سندرم خطرناک توصیه‌های استخدامی در بخش دولتی ایران: مجلس شورای اسلامی چه باید کند؟

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2021.140481

چکیده

دستگاه کشورداری ایران برای انجام کارویژه های خود در عرصه حکمرانی ملی، اداره امور عمومی و عملیات جاری حکومتی به نیروی انسانی مناسب نیاز دارد. در عصر جدید، دولت همه کارها را خود انجام نمی‌دهد؛ بلکه هنر کشورداریِ حکومت، در بهره‌گیری از همه منابع لازم برای اجرای خط‌مشی‌های عمومی کشور از طریق سازوکارهای اثربخش حکمرانی نهفته است.همه حکومت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان برای استخدام نیروی انسانی در بخش دولتی قوانین، رویه‌ها و روش‌های خاص خود را دارند. یکی از ارزش‌های مهم و اصیل بیشتر دموکراسی‌ها در سراسر عالم «عدالت استخدامی» در استخدام نیروی انسانی در بخش دولتی است. در این شماره می‌خواهم درباره توصیه‌های استخدامی در بخش دولتی ایران صحبت کنم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dangerous Syndrome of Employment Recommendations in the Public Sector of Iran: What should the Islamic Parliament of Iran do?

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Iranian government needs adequate manpower to perform its functions in the realm of national governance, public administration and current government operations. In the new age, the government does not do everything itself; Rather, the art of statesmanship lies in utilizing all the resources needed to implement the country's public policies through effective governance mechanisms. All nations and governments around the world have their own rules, procedures, and methods for hiring human resources in the public sector. One of the most important and genuine values ​​of most democracies around the world is "justice-based employment" of human resources in the public sector. In this issue, I want to talk about recommendations in employment in the Iranian public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statesmanship
  • Syndrome
  • Employment Recommendation
  • Administrative & Recruitment Organization
  • Islamic Parliament of Iran