108-99.
یعقوبی، نورمحمد، شاکری، رویا (1387). الگوهای پذیرش فناوری رویکرد تحلیلی مقایسه‌ای. پژوهش‌های مدیریت، سال 1، شماره‌ 2، 231-205.
Castro, D. (2008). E-census unplugged: Why Americans should be able to complete the census online. The Information Technology and Innovation Foundation, 1-15. available at: https://www.itif.org/files/eCensusUnplugged.pdf  (09/09/2019(
Conner, M., & Armitage, C.J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of applied social psychology, 28(15), 1429-1464.
Department of economic and social affairs united nations statistics division. (2010). Report on the results of a survey on cencus methods used by countries in the 2010 cencuses round. Available at: http://www.ons.gov.uk/ons/guidemethod/census/2011/how-our-census-works/about-censuses/methods-of-census-taking/index.html, (10/06/2014).
Gu, J.C., Lee, S.C., & Suh, Y.H. (2009). Determinats of behavioral intention to mobile banking. Expert Systems with Applications, 36(3), 11605-11616.
Ittersum, K. V., Rogers, W. A., Capar, M., & Caine, K. E. (2006).  Undestanding technology acceptance phase1-literature review and qaulitative model development. Georgia Institute of Technology. Available at :https://smartech.gatech.edu/handle/1853/40580 (08/10/2016).
Karahanna, E., Straub, D. W., & Chervany, N. L. (1999). Information technology adoption across time: A cross-sectional comparison of pre-adoption and post-adoption beliefs. MIS Quarterly, 23 (2), 183-213.
Ragers, E. M. (1995). The definition of innovations. New York: Free Press.
Taylor, S., & Todd, P. (1995). Understanding information technologyusage: A test of competing odels. Information Systems Research, 6 (2), 144-176.
Vicente, P., Alvaro, R., & Elizabeth, R. (2012). E-census 2011 Portugal: Implementation and results of the pilot survey. Statistics Portugal and ISCTE-Lisbon University Institute.