پایش عوامل کلیدی موفقیت در خط‌مشی‌گذاری بانکداری جامع با رویکرد دلفی فازی (مورد مطالعه: بانک رفاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

10.22034/jipas.2021.289435.1188

چکیده

پژوهش حاضر باهدف پایش عوامل کلیدی موفقیت در خط­مشی­ گذاری بانکداری جامع با رویکرد دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش­های آمیخته با رویکرد اکتشافی است که از حیث روش‌شناسی در قالب پژوهش­های کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش­های قیاسی­ استقرایی می‌گنجد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد و میانی بانک رفاه هستند که با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه ماری محدود و مشخص است، با استفاده از اصل کفایت نظری 40 نفر از مدیران به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می­ شود. برای آزمون روایی و پایایی در بخش کیفی از روش­های روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شد. همچنین در بخش کمی برای آزمون روایی و پایایی از روش روایی محتوایی و پایایی از روش نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد. همچنین برای تحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری و نرم‌افزار ATLAS.TI که مخصوص تحلیل داده­های کیفی مستخرج از مصاحبه است استفاده شد. در مرحله کمی پژوهش نیز با استفاده از روش Delphi Fuzzy به اولویت­بندی عوامل کلیدی موفقیت در خط­مشی­گذاری بانکداری­جامع پرداخته شد، تا کلیدی­ترین عوامل موفقیت در خط­مشی ­گذاری بانکداری جامع مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می­دهد که یکپارچه کردن مراکز تصمیم­گیری و جلوگیری از چندمرکزی، به‌روز کردن سیاست­ها، تعیین سطح همکاری با کسب‌وکارها، توجه به ویژگی­های شخصیتی و رفتاری خط‌مشی‌گذاران، در نظر داشتن قوانین پولی و بانکی و توجه به مزیت­ها و توانمندی‌های بانک مهم‌ترین عامل در خط­مشی­ گذاری بانکداری جامع است. برای ارائه خدمات همه‌جانبه و ارج نهادن به شأن و جایگاه مشتری پیشنهاد می‌شود که بانک­ها با تدوین خط­مشی­ ها و راهبردهای مناسب در اعتلای پیاده‌سازی بانکداری جامع اقدام کنند.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring Key Success Factors in Comprehensive Banking Policy-Making: A Fuzzy Delphi Method (Case Study: Refah Bank)

نویسندگان [English]

  • Farhad Godarzi 1
  • Kambiz Hamidy 2
  • Alireza Eslambolchi 2
1 Ph.D. Student of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Hamadan Branch, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Hamadan Branch, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of monitoring the key success factors in comprehensive banking Policy-making using the Delphi fuzzy approach. This research is a mixed research with an exploratory approach and in terms of methodology is a quantitative and qualitative research. In terms of research philosophy, it belongs to the category of inductive deductive research. The statistical population of the study is the senior and middle managers of the Refah Bank. Due to the number of members of the statistical population is limited and specific, 40 managers were selected as sample members using the principle of theoretical adequacy. Because this research is a mixed research with a quantitative and qualitative approach, both interview and questionnaire techniques were used. For validity and reliability tests in the qualitative section, theoretical validity and reliability methods were used within the coder and between the coders. As well, in the quantitative part, the content validity method was used for validity and reliability tests and the incompatibility rate method was used for reliability. Regarding how to analyze the research data, it should be noted that to analyze the qualitative data, the coding method and ATLAS.ti software, which is for analyzing the qualitative data extracted from the interview, were used. In the quantitative stage of the research, using Delphi Fuzzy method, the key factors of success in comprehensive banking policy-making were prioritized, in order to determine the most key success factors. The results show that integrating decision-making centers and preventing multicenterism, updating policies, determining the level of cooperation with businesses, paying attention to the personality and behavioral characteristics of policy makers, considering monetary and banking laws, and paying attention to the advantages and capabilities of the bank are the most important factors in comprehensive banking policy. In order to provide comprehensive services and respect to the dignity and position of the customer, it is recommended that banks formulate appropriate policies and strategies to improve the implementation of comprehensive banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Policy Making
  • Banking
  • Comprehensive Banking
  • Fuzzy Delphi Method
افراسیابی، رؤیا، ملکی، اعظم (1399). بررسی ابعاد خط‌مشی‌گذاری عمومی از دیدگاه اسلام با تاکید بر عدالت و مشارکت مطالعه موردی در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد. مدیریت و حسابداری، سال 4، شماره 29، 1-15.
الوانی، سیدمهدی (1390). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، چاپ هفدهم. تهران: انتشارات سمت.
سعیدی، پرویز (1388). ارزیابی نقش تسهیلات شبکه بانکی در رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ویژه‌نامه 167 بانک، شماره 6. 167-193.
شاه‌آبادی، محمد، پورعزت، علی‌اصغر، دانائی‌فرد، حسن، (1393)، تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی، روش‌شناسی علوم انسانی، سال 20، شماره 81، 73-109.
قلی‌پور، رحمت‌اله (1393). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، چاپ پنجم. تهران: انتشارات سمت.
قلی‌پور، رحمت‌اله، دانائی‌فرد، حسن، زارعی‌متین، حسن، جندقی، غلامرضا (1390). ارائه مدلی برای اجرای خط‌مشی‌های صنعتی، مطالعه موردی در استان قم، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 9، شماره 2، 103-130.
منصوری، عبدالحمید (1393). پیش درآمدی بر سامانه‌های بانکی. بانکداری الکترونیک، شماره 40، 12-8.
منوریان، عباس، دیواندری، علی، یعقوبی، سعید، سپانلو، هادی (1399). توسعه چارچوب خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 18، شماره 3، 403-423.
نجف، مرتضی، بولو، قاسم، باباجانی، جعفر، قربانی‌زاده، وجه‌الله (1399). ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده­سازی بانکداری جامع در نظام بانکی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال 24، شماره 3، 52-89.
Anyebe, A (2018). An overview of approaches to the study of public policy, International Journal of Political Science, 4(1), 8-17.
Bartholomew, U., & Chukwuemeka, E. E.O. (2013). The obstacles to effective policy implementation by the public bureaucracy in developing nations: The case of Nigeria/Singaporean. Journal of Business Economics and Management Studies, 1(8), 34-43.
Collazos, A., Palacio, M., & Delgado, L. (2019). Organizational competitiveness: The conceptualization and its evolution, Journal of Tourism and Hospitality Management, 7(1), 195-211.
Colonnello, C (2020). The real effects of universal banking: Does access to the public debt market matter? Journal of Financial Services Research, 18, 1-21.
Dayag, A., & Trinidad, F. (2019). Growth of universal banking in the Philippines: A correlational study with economic growth, International Journal of Finance & Banking Studies, 8(3), 1-11.
Dergiades, Th., Milas, C., Mossialos, E., & Panagiotidis, T. (2020). Effectiveness of government policies in response to the COVID-19 outbreak, SSRN Electronic Journal, 1-22.
Gazdo, S.G., Kportorgbi, H.K., & Gatsi, J. (2019). Credit risk and operational risk on financial performance of universal banks in Ghana: A partial least squared structural equation model (PLS SEM), approach, Cogent Economics & Finance, 7(1), 17-29.
Geyfman, V., & Yeager, T. J. (2009). On the riskiness of universal banking: Evidence from banks in the investment banking business pre-and post-GLBA. Journal of Money, Credit and Banking, 41(8), 1649–1669.
Hillgren, P,. Light, A., & Strange, M. (2019). Future public policy and its knowledge base: shaping worldviews through counterfactual world-making, Policy Design and Practice, 3(2), 109-122.
Hubacek, K., Guan, D &, Barua, A. (2007). Changing lifestyles and consumption patterns in developing countries: A scenario analysis for china and india. Sustainability Research Institute (SRI). 45-62.
Lau, H. C., & Idris, M. A. (2001). The soft foundation of The critical success factors on TQM implementation in Malaysia, The TQM Magazine, 13(1). 51-62.
Lewis,W. G., & Pun, K. F., & Lalla, T. R. M. (2006). Exploring soft versus hard factors for TQM implementation in small and medium‐sized enterprises. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(7), 539 –554.
Lyhne, I. (2011). Between policy –making and planning, Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 13(3), 41-56.
Maruthavanan, M. (2020). A study on the awareness on new education policy (2019) among the secondary school teachers in Madurai district, Shanlax International Journal of Education, 8(3), 67–71.
Morais, G., Santos, V. F., Tolentino, R., & Martins, H. (2021). Intrapreneurship, innovation, and competitiveness in organization, International Journal of Business Administration, 12(2):1-14.
Neuhann, D., & Saidi, F. (2018). Do universal banks finance riskier but more productive firms? J Financ Econ, 128(1), 66–85.
Shabani, M., & D'Avino, C. (2020). A new approach to measuring universal banking, Bulletin of Economic Research, 72(3), 1-14.
Sotelino, F., & Gonzalez, R. (2016). Universal banking post crisis: Past and future of international corporate and personal banking, Universal Journal of Accounting and Finance, 4(3), 98-108.
Taleghani, M., & Solhilord, M., & Kiasarayi, M. (2014). A survey of valuable factors for pivate banking customers based on market segmentation (Case Study: Pasargad Bank Branches in Rasht); 5th International Banking Services Marketing Conference.
Weible, Ch., Nohrstedt, D., Cairney, P., Carter, D., Crow, D., & Durnova, A. (2020). COVID-19 and the policy sciences: Initial reactions and perspectives, Nature Public Health Emergency Collection, 18(1), 1-17.
Yang, X., & Brei, M. (2019). The universal bank model: Synergy or vulnerability?, Journal of Banking Regulation, 20(86), 73-89.