خود‌مدیریتی روزمره و درگیری‌ شغلی کارکنان: تحلیلی بر نقش میانجی منابع‌ شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

تقریبا در تمام کشورها عمده‌ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی را پرستاران تشکیل می‌دهند. یکی از مسائل مطرح شده در مشاغل پرستاری، پایین بودن یا نبودن رضایت شغلی پرستاران است، این امر می‌تواند به کاهش کیفیت مراقبت، ترک خدمت پرستاران و غیبت از کار منجر شود. کمبود پرستار و خروج بالای پرستاران از این حرفه یک معضل جهانی است. بنابراین، در پژوهش حاضر رابطه‌ بین خود‌مدیریتی روزمره با منابع‌  شغلی و درگیری‌ شغلی پرستاران بیمارستان‌های ساسان و فیروز‌گر استان تهران بررسی شده است. این پژوهش روی نمونهای 202 نفری از پرستاران این دو بیمارستان‌ استان تهران صورت گرفت. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد هاتون و نک، به منظور بررسی خود‌مدیریتی روزمره، پرسشنامه جکسون و روتمن، برای بررسی منابع‌ شغلی، هاکمن و اولدهام و پرسشنامه شاوفلی و بکر به منظور بررسی درگیری‌ شغلی استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی و تایید مدل و پایایی تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی (CAF) و آلفای کرونباخ استفاده شده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری (SCM) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بین ابعاد خود‌مدیریتی روزمره و درگیری شغلی رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد. وجود رابطه‌ مثبت و معنادار بین خود‌مدیریتی روزمره و منابع‌  شغلی نیز تایید می‌شود، همچنین، رابطه‌ مثبت و معناداری بین منابع‌ شغلی و درگیری‌کارکنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Daily Self-Management and Job Engagement of Employees: Analysis of the Role of Mediator of Job Resources

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Seyyednagavi 1
  • Forouzan Safari 2
1 Associate Professor, Public Administration Department, Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
2 Master of Public Administration, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nursing personnel comprise the largest proportion of medical system in almost every country. One of the main issues in nursing is low job satisfaction, which can lead to decreasing quality of care, turnover of nurses, and increase in absenteeism. Nursing staff shortage is a global problem. Thus, in this study the relationship between daily self-management, job resources and job engagement for nurses of Sasan hospital and Firoozgar in Tehran was investigated. This study was conducted for a sample of 202 people from these two hospitals. As for data collection, Hatton and Neck standard questionnaire was used to evaluate self-management, Jackson and Rothman questionnaire was used to study the job resources; Hackman and Oldham questionnaire and also Schaufeli and Bakker questionnaire were applied to investigate job engagement. In order to check for the validity and reliability of the research, confirmatory factor analysis (CAF) and Cronbach's alpha were used, also structural equation modeling (SEM) was employed for testing research hypotheses. Data analysis indicates a significant positive correlation between dimensions of daily self-management and job engagement; also a significant positive relationship is confirmed between daily self-management and job resources, and so is between job resources and employee engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily Self-Management؛ Job Resources؛ Job Engagement
  • Sasan Hospital
  • Firouzgar Hospital
عیسی‌خانی، احمد، فانی، علی‌اصغر، دانائی‌فرد، حسن (1391). تبیین رابطه بین تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان. فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 5، شماره‌ 16، 38-23.
Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.
Bakker, A. B., & Leiter, M. P. (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. NewYork: Psychology Press.
Breevaart, K., & Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). Daily self-management and employee work engagement. Journal of Vocational Behavior, 84 (1), 3138.
Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16(2), 199-208.
Freeney, Y. M., & Tiernan, J. (2009). Exploration of the facilitators of and barriers to work engagement in nursing. International Journal of Nursing Studies, 46(12), 1557-1565.
González-Romá, V., Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Lloret, S. (2006). Burnout and work engagement: Independent factors or opposite poles?. Journal of Vocational Behavior68(1), 165-174.
Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology43(6), 495-513.
Hakanen, J. J., Perhoniemi, R., & Toppinen-Tanner, S. (2008). Positive gain spirals at work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness. Journal of Vocational Behavior73(1), 78-91.
Hobfoll, S. E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology6(4), 307.
Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2002). The revised self-leadership questionnaire: Testing a hierarchical factor structure for self-leadership. Journal of Managerial Psychology17(8), 672-691.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
Manz, C. C., & Sims, H. P. (1980). Self-management as a substitute for leadership: A social learning theory perspective. Academy of Management Review, 5(3), 361–368.
Manz, C. C. (1986). Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of Management Review, 11(3), 585-600.
Manz, C. C., & Sims, H. P. (1991). Superleadership: Beyond the myth of heroic leadership. Journal Organizational Dynamics, 19(4), 18-35.
Neck, C. P. & Manz, C. C. (2013). Mastering self-leadership. Empowering yourself for personal excellence. Upper Saddle River: Pearson Education.
Pinder, C. C. (1984). Work motivation: Theory, issues, and applications. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company.
Saks, A. M. (2006). Antecedents and conse quences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619.
Salanova, M., Agut, S., & Peiro, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: The mediation of serviceclimate. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1217-1227.
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Test manual for the utrecht work wngagement scale. Unpublished manuscript, Utrecht University, the Netherlands.
Rhenen, W. V.,  Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30(7), 893-917.
Srivastava, P., & Bhatnagar, J. (2008). Talent acquisition due diligence leading to high employee engagement: Case of Motorola India MDB. Industrial and Commercial Training, 40 (5), 253-260.
Stewart, G. L., Courtright S. H., & Manz C. C. (2011). Self-leadership: A multilevel review. Journal of Management, 37(1), 185-222.
Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Heuven, E., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2008). Working in the sky: A diary study on work engagement among flight attendants. Journal of Occupational Health Psychology, 13(4), 345–356.
Xanthopoulou, D., & Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2009). Reciprocal relationships between job resources, personal resources, and workengagement. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 235–244.
Welbourne, T. (2007). Engagement: Beyond the fad and into the executive suite. Leader to Leader, 44(4), 45-51.