دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1400، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی خبره تعیین سازوکار تأمین مالی در رشته‌های علوم انسانی

صفحه 1-33

10.22034/jipas.2021.300191.1218

حسن کریمی؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ عزت الله عباسیان