طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.302190.1226

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی در معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیما است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته اکتشافی کیفی به کمی استفاده شده است. بر مبنای مرور اسنادی مطالعات موجود 140 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی شناسایی و براساس آن‌ها پرسشنامه‌ دلفی در دو دور تدوین و اجرایی شد. سپس شاخص‌های برخوردار از میانگین نظری، به‌واسطه روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، طبقه‌بندی و اعتباریابی شدند. در گام نهایی نیز کارکنان معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیما، با تدوین مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی ارزیابی شدند. جامعه هدف در بخش تحلیل دلفی شامل 30 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت و روان‌شناسی، روانپزشکان، مدیران و کارکنان رده‌بالای سازمان صدا و سیما و در بخش کمّی، شامل ۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان معاونت برون‌مرزی صدا و سیما بودند. روش نمونه‌گیری در حوزه تحلیل اسنادی و دلفی از نوع هدفمند و قضاوتی و در بخش تحلیل عاملی و ارزیابی جامعه هدف مبتنی بر روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از کارکنان شبکه‌های پرس تی‌وی، آی‌فیلم و هیسپان تی‌وی استفاده شد و داده‌های پژوهش با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته‌های ‌پژوهش نشان دادند که 91 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی واجد میانگین مطلوب بوده‌اند و میزان توافق میان خبرگان و متخصصان شرکت‌کننده در فرآیند دلفی پیرامون این شاخص‌ها در حوزه مرتبط بودن برابر 78 درصد و در حوزه ضروری بودن برابر 73 درصد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گویای آن بود که 91 شاخص مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی به 11 عامل بنیادین قابل ‌کاهش هستند که 75 درصد از تغییرات و واریانس مقیاس اسکیزوفرنی را تبیین می‌کنند: رفتار سازمانی اسکیزوفرنیک، مؤلفه هیجانی- روانی، تعاملی، فنّی، رفتار فردی، نهادی، مسیر و اهداف، اجتماعی- فضایی، روحیه و اخلاق‌های منفی، رهبری، ارتباطات و همکاری‌های سازمانی. مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که مقیاس 11 مؤلفه‌ای اسکیزوفرنی سازمانی از برازش و اعتبار تأییدی قابل قبولی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model for Measuring Organizational Schizophrenia

نویسندگان [English]

  • Hassan Kuder 1
  • Ahmad Ali Khaef Elahi 2
  • Jalil Delkhah 3
  • Parviz Azadfallah 4
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Management and Planning Department, Management and Technology Development Studies Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Psychology Department, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a comprehensive model for measuring organizational schizophrenia in the Overseas Office of the Radio and Television of Iran. For this purpose, the mixed method approach- exploratory, from quantitative to qualitative- has been used. Based on the literature review of existing studies, 140 indicators of organizational schizophrenia were identified and accordingly, the Delphi questionnaire was developed and implemented in two rounds. Then, the indicators with appropriate mean was classified and validated by exploratory and confirmatory factor analysis. In the final step, by compiling the organizational schizophrenia scale, the employees in Overseas Office of the Radio and Television Organization were evaluated. The statistical population in the Delphi analysis section included 30 university professors in the field of management and psychology, psychiatrists and managers and high-ranking employees of the IRIB, and in the quantitative section, 160 managers and employees of the Overseas Office of the IRIB. Judgment sampling method was used in documentary analysis and Delphi analysis. Moreover, stratified sampling was used in the factor analysis and evaluation of the target community in Press TV, iFilm, and Hispan TV networks. Data were analyzed by SPSS and AMOS software. Findings showed that 91 indicators, proposed for organizational schizophrenia, have a favorable average and the agreement between experts and specialists participating in the Delphi process about these indicators was 78% in terms of relevance and 73% in terms of necessity. The results of exploratory factor analysis showed that 91 indicators of organizational schizophrenia scale can be reduced to 11 fundamental factors that explain 75.744% of the changes and variance of schizophrenia scale which includes schizophrenic organizational behavior, emotional-psychological component, interactive, technical, behavior Individual, institutional, path and goals, socio-spatial, negative mood and ethics, leadership, communication and organizational cooperation. Moreover, Structural equation modeling showed that the 11-component scale of organizational schizophrenia has an acceptable confirmatory fit and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive Pattern
  • Mixed Method
  • Organizational Schizophrenia
  • IRIB Organization
ارشدی، مهرانگیز (1395). بررسی رابطه فرهنگ و عدالت سازمانی با نوروتیک سازمانی کارکنان بیمارستان‌های شهرستان میاندوآب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه تبریز.
اسدی، اصغر، سفیدگران، بهارک و قلی‌پور، آرین (1392). نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، سال 8، شماره 29، 45-58.
اکبری، مرتضی، شکیبا، حجت، ضیائی، محمدصادق، مرزبان، شیرمراد، رازی، سمیرا (1391). بررسی رابطه سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران). مدیریت دولتی، سال 5، شماره 1، 20-1.
آیباغی‌اصفهانی، سعید، سبک‌رو، مهدی، برزگرلو، مهین، اعظمی، محمدمهدی (1396). تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی، مدیریت سرمایه اجتماعی، سال 4، شماره 2، 220-199.
باقرزاده، رویا (1391). ویژگی‌های سازمان‌های نوروتیک و رابطه آن با ابعاد عدالت و تعهد سازمانی در شهرداری شیراز. پایان‌نامه منتشر نشده رشته روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد مرودشت.
براتی‌سده، فرید، قائم‌مقام فراهانی، ضیاء، خدابخش‌کولایی، آناهیتا (1388). درمان و توان‌بخشی اسکیزوفرنیا، راهنمای خانواده‌ها و مراقبان. تهران: انتشارات رشد.
ترک‌زاده، جعفر، بصیری، سعیده، عقیلی، رضا (1396). مدل‌سازی سلامت سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان فارس). فصلنامه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت، سال 8، شماره 28، 63-45.
جاهد، حسینعلی (1384). سلامت سازمانی. تدبیر، سال 8، شماره 159، 21-16.
خضر، حسان (1400). طراحی سنجه برای اندازه‌گیری اسکیزوفرنی سازمانی در معاونت برون‌مرزی صدا وسیما. پایان نامه منتشر نشده‌ی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس.
سادوک، بنیامین، سادوک، ویرجینا (1386). بررسی اثر بخشی خاطره گویی گروهی بر کاهش اثر تنهایی. ترجمه صدرالسادات، لیلا. تهران: نشر دانش.
سوادکوهی، علیرضا، کامکار، منوچهر، سماوتیان، حسین (1390). رفتارهای خشونتی و بازدارنده خشونت در تماشاگران فوتبال. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، سال 2، شماره 11، 63-53.
شکروی، شیرین (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‌های سازمان‌های نوروتیک با ابعاد سبک رهبری و جوسازمانی. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا.
شهابی­نیا، سعید، کرمی، غلامرضا (1397). ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان. فصلنامه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت، سال 9، شماره 31، 94-83.
طهماسبی­فرد، حمید، خیری، بهرام (1396). مفهوم سازی اسکیزوفرنی برند و شناسایی پیامدهای آن با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد. تحقیقات بازاریابی نوین، سال 8، شماره 1، 35-56.
عادل، سمیع، شهیدی، شهریار، عریضی، حمیدرضا، سلیمی‌زاده، محمدکاظم (1386). ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان‌ها. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 1، شماره 4و5، 479-460.
غلامی، فریبرز (1388). بررسی اختلال روانی اسکیزوفرنیا و علل ابتلاء به آن.  فصلنامه اخلاق پزشکی، سال 3، شماره 10، 152-127.
قهرمانی، محمد، ابوالقاسمی، محمود، عارفی، محبوبه، خاتمی، میرمحمد (1391). ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی.  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال 4، شماره 10، 30-13.
کامکار، منوچهر، دلاور، علی، احدی، حسن، آزاد، حسین (1385). ساخت و اعتباریابی آزمون تشخیص آسیب‌های روانی سازمانی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی، سال 8، شماره 29، 30-1.
کبیری، افشار، سیدعلوی، سیدمحمد (1397). تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت، سال 9، شماره 31، 67-55.
میرکمالی، سیدمحمد، حاج‌خزیمه، مجتبی (1396). تبیین سلامت سازمانی بر اساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 8، شماره 1، 262-231.
یاسینی، علی، ایدی، فاطمه، آقایی، هادی (1397). شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ دینی مؤثر بر ارتقای سلامت سازمانی در نظام آموزش عالی ایران. مدیریت اسلامی، سال 26، شماره 1، 60-39.
American-Psychiatric-Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington: University Press.
Bierema, L. (2012). Media analysis as critical reflexology in exploring adult learning theories. New Horizons in Adult Education & Human Resource Development, 25(1), 56-69.
Daryabar, S. (2012). Investigate the relationship between transformational leadership and organizational health in public secondary schools teachers' views of the city (Master thesis).Tehran: Tehran University.
De Oliveira, E. R. (2018). Organisational schizophrenia: Concept, scope and dimensions. Largo Portugal: Lusiada University.
Durniat, K. (2010). Organizational culture’s mechanism of social exclusion in the process of workplace bullying, in Panka, E. and Kwiatkowska, A. Proceedings of the 6th European Conference on Management, Leadership and Governance, The College of Management “Edukacja” and the Professional Development Center Edukacja Wroclaw, Reading. UK: Academic Publishing Limited, Availible at http://ictm2012.edukacja.wroc.pl/conference_host (2010/8/13)
Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquail, C. V. (1994). organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-260.
Fischer, T. F. (2004). Five types of organizational dysfunction. Pearson, 11(4), 72-99.
Fleet, D. D., & Griffin, R. W. (2006). Dysfunctional organization culture: The role of leadership in motivating dysfunctional work behaviors. Journal of Managerial Psychology, 21, 698-708.
Gabrial, Y. (1998). Psyanalytic contributions to the study of the emotional life of organtzations. Administration And Society, 30, 291-351.
Gabriel, Y. (1998). An introduction to the social psychology of insults in organizations. Sage Jornals, 12(4), 119-134.
Harvey, J. B. & Albertson, D. R. (1971). Neurotic organizations, symptoms, causes and treatment. Personnel Journal, 50(9), 694–699.
Hill, G. D. (2003). Plant antinutritional factors: Characteristics. New Zealand: Elsevier.
Hoy, K. W., Miskel, G. C., & Tarter, C. J. (2013). Educational administration: Theory, research, and practice. McGraw: Hill Companise.
Huang, H., & Ramey, D., E. (2004).  A hollow-fiber membrane extraction process for recovery and separation of lactic acid from aqueous solution. Appl Biochem Biotechnol, 114, 671–688.
Huang, S. (2007). Analysis of the brand design issues of economy hotels in China based on corporate identity system. China: RSF Said.
Kanlon. (2015). Report on kanlaon (Philippines). US: Geological survey weekly volcanic activity report. Availible in https://volcano.si.edu/showreport.cfm? (2015/8/11).
Kersten, A. (2005). Crisis as usual: Organizational dysfunction and public relations. Public Relations Review, 31, 544-549.
Kets-De-Vries, M. F. R. (2003). A Word expert throws some light on the dark side of leadership. New Zealand: New Zealand Management.
Kets-De-Vries, M. F. R., & Miller, D. (1984). The neurotic organizations: Diagnosing and revitalizing unhealthy companies. JosseyBass: San.
Kueik, F., Gruenthal, R., Acheson, T., & Burton, L. (2007). Euphrates and tigris rivers based on. North Korea: Kura Nase.
Lapp, C. A., & Carr, A. N. (2006). To have to halve to have: "Being" in the middle in changing time's space. Journal of Organizational Change Management, 19, 655-687.
Leberecht, T. (2007). Brand schizophrenia. WHO: Geneva. Available at: http://www.codspeak.com/ brand-schizophrenia/ (access 8 November 2016).
Lee, C., Chun-Liang, C., & Shu, H. (2014). The influence of school organizational health and occupationalburnout on self-perceived health status of primary school teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116 (3), 985-989.
Lining, T. (2002). Rifampicin concentrations in bronchial mucosa, epithelial lining fluid, alveolar macrophages and serum following a single 600 mg oral dose in patients undergoing fibre-optic bronchoscopy. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 50(6), 1011-1015.
Lundin, O., Olin, V. (2018). Clash of cultures, why organizational schizophrenia is bad for.  master’s programme in accounting and finance. Lund University: Accounting and Management.
Lynde, J. A., & Klingle, W. (2000). Supervising organizationalhealth. Supervision Journal, 27, 3-16.
Miler, A., Dress, G. (1984). Strategic management. Birmingham: McGraw-Hill.
Patel, M. K. (1998). A study of organizational health and organizational commitment among industrial employees. Journal of The Indian Academy of Applied Psychology (JIAAP). 24(1-2), 1102-1120.
Pordeli, F., & Vazifeh, Z. (2017). Examination of the impact of promotion of organizational health on organizational commitment among employees of zabol university of medical sciences. Zabol: Zabol University.
Rai, S. (2013). Book review: organisational schizophrenia: impact on customer service quality. Global Business Review, 14(4): 743–759
Schaffmeister, N. (2015). Brand building and marketing in key emerging markets. Switzerland: Springer International Publishing.
Schoeneborn, D., Blaschke, S. & Kaufmann, I. M. (2013). Recontextualizing anthropomorphic metaphors in organization studies: The pathology of organizational insomnia. Journal of Management Inquiry, 22, 435-450.
Sinha, A., Gautam, D., & Supkar, A.C. (2020). Organizational schizophrenia in Indian organizations: The mitigating role of resonant leadership. Purushartha, 13(2), 63-73.
White, R. D. (2010). The Micromanagement disease: Symptoms, diagnosis, and cure. Public Personnel Management, 39, 71-76.
Yolles, M. (2009). A social psychological basis of corruption and sociopathology. Journal of Organizational Change Management, 22, 691-731.