کشورداری به سبک منفعلانه: هزینه فرصتی که پنهان می‌ماند

سخن سردبیر

10.22034/jipas.2020.135597

چکیده

کشورداری را می‌توان عمل پیوند حکمرانی، اداره امور عمومی و فعالیت‌های عملیاتی روزمره در ساحت‌های مختلف یک کشور نامید که به هدف تأمین، حفظ و ارتقای زندگی مادی و معنوی مردمان آن کشور انجام می‌شود. میزان موفقیت امر کشورداری در گرو رویکردی است که حاکمان، دولتمردان و مدیران برای اعمال حکمرانی و مدیریت در پیش می‌گیرند. در این نوشته تمرکز بر فهم رویکرد منفعلانه به کشورداری، پیشآیندها و پسآیندهای آن است تا دلالت‌هایی برای کشورداری به سبک ایرانی را احصا کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Passive Style Governance: An Opportunity-cost that Remains Hidden

چکیده [English]

statemanship can be called the act of linking governance, managing public affairs and daily operational activities in different areas of a country, which is done with the aim of providing, maintaining and promoting the material and spiritual life of the people of that country. The success of the statemanship depends on the approach that rulers, statesmen and managers take to govern and manage. In this article, the focus is on understanding the passive approach to statemanship, its pros and cons, in order to identify the implications for Iranian-style statemanship. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statemanship
  • Governancce
  • Passive Style
  • Public Administration
Farazmand, A., Danaeeafrd,H.(2021a).Iranian government’s responses to the coronavirus pandemic (COVID-19): An empirical analysis. International Journal of Public Administration, doi.org/10.1080/01900692.2021.1903926.
Farazmand, A., Danaeeafrd, H. (2021b). Crisismanship under the most severe sanctions: Lessons learned from the Iranian government's responses to the COVID-19. International Journal of Public Administration, doi.org/10.1080/01900692.2021.1931315.