طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بهبود نظارت همگانی در شهرداری تهران با استفاده از روش الگوسازی ساختاری-تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

از تأسیس سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران سالیان زیادی نمی‌گذرد. با توجه به تأثیر بسزای این سامانه در جلب رضایت شهروندان از شهرداری تهران، مطالعه آن برای پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و عمومی ضرورت بیشتری یافته است. عوامل متعددی در بهبود نظارت همگانی تأثیرگذار بوده‌اند که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. همچنین عوامل دیگری نیز ممکن است موجبات تضعیف این سامانه را فراهم آورند. شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود نظارت همگانی می‌تواند این سامانه را به جایگاه واقعی خود رسانده و آن را حفظ کند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران این سامانه گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از روش الگوسازی ساختاری- تفسیری، الگوی نهایی ارائه شده است. عوامل مؤثر شناسایی‌شده به ترتیب اولویت به این شرح هستند: جایگاه سازمانی، برنامه‌ریزی راهبردی، زیرساخت فنی، تجربه شهروندان، مدیران ارشد، قوانین و مقررات، فرهنگ نخبگان، شرح وظایف، فرهنگ عمومی، توانمندی عمومی، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت شهری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Effective Factors on Improving Public Oversight in Tehran Municipality Using Structural-Interpretative Modeling

نویسنده [English]

  • Seyed Rouhollah Ghorashi
Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

It has not been long since the public oversight system of the Tehran municipality has been established. Considering the great impact of this system on the satisfaction of citizens from the Tehran municipality, studying this system has become more and more interesting for the researchers in the field of public administration. Several factors contribute to improving public oversight, which have not been investigated so far. In addition, there are some factors that may undermine this system. Identifying such effective factors on improving public oversight can help to promote and maintain this system. The required information for this research has been collected through interviews with the managers of this system, and analyzed by Thematic Analysis Method. The final model has been designed by Structural-Interpretative Modeling Method. The identified effective factors are as follows: organizational position, strategic planning, technical infrastructure, citizen experience, senior managers, rules and regulations, elite culture, job description, public culture, public empowerment, human resources, organizational culture, and urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Participation
  • Public Oversight
  • Structural-Interpretative Modeling
  • Tehran Municipality
امرودی، میثم، علامه، عبدالرضا، مظفر، حسین (1389). نگاهی بر نظارت همگانی در باورها و آموزه‌های دینی. تهران: مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران.
پازری، محسن، جهانگرد، نصرالله (1389). فناوری اطلاعات عامل تحقق نظارت همگانی. تهران: مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران.
پیرعلی، مصطفی (1389). نظارت همگانی؛ چرایی، چگونگی. در مجموعه مقالات سومین همایش ملی نظارت همگانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
فلاحی، کیومرث (1389). مدیریت و نظارت بر شهر. تهران: مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران.
قرشی، سید روح‌اله (1391). طراحی و توسعه الگوی نظارت همگانی در شهرداری تهران. پایان‌نامه منتشرنشده دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران.
مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (1389). ویژه‌نامه سومین همایش ملی نظارت همگانی. تهران: مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. London: Sage.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
Brodie, E., Hughes, T., Jochum, V., Miller, S., Ockenden, N., & Warburton, D. (2011). Pathways through participation: What creates and sustains active citizenship? Final report. National Council for Voluntary Organisations, Institute for Volunteering Research, 15 (4), 50.
Donnelley, R. R. (2007). LEAP: A manual for learning evaluation and planning in community learning and development. Revised edition. Scottish Community Development Centre. Edinburgh. Available at: www.scotland.gov.uk (18/05/2012).
Hashagen, S. (2002). Models of community engagement. Glasgow: Scottish Community Development Centre.
Holmes, M. H. (2006). Rationalizing public participation goals: How contextual and organizational factors shape public managers’ decision-making process. Unpublished PhD dissertation. Syracuse University Press, US.
Huang, J. J., Tzeng, G. H., & Ong, C. S. (2005). Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process, Pattern Recognition Letters, 26 (6), 755-767.
Malena, C. (2009). From political won’t to political will, building support for participatory governance. Sterling: Kumarian Press.
Sheedy, A. (2008): Handbook on citizen engagement: Beyond consultation. Otawa: Canadian Policy Research Networks.
Thakkar, J., Deshmukh, S. G., Gupta, A. D., & Shankar, R. (2007). Development of a balanced scorecard: An integrated approach of interpretive structural modeling (ISM) and analytic network process (ANP). International Journal of Productivity and Performance Management, 56(1), 25-59.
Woolum, J. (2010). An exploratory study of citizen involvement in developing and reporting performance information at local level. Unpublished PhD Dissertation. Arizona State University, US.