مقایسه جذابیت برند کارفرمایی بخش‌های دولتی و خصوصی: دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های فنی و مهندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی راه دانش بابل، بابل، ایران

چکیده

طی دهه‌های اخیر بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برای جذب افراد متخصص و مستعد با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است، به طوری که سهم بخش دولتی در این رقابت رو به کاهش است. پژوهش حاضر، برندسازی کارفرما را به عنوان یک راهبرد مناسب برای بهبود و احیای جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی در جذب متخصصان و نخبگان مطرح کرده و با رویکردی توصیفی به مقایسه وضعیت جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران پرداخته است. ابتدا از طریق مصاحبه‌های کیفی شاخص‌های جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه‌های فنی و مهندسی برتر ایران بررسی و سپس در بخش کمّی پژوهش، تعداد 694 پرسشنامه از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای جمع‌آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه‌ها و بررسی تفاوت دیدگاه پاسخگویان، از آزمون مقایسه میانگین برای دو نمونه جفت شده استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بخش خصوصی در همه ابعاد برند کارفرما، نسبت به بخش دولتی جذابیت بیشتری دارد. همچنین، ارزش نوآوری و ارزش توسعه بیشترین شکاف‌ها را بین بخش خصوصی و دولتی داشت. مدیران منابع انسانی در بخش دولتی با در نظر‌گرفتن اولویت شکاف‌های وضع موجود، می‌توانند برای بهبود جذابیت برند کارفرمایی سازمان‌های دولتی در رقابت برای جذب استعدادها برنامه‌ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Attractiveness of the Employer Brand in the Public and Private Sectors: The Viewpoints of Students at the Technical and Engineering Universities

نویسندگان [English]

  • Elahe Shoghi lord 1
  • Mohsen Alizadehsani 2
  • Maysam Shirkhodai 3
  • Mahboobeh Arab 4
1 M.A Student in Human Resource Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Assistant Professor, Business Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Associate Professor, Business Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol, Iran
چکیده [English]

In recent decades, the public sector faces serious challenges in competing with the private sector to attract specialized and talented individuals, and the share of public sector in this competition is declining. This research presents employer’s branding as an appropriate strategy for restoring and improving the attractiveness of the employer’s brand in the public sector as regards attracting experts and elites. Using a descriptive approach, a comparison of the attractiveness of the employer brand in the public sector and the private sector in Iran has been addressed. First, through qualitative interviews, the attractiveness of employer brand indexes is examined, from the view of senior students at the highest technical and engineering universities of Iran. Then, 694 questionnaires were collected through stratified random sampling. To test the hypotheses and to investigate the difference between respondents' views of the attractiveness of the employer brand in both public and private sectors, the mean comparison test was used. The findings show that the private sector, in all aspects of the employer brand, was more attractive compared to the public sector. Moreover, the value of innovation and development, respectively, has the highest level of divergence between private and public sectors. Considering the priorities of existing divergences and gaps, human resource managers can plan with the aim to promote the attractiveness of the employer brand of government agencies in the competition for attracting talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Brand Attraction
  • Public Sector
  • Private Sector
  • Student's Viewpoints
برغمدی، قاسم، قلی‌پور، آرین (1394). بررسی تأثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه. مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 13، شماره 1، 227-201.
حسنقلی‌پور، طهمورث، ملایری، عزیز محمد، باباشاهی، جبار، صادق وزیری، فراز (1394). تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تأثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه‌های انسانی. بهبود مدیریت، سال 27، شماره 1، 94-79.
صلواتی، بهرام، ملکی، علی (1397). جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان. پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فنّاوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، قابل دسترسی در: http://www.ristip.sharif.ir (14/02/97).
علیزاده‌ثانی، محسن، نجات، سهیل (1395). بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مورد مطالعه شرکت‎های زیرمجموعه وزارت نفت). مدیریت بازرگانی، سال 8، شماره 1، 228-205.
موسوی‌راد، سید حامد، قدسیان، حسین (1394). تحلیل مهاجرت نخبگان و تأثیر سیاست‌های بازدارنده با استفاده از پویایی‌های سیستم. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال 21، شماره 59، 62-37.
Adler, H., & Ghiselli, R. (2015). The importance of compensation and benefits on university students perceptions of organizations as potential employers. Journal of Management and Strategy, 6(1), 1-9.
Ambler, T., & Barrow, S.(1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185- 206.
Aslam, S. (2015). Employer branding and intention to apply by usage of social media in banking sector Pakistan. International Journal of Scientific and Engineering Research, 6(5), 400-405. 
Asseburg J., Homberg F.,& Vogel R.(2018). Recruitment messaging, environmental fit and public service motivation: Experimental evidence on intentions to apply for public sector jobs. International Journal of Public Sector Management, 31(6), 689 – 709.
Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. L. (2005). Captivating company: Dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
Broek, M. T. (2015). From employer attractiveness to employer branding: Results of a mixed methods research. Unpublished Master Thesis, School of management and governance.
Collins, B. K. (2008).What's the problem in public sector workforce recruitment? A multi-sector comparative analysis of managerial perceptions, International Journal of Public Administration, 31(14), 1592-1608.
Crous, S. (2007). Talent makes the rules now. Corporate Research Foundation, 33(1), 4-7.
Davidson, G., Lepeak, S., & Newman, E. (2007). Recruiting and staffing in the public sector. Results from the IPMA-HR Research Series, The International Public Management Association for Human Resources, Available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ipma-hr/unpan 027173. (2017.08.14).
Deleon ,L., & Deleon,P.(2002). The democratic ethos and public management. Administration & Society,34(2), 229-250.
Frank, S. A.,& Lewis, G. B.(2004).Government employees: Working hard or hardly working?. American Review of Public Administration,34(1),36–51.
Gay, M., & Sims, D.(2009). Building tomorrow's talent: A practitioner's guide to talent management and succession planning. Bloomington: Authorhouse.
Gromark, J., & Melin, F. (2013). From market orientation to brand orientation in the public sector. Journal of Marketing Management, 29 (9-10), 1099-1123.
Harvey,W. S. (2014).Winning the global talent war: A policy perspective. Journal of Chinese Human Resource Management, 5(1),62-74.
Kapoor, V. (2010). Employer branding: A study of its relevance in India. The IUP Journal of Brand Management, 7(2), 51-75.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
James, C.(2003). Economic rationalism and public sector ethics. Australian Journal of Public Administration ,62(1),95-108.
Lavigna, R. J., & Hays  ,S. W. (2004). Recruitment and selection of public workers: An international compendium of modern trends and practices. Public Personnel Management. 33(3), 237-253.
Lewis, G. B., Frank, S. A.(2002).Who wants to work for the government? .Public Administration Review, 62(4), 237–53.
Mandhanya, Y., & Shah, M. (2010). Employer branding, a tool for talent management.Global Management Review, 4(2), 43-48.
Markusen,A.(2003).The case against privatizing national security . Governance: An International Journal of Policy and Administration, 16(4), 471-501.
Moroko, L., & Uncles, M. D. (2008). Characteristics of successful employer brands. Journal of Brand Management, 16(3), 160-175.
Roberts,A.(2002). Lockbox government: segregated funding strategies and the decline of governmental  flexibility. Governance: An International Journal of Policy and Administration, 15(2), 241-270.
Rosethorn, H. (2009). The employer brand: Keeping faith with the deal. Farnham: Gower Publishing.
Schlager, T., Bodderas, M., Maas, P., & Cachelin, J. L. (2011).The influence of the employer brand on employee attitudes relevant for service branding: An empirical investigation. Journal of Services Marketing, 25(7), 497-508.
Slyke,D. M. V.(2003). The mythology of privatization . Public Administration Review,63(3), 296-313.
Steijn, B. (2008). Person-environment fit and public service motivation. International Public Management Journal, 11(1),13-27.
Whelan, S. Davies, G. Walsh, M., & Bourke R. (2010). Public sector corporate branding and customer orientation. Journal of Business Research, 63 (11), 1164-1171.