آنچه کیفیت حکمرانی ملی کشور را تهدید می‌کند: خط‌مشی‌های بد، نبود خط‌مشی‌های لازم، خط‌مشی‌های تأخیری

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2021.145742

چکیده

مهم‌ترین ابزار اعمال حکمرانی حکومت‌ها، خط‌مشی‌های عمومی است. هرچه کیفیت خط‌مشی‌ها بهتر باشد کیفیت حکمرانی ملی بهتر خواهد بود. اما حکومت‌ها همیشه در اقامه خط‌مشی‌های با کیفیت و بهنگام موفق نیستند. بر این اساس همان‌طورکه «بد تصمیمی، بی‌تصمیمی، تصمیم‌گیری تأخیری» کشور را تهدید می‌کند؛ اتخاذ خط‌مشی‌های عمومی بد، فقدان خط‌مشی‌های عمومی لازم و تأخیر در اتخاذ خط‌مشی‌های عمومی مناسب، کیفیت حکمرانی را به عنوان رکن رکین کشورداری تهدید می‌کند. در این شماره می‌خواهم در مورد خط‌مشی‌های بد، نبود خط‌مشی‌های لازم و خط‌مشی‌های تأخیری و آثار آن‌ها صحبت کنم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Threatens the Quality of the Iran’s national Governance: Bad Policies, Lack of Necessary Policies, Delayed Policies

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important instrument of governments for governance is public policy. The better the quality of the policies, the better the quality of national governance. Anyway, the governments do not always succeed in establishing well-qualified and timely policies. Accordingly, as “bad decision, indecision, and delayed decision” threatens the country; Adoption of bad public policies, lack of necessary public policies, and delays in adopting appropriate public policies threaten the quality of governance as a cornerstone of governance. In this issue I want to talk about bad policies, lack of necessary policies and delayed policies and their effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Bad Policies
  • Lack of Necessary Policies
  • Delayed Policies
‎دانائی‌فرد،حسن (1398). آنچه کیفیت کشورداری را تهدید می‌کند: بدتصمیمی، بی‌تصمیمی، تصمیم‌گیری تأخیری. مطالعات مدیریت دولتی ایران, سال 3، شماره 1، 25-1.‎
دانائی‌فرد، حسن، شکری، زینب، خیرگو، منصور، فانی، علی‌اصغر (1397). چگونگی ارزشیابی کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی‌بر روش شناسی ترکیبی. مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 6، شماره 2، 94-79.
Anderson, J. E. (2011). Public policymaking: An Introduction. Boston, MA: Cengage.
Farazmand A., & Danaeefard. H. (2021). Crisismanship under the most severe sanctions: Lessons learned from the Iranian Government’s Responses to the COVID-19. International Journal of Public Administration, 44(11-12), 1-16.
McConnell, A., & T Hart, P. (2019). Inaction and public policy: understanding why policymakers ‘do nothing’. Policy Sciences, 52(4), 645-661.