محرک‌های خط‌مشی‌گذاری ملی: حل مسأله یا روکم‌کنی؟

سخن سردبیر

10.22034/jipas.2019.92176

چکیده

فلسفه طراحی نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی در هر کشوری را حل مسائل فرارو، بهبود شرایط موجود یا شکار فرصت‌ها ذکر کرده‌اند. به عبارت دیگر، گاهی اوقات نبود شرایطی یا فقدان چیزی کشورها را وادار به خط‌مشی‌گذاری عمومی خاصی می‌کند. اما گاهی اوقات در کشاکش تعارض منافع ذینفعان مختلف یک خط‌مشی ملی، هدف حل مسأله‌ای نیست؛ بلکه روکم‌کردن از برخی از ذینفعان یک خط‌مشی است. در این شماره، درباره خط‌مشی‌های روکم‌کن سخن خواهم گفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Drivers for National Policy Making: Problem-Solving or Crushing Others?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem-S0lving
  • Policy Making
  • Crushing
  • Motives