تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد عالی بر توانمندسازی و وفاداری کارکنان بخش دولتی (مورد مطالعه: استان‌های فارس و بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه منابع انسانی مهم‌ترین دارایی هر سازمان محسوب می­شود، هدف این پژوهش سنجش تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد عالی بر توانمندسازی کارکنان و وفاداری کارکنان در سازمان‌های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. داده­ها با استفاده از سه پرسشنامه سیستم‌های کاری با عملکرد عالی، توانمندسازی کارکنان و پرسشنامه محقق‌ساخته وفاداری کارکنان جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، 120 سازمان دولتی در دو استان منتخب فارس و بوشهر بوده است. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون­ها نشان می‌دهد که سازمان­های مورد بررسی از نظر هر سه متغیر وضعیت مناسبی دارند. یافته­های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سیستم‌های کاری با عملکرد عالی بر توانمندسازی و وفاداری کارکنان است. توانمندسازی کارکنان نیز بر وفاداری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد تأثیر مستقیم سیستم‌های کاری با عملکرد عالی بر وفاداری کارکنان کمتر از حالتی است که از مسیر غیرمستقیم توانمندسازی کارکنان انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of High performance Work Systems on Employee’s Empowerment and Loyalty in Public Organizations (Case Study: Fars & Bushehr Provinces)

نویسندگان [English]

  • Mani Arman 1
  • Shahrzad Mahmoodshahi 2
1 Assistant Professor, Department of Business, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Master in Business Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Considering the fact that human resource is the main asset of any organization, the objective of this study is to assess the effect of high performance work systems (HPWS) on employees empowerment and employees loyalty in public organizations. This research is applied in terms of purpose and considered Descriptive-survey regarding methodology. Data were collected using three Questionnaires of high performance work systems, employee empowerment, and the researcher-made of employee loyalty. The research population consists of 120 public organizations in 2 provinces of Fars and Bushehr.  In order to analyze the data, the Structural-Equation Modeling has been used in Smart PLS software. The results show that the organizations are in a good condition regarding all three variables. In addition, HPWS has a positive and significant effect on employees’ empowerment and loyalty. Moreover, Employees’ empowerment has a positive and significant effect on Employee’s loyalty. Finally, the results show that the direct effect of HPWS on employee’s loyalty is less than the effect of HPWS on employee’s loyalty via employee’s empowerment route.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Empowerment
  • Public Organizations
  • High Performance Work Systems (HPWS)
  • Employee Loyalty
زارعی متین، حسن، محمدی الیاسی، قنبر، صنعتی، زینب (1386). بررسی رابطه بین آموزش­های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم). فرهنگ مدیریت. سال 5. شماره 16. 116-87.
قره‌چی، منیژه، دابوییان، منیره (1390). وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدمات. دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال 1. شماره 3. 46-27.
کرد، باقر (1391). بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خدماتی. پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال 5. شماره 15. 134-113.
مجیدى، عبدالله، قهرمانى، اکبر، محمودآبادى، علی­اکبر (1387). بررسى رابطه بین ابعاد توانمندسازى و امنیت شغلى کارکنان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامهمطالعاتمدیریتانتظامى. سال3. شماره 4. 437-451.
Abdollahzadeh, M. (2013). Empowerment and organizational change. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(1), 1-5.‏
Alabar, T. T., & Abubakar, H. S. (2013). Impact of employee empowerment on servic e quality: An empirical analysis of the Nigerian banking industry. British Journal of Marketing Studies, 1(4), 32-40.
Bashir, M., Jianqiao, L., Ghazanfar, F., & Abrar, M. (2012). The effect of perception of existence of HPWS on employee's organizational commitment: A test of social exchange relationship and contingency perspective to implement HPWS in universities of China and Pakistan. Advances in Asian Social Science, 1(1), 87-98.
Bashir, M., Jianqiao, L., Zhao, J., Ghazanfar, F., & Khan, M. M. (2011). The role of demographic factors in the relationship between high performance work system and job satisfaction: A multidimensional approach. International Journal of Business and Social Science, 2(18), 207-218.
Bettencourt, L., Gwinner, K., & Meuter, M. (2001). A comparison of attitude, personality, and knowledge predictors of service-oriented organizational citizenship behaviors. The Journal of Applied Psychology, 86(1), 29-41.
Celik, A., Cakici, A. B., & Celik, N. (2014). The effects of emplyee empowerment applications on organizational creativity and innovativeness in enterpriseses: The case of Oiz. European Scientific Journal, 10(10), 99-107.
Dehghani, S., Gharooni, A., & Arabzadeh, A. (2014). Staff empowerment, entrepreneurial behaviors and organizational efficiency in Iranian headquarter education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109(3), 1130-1141.
Endo, T., Delbridge, R., & Morris, J. (2015). Does Japan still matter? Past tendencies and future opportunities in the study of Japanese firms. International Journal of Management Reviews, 17(1), 101-123.
Evans, W. R., & Davis, W. D. (2005). High-performance work systems and organizational performance: The mediating role of internal social structure. Journal of Management, 31(5), 758-775.
Foley, S., Ngo, H. Y., & Loi, R. (2012). The adoption of high performance work systems in foreign subsidiaries. Journal of World Business, 47(1), 106-113.
George, O. J., Olufemi, O. A., & Lucas, E. O. (2013). Adoption of high performance work system in Nigeria multinational companies. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(4), 52-58.
Hassan, M., Hassan, S., Khan, M. F. A., & Iqbal, A. (2013). Impact of HR practices on employee satisfaction and employee loyalty: An empirical study of government owned public sector banks of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 16(1), 01-08.
Ineson, E. M., Benke, E., & László, J. (2013). Employee loyalty in Hungarian hotels. International Journal of Hospitality Management, 32(1), 31-39.
Iqbal, A., Tufail, M. S., & Lodhi, R. N. (2015). Employee loyalty and organizational commitment in Pakistani organizations. Global Journal Of Human Resource Management, 3(1), 1-11.
Jiang, J. Y., & Liu, C. W. (2015). High performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social capital. Human Resource Management Review, 25(1), 126-137.
Marjolein. C., Caniëls. J., & Monique. V (2019). Employee ambidexterity, high performance work systems and innovative work behaviour: How much balance do we need? The International Journal of Human Resource Management, 30(4), 565-585.
Messersmith, J. G., Patel, P. C., Lepak, D. P., & Gould-Williams, J. S. (2011). Unlocking the black box: Exploring the link between high-performance work systems and performance. Journal of Applied Psychology, 96(6), 1105-1118.
Ming, G., Ganli, L., & Fulei, C. (2014). High-performance work systems, organizational identification and job satisfaction: Evidence from China. Pakistan Journal of Statistics, 30(5), 751-766.
Mohaimen, M. A., & Huq, M. M. (2012). High-performance work system: An essential means. International Journal of Arts and Commerce, 2(6), 45-59.
 Mokhtarian, F., & Mohammadi, R. (2011). Effective factors on psychological aspects of employee empowerment. Case Study: employee's point of views in one of the sub-organizations of Iranian ministry of science, research and technology. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30(4), 786-790.
Nasiri, S., Najagbeay, R., & Nasiripour, A. (2015). The impact of employee loyalty on the success of commercial organizations: A case study on the dealerships of heavy equipment in Iran. Journal of Human Resource Management, 3(3), 27-32.
Omar, M. W., Jusoff, K., & Hussin, H. (2010). Employee motivation and its impact on employee loyalty. World Applied Sciences Journal, 8(7), 871-873.
Ongori, H. (2009) Managing behind the scenes: A view point on employee empowerment. African Journal of Business Management, 3(1), 9-15.
Shih, H. A., Chiang, Y. H., & Hsu, C. C. (2013). High performance work system and HCN performance. Journal of Business Research, 66(4), 540-546.
Takeuchi, R., Lepak, D. P., Wang, H., & Takeuchi, K. (2007). An empirical examination of the mechanisms mediating between high-performance work systems and the performance of Japanese organizations. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1069-1083.
Tohidi, H., & Jabbari, M. M. (2012). The aspects of empowerment of human resources. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 829-833.
Tomer, J. F. (2001). Understanding high-performance work systems: The joint contribution of economics and human resource management. The Journal of Socio-Economics, 30(1), 63-73.
Waqas, A., Bashir, U., Sattar, M. F., Abdullah, H. M., Hussain, I., Anjum, W., & Arshad, R. (2014). Factors influencing job satisfaction and its impact on job loyalty. International Journal of Learning and Development, 4(2), 141-161.
Werner, S. (2011). High performance work systems in the global context: A commentary essay. Journal of Business Research, 64(8), 919-921.
Wieczorek, B. M. (2014) Talent management and high performance work system. Journal of International Studies, 7(1), 102-108.
Zacharatos, A., Barling, J., & Iverson, R. D. (2005). High-performance work systems and occupational safety. Journal of Applied Psychology, 90(1), 77-93.
Zeglat, D., Aljaber, M., & Alrawabdeh, W. (2014). Understating the impact of employee empowerment on customer-oriented behavior. Journal of Business Studies Quarterly, 6(1), 55-67.