طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

10.22034/jipas.2021.291000.1191

چکیده

پژوهش حاضر، به‌منظور ارائه‌ مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی انجام‌ شده است. برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و مدل پارادایمی (طرح منظّم یا سیستماتیک) استفاده شده است. در این راستا با هجده نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند به‌عنوان نمونه آماری مصاحبة نیمه‌ساختاریافته انجام و متن‌های مصاحبه در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. در پژوهش حاضر، برای اعتباربخشی از معیارهای قابلیت اعتماد لینکلن و گوبا استفاده شد. بر این اساس محقق 186 مفهوم و 15 مقوله فرعی را با استفاده از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین دسته‌بندی کرده‌ است. این عوامل در قالب مدل متداول نظریه داده‌بنیاد و در 6 دسته قرار گرفتند که عبارتند از: شرایط علّی (رهبری کارآفرینانه، قابلیت‌های منابع انسانی، نیاز‌های جدید اجتماعی)، شرایط زمینه‌ای (فرهنگ و ارزش‌های سازمان، مأموریت و رسالت سازمان و ساختار سازمانی)، محوری (نوآوری، مخاطره‌پذیری هوشمندانه)، راهبرد (نوسازی استراتژیک، سیاست‌های توانمند‌ساز و مدیریت استعداد کارآفرین‌محور)، شرایط مداخله‌گر (محیط اقتصادی/اجتماعی و ...)، پیامدها (تعالی سرمایه انسانی، بهبود عملکرد سازمان و ارزش آفرینی اجتماعی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model for Organizational Entrepreneurship in Imam Khomeini Relief Foundation

نویسندگان [English]

  • Morteza Mouseli 1
  • sanjar salajegheh 2
  • saeed sayadi 3
1 PhD student of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Associate Professor, Public Administration Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor, Public Administration Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to present a conceptual model of organizational entrepreneurship in the Imam Khomeini Relief Foundation. To achieve this goal the qualitative approach of grounded theory methodology, the paradigm model (regular or systematic design), was employed. In this regard, eighteen university professors, managers and experts in Imam Khomeini Relief Foundation were purposefully selected as the statistical sample for semi-structured interviews. The manuscripts of the interviews were analyzed in three stages of open, axial, and selective coding. In the present study, Lincoln and Guba reliability criteria were used for validation examination. Therefore, the researcher categorized 186 concepts and 15 sub-categories using the paradigm model of Strauss and Corbin. These   six factors were categorized in the common form of Grounded Theory model includes causal conditions -entrepreneurial leadership, human resource capabilities, new social needs-, contextual conditions -culture and values ​​of the organization, mission of the organization, and organizational structure-, axial -innovation, smart risk-taking-, strategy -strategic modernization, empowerment policies and entrepreneurial talent management-, intervening conditions -economic/social environment-, consequences -human capital excellence, Improving organizational performance, and social value-creation-.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Organizational Entrepreneurship
  • Imam Khomeini Relief Foundation
  • Grounded-Theory
احمدپورداریانی، محمود، کریمی، آصف (1397 ). کارآفرینی سازمانی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
الوانی، سیدمهدی، محمدی‌الیاسی، قنبر، خنیفر، حسین، جندقی، غلامرضا، وکیلی، یوسف (1390). کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی. پژوهش های مدیریت عمومی، سال 4، شماره 12، 28-5.
الوانی، سیدمهدی، صفری، سعید، کهن‌هوش‌نژاد، رضا، خدامرادی، سعید( 1395) . عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه صنایع غذایی). فصلنامه مطالعات مدیریت ، دوره 25 ، شماره 82 ، 27-1.
پورعابدی، محمدرضا(1395). طراحی مدل چیره دستی در سازمان های علمی و فناورانه بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی). مدیریت دولتی (دانش مدیریت)، سال 8 ، شماره 1، 54-33.
حسنی، محمد، بهادری، رقیه، کاظم‌زاده بیطالی، مهدی(1395). رابطه رهبری تحول‌گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال 9، شماره 3، 452-433.
دانائی‌­فرد، حسن، اسلامی، آذر(1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریة داده بنیاد درعمل: ساخت نظریه بی­تفاوتی سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
دانائی‌فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی، آذر، عادل ( 1398). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
عربشاهی، سمانه (1399). طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی ایران. رساله منتشر نشده دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
علامه سیدمحسن، سماواتیان، حسین، رفعتی، پریسا ( 1396 ). ارائه مدل معماری سازمان استعدادمحور با رویکرد پژوهش ترکیبی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال  7 ، شماره 3 ، 202 -177.
پیرهادی، هما، فیض‌بخش، سیدعلیرضا (1396). مروری بر جهت‌گیری‌های پژوهش در حوزه کارآفرینی سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 12، شماره 46، 40-21.
علیمردانی، مهرزاد، قهرمانی، محمد، ابوالقاسمی، محمود (1389). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی) . فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت ، سال 1، شماره 1، 142 – 129.
فیض‌بخش، سیدعلیرضا، کریمی، آصف، عربشاهی، سمانه (1398). سازمان‌های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، سال 14، شماره 55، 23-1. 
 تابع‌جماعت، ماشااله، موسی‌خانی، مرتضی، الوانی، سیدمهدی، داوری، علی (1396) . الگوی کارآفرینی استراتژیک: مطالعه موردی وزارت نیرو. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی. سال 3،  شماره 7، 200-171.
میرسپاسی، ناصر، حسن‌زاده، حسن، فقیهی، ابوالحسن، نجف‌بیگی، رضا (1398 ). طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور در بخش دولتی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال 10، شماره 2، 185 – 159
نائیجی، محمدجواد، چارقچیان‌خراسانی، الهام (1395). نقش کارآفرینی راهبردی در ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی. مطالعات مدیریت راهبردی، سال 7، شماره 25، 126-109.
Ali, A., Yousuf, S. (2019). Social capital and entrepreneurial intention: Empirical evidence from rural community of Pakistan, Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(64): 1-13.
Abreu, M., & Grinevich, V. (2013). The nature of academic entrepreneurship   in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities. Research Policy, 42(2), 408– 422
Chen, Y., & Zhou, X. (2017). Entrepreneurial self-efficacy and firms’ innovation behavior: The negative mediating role of social capital. Social Behavior and Personality: An International Journal, 45(9), 1553–1562.
Coker, K.K., Flight, R.L. & Valle, K.N. (2017). Social entrepreneurship: The role of national leadership culture, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 19(2): 125-141.
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer's guide. London: Pearson.
Harrison, C., Burnard, K. & Paul, S. (2018). Entrepreneurial leadership in a developing economy: a skill-based analysis, Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(3): 521-548.
Hayter, C. S., Link, A. N., & Scott, J. T. (2018). Public-sector entrepreneurship. Oxford Review of Economic Policy, 34(4), 76-694
Hisrich, R.D., Peters, M.P. & Shepherd, D. (2017). Entrepreneurship, New York, NY: McGraw-Hill.
Johnson, M. P., & Schaltegger, S. (2020). Entrepreneurship for Sustainable Development: A Review and Multilevel Causal Mechanism Framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 44(6), 1141-1173.
Kearney, C., Hisrich, R. D., & Roche, F. (2007). Facilitating public sector corporate entrepreneurship process: A conceptual model. Journal of Enterprising Culture, 15(3). 275-299.
Kearney, C., & Meynhardt, T. (2016). Directing corporate entrepreneurship strategy in the public sector to public value: Antecedents, components, and outcomes. International Public Management Journal, 19(4), 543-572.
Kim, Y. (2007). A multidimensional model of public entrepreneurship. Unpublished PhD dissertation. The State University of New Jersey ProQuest. Order No.3280389.
Kuratko, D, Hornsby, J. & Covin, J. (2014). Diagnisingafirm sinternalenv ironmen for corporate entrepreneurship. Journal of Business Horizons. 57(1), 37-47.
Lewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human resource management review, 16(2), 139-154.
Mahfud, T., Triyono, M., Sudira, P., & Mulyani, Y. (2020). The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: The mediating role of psychological capital. European Research on Management and Business Economics, 26(1): 33-39.
Meynhardt, T., & Diefenbach, F. E. (2012). What drives entrepreneurial orientation in the public sector? Evidence from Germany’s Federal Labor Agency. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(4), 761-792.
Shi, H. X., Shepherd, D. M., & Schmidts, T. (2015). Social capital in entrepreneurial family businesses: the role of trust. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research., 21(6): 814-841. 
Strauss, A. & Corbin, J., (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. New York: Sage publications.
Sundin, E., & Tillmar, M. (2008). A Nurse and a civil servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations. Scandinavian Journal of Management, 24(2), 113-124.
Wood, C., Holt, D. T., Reed, T., & Hudgens, B. J. (2008). Perceptions of corporate entrepreneurship in air force organizations: Antecedents and outcomes. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 21(1), 117-131.
Yani, A., Eliyana, A., Hamidah, I. K. R., & Buchdadi, A. D. (2020). The impact of social capital, entrepreneurial competence on business performance: An empirical study of SMEs. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(9), 779-787.