دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، مهر 1400، صفحه 1-219 
طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صفحه 169-193

10.22034/jipas.2022.298094.1212

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران