تأملی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 دکتری مدیریت توسعه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jipas.2020.232791.1083

چکیده

تحلیل روایت روشی کیفی است که از آن برای معناسازی و تفسیر معنا استفاده می­شود. هرچند برخی از تحقیقات بر اهمیت استفاده از این روش تأکید داشته‌اند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به طور دقیق و تفصیلی به حوزه­های کاربردی این روش در سازمان اشاره نکرده‌اند. این پژوهش در تلاش است تا با بهره‌گیری از روش علمی فهم عمیق­تری از این موضوع ارائه کند. پژوهش حاضر از نوع کیفی، به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نظر افق زمانی، پژوهشی مقطعی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله ‌برفی و مصاحبه عمیق با ده نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی عرفی و نسخه 10 نرم‌افزار MAXQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل روایت در حوزه‌های مدیریت دانش در مدیریت تغییر، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت ارتباطات سازمانی، مدیریت رفتار کارکنان و مدیریت توسعه منابع انسانی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemplation on Narrative Analysis Functions in the Organization

نویسندگان [English]

  • Somayeh Bakhshandeh 1
  • Heidar Ahmadi 2
  • Esmail Shaabani 3
1 PhD Student of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Business Management Department, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 PhD in Development Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Narrative analysis is a qualitative method to make sense and interpret meaning. Although some studies have emphasized the importance of using this method, none of them have specifically mentioned its practical dimensions in organization. Thus, an attempt was made to provide a deeper understanding of this area using a scientific methodology. The present study is qualitative; it is an applied research in terms of purpose, descriptive in terms of data collection method, and cross-sectional in terms of time horizon which was conducted using a snowball sampling method and a deep interview with ten experts. To analyze the data, the Conventional qualitative content analysis technique and MAXQDA software version 10 were used. According to results, narrative analysis applies in areas of knowledge management, change management, organizational culture management, organizational communication management, employee behavior management and human resource development management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Functional Dimenstions in Organization
  • Conventional Qualitative Content Analysis
ایمان، محمدتقی، نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، سال 3، شماره 2، 44-15.
بایرام­زاده، سونا، رضاییان، علی، فرتوک­زاده، حمیدرضا، رجبی نهوجی، میثم (1396). ارائه چارچوبی برای روایت­پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده. نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال 11، شماره 2 (پیاپی 36)، 27-1.
تبریزی، منصوره (1391). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، سال 21، شماره 64، 138-105.
دانایی‌فرد، حسن، امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی، سال 1، شماره 2، 97-69.
عادل مهربان، مرضیه (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
 
Akinsanya, A. (2014). Narrative analysis : The personal experience narrative approach. In Technology Management Department Conference. University of Bridgeport, Bridgpeort, CT, USA.
Bamberg, M. (2012). Narrative analysis. American Psychological Association, 2(1), 77–94.
Bamberg, M., & Georgakopoulou, A. (2008). Small stories as a new perspective in narrative and identity analysis. Text & Talk, 28(3), 377–396.
Bolin, M. (2004). Narratives in communication – a change manager tool. In Scottish Educational Research Association Annual Conference (pp. 25–27). Perth: School of Education, University of Aberdeen.
Bolin, M., Bergquist, M., & Ljungberg, J. (2013). A narrative approach to change management. Gothenburg: Gothenburg university.
Brown, S., Carter, M., Gallerson, C., Giffen, G., Griffith, R., Johnson, E., & Richardson, K. (2010). Generation Y in the workplace. Texas: Texas A&M university.
Butcher, S. E. (2006). Narrative as a teaching strategy. Journal of Correctional Education, 57(3), 195–209.
Ciccichini, E. (2012). Human communication as narration: Toward a philosophu of Reason, value, and action. New York: Oxford University Press.
Daiute, C., & Lightfoot, C. (2004). Narrative analysis: Studying the development of individuals in society. Thousand Oaks: Sage Publications.
Denning, S. (2006). Effective storytelling : Strategic business narrative techniques. Strategy & Leadership, 34(1), 42–48.
Etherington, K. (2008). Narrative approaches to case studies. Bristol: University of Bristol.
Feldman, M. S., Sköldberg, K., Brown, R. N., & Horner, D. (2004). Making sense of stories: A rhetorical approach to narrative analysis. Journal of Public Administration Research and Theory, 14(2), 147–170.
Geiger, D., & Schreyögg, G. (2012). Narratives in knowledge sharing : Challenging validity. Journal of Knowledge Management, 16(1), 97–113.
Glaser, B. G. (2013). Staying open : The use of theoretical codes in GT. The Grounded Theory Review, 12(1), 3–8.
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research : Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education, 24(2), 105–112.
Hollway, W., & Jefferson, T. (2008). Researching defended subjects with the free association narrative interview method. London: Sage Publications.
Ibarra, H., & Barbulescu, R. (2010). Identity as narrative: Prevalence, effectiveness, and consequences of narrative identity work in macro work role transitions. The Academy of Management Review, 35(1), 135–154.
Jansson, N. (2014). Discourse phronesis in organizational change : A narrative analysis. Journal of Organizational Change Management, 27(5), 769–779.
Labov, W., & Waletzky, J. (1997). Narrative analysis: Oral versions of personal experience. Journal of Narrative & Life History, 7(4), 3–38.
Muylaert, C. J., Vicente Sarubbi, J., Gallo, P. R., Leite, M., & Neto, R. (2014). Qualitative research. Psychologist Master of Science, 48(2), 184–189.
Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2007). Sampling designs in qualitative research : Making the sampling process more public. The Qualitative Report, 12(2), 238–254.
Parada, M. J., & Viladás, H. (2010). Narratives: A powerful device for values transmission in family businesses. Journal of Organizational Change Management, 23(2), 166–172.
Philpott, C. (2014). Using narrative research as a method in teacher education; a sociocultural approach. Tean Journal, 6(1), 12–19.
Reissner, S. C. (2005). Learning and innovation: A narrative analysis. Journal of Organizational Change Management, 18(5), 482–495.
Riessman, C. K. (2001). Analysis of personal narratives. Boston: Sage Publications.
Schreyögg, G., Caussanel, J., Connell, C., Denning, S., Dicke, W., Duifhuizen, R. Van, & Torell, B. (2005). Knowledge Management and Narratives: Organizational effectiveness through storytelling. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Smith, C. P., Melorose, J., Perroy, R., Careas, S., Pesendorfer, D., Dake, K., & Kirmayer, L. J. (2006). The contribution and challenges of narrative data in interorganizational research. Papers in Social Research Methods, 43(4), 313–335.
Sommer, R. (2004). Beyond (classical) narratology: New approaches to narrative theory. European Journal of English Studies, 8(1), 3–11.
Sonenshein, S., & Sonenshein, S. (2016). We’re changing - Or are we ? Untangling the role of progressive, regressive, and stability narratives during strategic change implementation. Academy of Management Journal, 53(3), 477–512.