خط‌مشی‌های ملی رفع تکلیفی: دارونماهایی برای فرار از دام های خط مشی‌ای

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2021.147364

چکیده

پیچیدگی مسائل عمومی، تنوع محافل خط‌مشی‌گذاری و محدودیت‌های شناختی و توانایی‌های فکری خط‌مشی‌گذاری، فضایی فراروی خط‌مشی‌گذاران و بخصوص دولت‌ها قرار می‌دهد که باعث می‌شود دولت‌ها بر سیاق عقلانیت خط‌مشی‌گذاری نکنند. وقتی دام‌های خط‌مشی‌ای رخ می‌دهد دولت‌ها به شدت متمایل به در پیش گرفتن خط‌مشی‌های رفع تکلیفی می‌شوند. دام‌های خط‌مشی‌ای وقتی شکل می‌گیرند که مسائل خط‌مشی‌ای پیچیده و بغرنجی رخ می‌دهند و سپس به طور ناگهانی، بحران‌ها، یا طوفان‌های آتشین رسانه‌ای قد علم می‌کنند. «خط‌مشی‌های رفع تکلیفی،  اصطلاحی است که نویسنده در سال 1395 برای نخستین بار به کار برد و با آنچه مک‌‌کونل در سال 2019، از آن به عنوان «خط‌مشی‌های مُسکّن (دارونما)» یاد می‌کند مشابه است. در این شماره، می‌خواهم در مورد این پدیده سخن بگویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feigned National Polices: Placebos to Escape Policy Traps

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The complexity of public issues, the diversity of policy-making circles, and the cognitive limitations and intellectual capabilities prevents governments from policy-making in the context of rationality. When policy issues occur, governments are strongly inclined to adopt feigned policies. Policy traps are formed when complex policy issues arise and then suddenly, crises, or fiery storms of the media pressure arise. “Feigened policies” is a term that the author first used in 2016 and is similar to what McConnell referred to in 2019 as “placebo polices”. In this issue, I want to talk about this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Feigned Polices
  • Placebos
  • Policy Trap
دانائی‌فرد، حسن (1395). گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
دانائی‌فرد، حسن (1395). فهم شکل‌گیری خط‌مشی‌های رفع تکلیفی در کشور: پردازش مفهومی، پیش‌آیندها و پس‌آیندها.‎ سیاست علم و فناوری. سال 8 ، شماره 2، 96-79.
ساباتیه، پل. ای. (2018). نظریه‌های فرایند خط‌مشی‌ عمومی. ترجمه حسن دانائی‌فرد. تهران: انتشارات صفار.
اسمیت، کوین تی، لاریمر، کریستوفر دابلیو (1395). درآمدی بر خط‌مشی عمومی. ترجمه حسن دانائی‌فرد. تهران: انتشارات صفار.
Lasswell, H. D. (1956). The decision process: Seven categories of functional analysis. College Park: University of Maryland.
McConnell, A. (2019). The use of placebo policies to escape from policy traps. Journal of European Public Policy. 27(7), 1–20.