طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.298094.1212

چکیده

با توجه به روند کاهشی رفاه عمومی در کشور ضرورت دارد دولت به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی رفاه عمومی، راهبردها و برنامه‌های متناسب را به اجرا درآورد. از این‌رو هدف این پژوهش طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار ‌و رفاه اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله کمّی، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی به‌منظور طراحی الگوی پژوهش با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه شد که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. براساس یافته‌ها، 5 بعد اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی و خوشبختی (نشاط) برای رفاه عمومی شناسایی شدند. همچنین، 9 راهبرد مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای رفاه عمومی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شدند. در مرحله کمّی برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش از 216 نفر از مدیران و متخصصان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نظرخواهی شد. داده‌های حاصل با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و یافته‌ها اجزای الگوی پژوهش را تأیید کردند. نتایج پژوهش نشان داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با بهره‌گیری از راهبردهای مبتنی بر حکمرانی خوب به ارتقای رفاه عمومی در ابعاد مختلف آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Public Welfare Model Based on Good Governance in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yavarian 1
  • Sedighe Tootian Esfahani 2
  • Naser Mirsepassi 3
  • Gholam Reza Memarzadeh Tehran 4
1 PhD Student of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, West Tehran Branch,Tehran, Iran.
3 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, due to the declining trend of public welfare in the country, it is important to the government, especially the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, as the responsible body of public welfare, to implement appropriate strategies and programs. Therefore, the aim of this study is to design a public welfare model based on good governance in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. This study is applied, developmental in terms of purpose and is considered a descriptive-survey in terms of implementation method. In the qualitative stage, the theme analysis methodology was used and in the quantitative stage, the structural equation modeling was employed. In the qualitative stage, in order to design a framework, 20 academic and executive experts were interviewed who were purposefully selected. Based on the findings, 5 dimensions of economic, cultural, health, social, and happiness were identified for public welfare. As well, 9 strategies, based on good governance to promote public welfare, were identified to be implemented by Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. In the quantitative stage, to validate the research model, 216 managers and specialists in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare were surveyed with a questionnaire, for which the Cochran's formula was used and the random sampling method was employed. The data were analyzed using structural equation modeling. The findings confirmed the components of the research model. Moreover, the results showed that the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare can improve public welfare in various dimensions of the model using strategies based on good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Welfare
  • Good Governance
  • Ministry of Cooperatives
  • Labor and Social Welfare
بادینی، حسن (1392). نظام حقوقی تأمین اجتماعی، گذار از دولت رفاه به ایده حکمرانی مطلوب. مجله پژوهشات حقوقی، سال 16، شماره 62، 141-123.
بازرگان‌هرندی، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. فصلنامه دانش مدیریت، سال 21، شماره 4، 70-51.
پارسا، غفار (1399). اهمیت رفاه، تامین اجتماعی و بهتر زیستن شهروندان.  تهران: ویستا. قابل دسترسی در https://vista.ir/m/a/02go7 (7/12/1399).
خستو، مریم، یاحقی، مرضیه (1397). تحلیل و ارزیابی شاخص های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعه‌ی موردی: نواحی منطقه ی 1 شهر قزوین). پژوهش‌های جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی)، سال 50، شماره 2، 315-297.
دانائی‌فرد، حسن (1388). چالش های مدیریت دولتی در ایران. تهران: انتشارات سمت.
دانائی‌فرد، حسن، باباشاهی، جبار (1400). چگونه سرمایه های انسانی بخش دولتی بر رفاه ملی تاثیر می گذارد؟. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، سال 14، شماره 3، 496-486.
دانائی‌فرد، حسن، باباشاهی، جبار، عادل، آذر، کردناییج، اسدالله (1391). تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟. پژوهشهای مدیریت در ایران، سال 16، شماره 77، 62-45.
رفیعی، حسین، محقق‌کمال، حسین، سجادی، حمیرا، عباسیان، عزت‌الله، رهگذر، مهدی (1394). نظر متخصصان ایرانی در مورد ابعاد و بیانگرهای شاخص رفاه اجتماعی ایران: یک مطالعه دلفی. مجله رفاه اجتماعی، سال 15، شماره 58، 138-123.
شریف‌زاده، فتاح، قلی‌پور، رحمت‌اله (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت. مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 4، شماره 5، 110-93.
طاهری، سعید، حسین‌زاده، مریم (1398). تحلیل وضعیت رفاه در ایران بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی. مجله‌ بررسی‌های آمار رسمی ایران، سال30، شماره 1، 281-237.
کریم‌پور، عیسی، عابدینی، صمد، خانی‌اقباله، عزیز (1400). مطالعه نقش کیفیت حکمرانی خوب در رفاه عمومی (‌مورد مطالعه: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. مجله مطالعات جامعه شناسی، سال 14، شماره 51، 47-27.
موسوی، میرهاشم، زاهدی وفا، محمد (1396). ارائه و تبیین ارکان جهت ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، براساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه های امام خمینی (ره).  فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال 8، شماره  32، 235-205.
وفایی، الهام، محمدزاده، پرویز، اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز (1397). ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استان‌های ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران. مدل‌سازی اقتصادی، سال 12، شماره 43، 23-1.
Bairoch, P. (1993). Economic and world history. Chicago: University of Chicago. 
Bell, D. (1976). The cultural contradictions of capitalism. NewYork: Basic Books. Retrieved from http://voidnetwork.gr/wp-content/ uploads/2016/08/The-Cultural- Contradictions-of-Capitalism-by-Daniel-Bell.-Book.pdf. (1976/11/4)
Benish, A., & Mattei, P. (2020). Accountability and hybridity in welfare governance. Public Administration, 98, 281–290.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Byrdyn, A. (2008). Goals and criteria for socio-economic. State building, 1(1), 1-10.
 Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295-33.
Dacci, L. (2010). Measuring wellbeing and progress. Social Indicators Research, 104(1), 47-65.
Dollar, D., Kleineberg, T., & Kraay, A. (2016). Growth still is good for poor. European Economic Review, 81(1), 68-85.
Duncan, G. (2010). Should happiness-maximization be the goal of government?. Journal of Happiness Studies, 11, 163-178.
 Forjaz, M. J., Prieto-Flores, M. E., Ayala, A., Rodriguez-Blazquez, C., Fernandez-Mayoralas, G., Rojo-Perez, F., & Martinez-Martin, P. (2011). Measurement properties of the community wellbeing index in older adults. Quality of Life Research, 20(5), 733–743.
 Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation modeling with unobserved variables and measurement error. Journal of Marking Research, 18(1), 39-50.
 Glatzer, W. (2006). Quality of life in the European union and the United States of America: Evidence from comprehensive indices. Applied Research in Quality of Life, 1, 169-188.
 Grundler, K. (2020). Culture, diversity, and the welfare state. Journal of Comparative Economics, 48(4), 913-932.
 Hunt, P. (2012). Health and wellbeing: The role of government. Public Health, 126, 519-523.
 Kozlovskyi, S., Petrunenko, I., Baidala, V., Myronchuk, V. & Kulinich, T. (2021). Assessment of public welfare in Ukraine in the context of the Qovid-19 pandemic and economy digitalization. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 416-431.
 Legatum, I. (2020). The legatum prosperity index 2021 creating the pathways from poverty to prosperity. ‎New-Zealand: ‎United Kingdom. Availible at https://www.prosperity.com/rankings (2021/4/11).
 Mc-Crea, R., Walton, A., & Leonard, R. (2015). Developing a model of community wellbeing and resilience in response to change. Social Indicators Research, 129, 195–214.
 Merriam, S., B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. New-Zealand: John Wiley & Sons.
 Veenhoven, R. (2009). Well-being in nations is there a conflict between individual and society?. Social Indicators Research, 91, 5-21.
 Voukelatou, V., Gabrielli, L., Miliou, I., Cresci, S., Sharma, R., Tesconi, M., & Pappalardo, L. (2021). Measuring objective and subjective well-being: Dimensions and data sources. International Journal of Data Science and Analytics, 11, 279–309.
 Werts, C. E., Linn, R. L., & Joreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 25-33.
 Stone, M., & Geisser, F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.
 Hensler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R . (2009) .The use of patial least square based multi group analysis. Advance in International Marketing, 12(4), 45-64.