تحلیل نقش تعدیل‌گر کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای در حال‌ توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.265475.1143

چکیده

فساد پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که تبعات زیادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای درحال‌توسعه است. این پژوهش با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی نامتوازن، طی سال‌های 2003 تا 2017 تأثیر اندازه دولت بر فساد مالی را در 118 کشور درحال‌توسعه با توجه به نقش تعدیلگر بوروکراسی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش از متغیرهای آزادی اقتصادی و درصد جمعیت زیر 15 سال به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. نتایج برآورد مدل‌ها نشان می‌دهد که شاخص اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌داری بر شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص اندازه دولت، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 382/0 کاهش می‌یابد. همچنین شاخص کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نمره شاخص ادراک فساد دارد؛ به این معنی که با افزایش یک واحد شاخص کیفیت بوروکراسی، نمره شاخص ادراک فساد (فساد مالی) 782/0 افزایش می‌یابد. در نهایت شاخص کیفیت بوروکراسی به‌عنوان متغیر تعدیل گر در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو به منظور کاهش فساد در دولت‌های منطقه بایستی اندازه دولت کوچک و کیفیت بوروکراسی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Moderating Role of Quality of Bureaucracy in the Relationship between Government Size and Corruption in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Habib Ebrahimpour 1
  • Zahra Pouramini 2
1 Professor, Public Administration Department, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 PhD Student of Organization Behavior & Human Resource Management, Business Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Corruption is a nasty economic, political, and cultural phenomenon that has many consequences in developed and developing countries. Therefore, the aim of this study is to investigate the moderating role of quality of bureaucracy in the relationship between government size and corruption in developing countries. Using an unbalanced panel data approach, the study examined the impact of government size on corruption in 118 developing countries from 2003 to 2017, given the moderating role of bureaucracy. Moreover, the variables of economic freedom and the percentage of the population under 15 years of age were used as control variables. The results of model estimation showed that the government size has a negative and significant impact on the corruption perception index score, which means that by increasing each unit of the government size, the corruption perception index score decreases  by 0.382. As well, the quality of bureaucracy has a positive and significant impact on corruption perception, which means that by increasing one unit of the quality of bureaucracy, corruption perception index score increases by 0.782. Finally, the quality of bureaucracy, as a moderating variable in the relationship between government size and corruption, has a positive and significant impact. Therefore, in order to reduce corruption in the developing government, the size of the government must be reduced and the quality of the bureaucracy must be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government Size
  • Quality of Bureaucracy
  • Corruption
  • Developing Countries
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1386). اندازه دولت در اقتصاد ایران. تهران: اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بشیری، ‌عباس، شقاقی شهری، ‌وحید (1391). حکمرانی خوب فساد و رشد اقتصادی رویکردی اقتصادی به مقوله حکمرانی خوب. بررسی‌های بازرگانی، سال 1، شماره 48، 81-69.
پناهی، حسین، رفاعی، رامیار (1391). تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل آرمی. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال 6، شماره 2، 138-123.
جعفری، محمد، گل‌خندان، ابوالقاسم (1394). رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی. آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ.  فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، سال 12، شماره 23، 31-9.
حسینی‌دوست، احسان، سپهردوست، حمید، کیانی، اسما (1398). بررسی اثر شاخص‌های جهانی شدن و فساد بر اندازه دولت. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 8، شماره 32، 159-129.
دهمرده، نظر، علیزاده، محمد، زیدی‌زاده، سمیرا (1391). بررسی اثر اندازه دولت بر فساد با تأکید بر دموکراسی در منطقه منا. فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال 4، شماره 4، 74-48.
دیانت، محسن (1391). تأثیر نظریه کارکردگرایی بر شکل‌گیری بوروکراسی و ساختار فرهنگ در ایران. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال 6، شماره 2، 125-105.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، گنجی، مهسا (1394). تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا. مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال 1، شماره 9، 288-265.
صادقی، حسین، عصاری آرانی، عباس، شفافی شهری، وحید (1391). اندازه‌گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی). پژوهشنامه اقتصادی، سال 10، شماره 4، 174-139.
صادقی، سیدکمال، سجودی، سکینه (1390). وابستگی فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی. مجله سیاسی اقتصادی، سال 1، شماره 285، 202-194.
صادقی، سیدکمال، منتظری شورکچالی، جلال، دهقانی، علی (1390). تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین.  فصلنامه علمی پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، سال 5، شماره 13، 107-91.
علوی، مینا، فقیهی، ابوالحسن، موسی‌خانی، مرتضی، نجف‌بیگی، رضا (1397). مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران. علوم مدیریت ایران، سال 13، شماره 49، 16-1.
فیض‌پور، محمدعلی، رمضانی، فریبا (1396). اندازه دولت و شاخص درک فساد: مطالعه درس‌هایی برای ایران از کشورها. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال 5، شماره 20، 128-97.
قادری، مهدی (1388). فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعه‏شناختی. معرفت، سال 1، شماره 138، 118-105.
کاشانی‌پور، محمد، راعی عزآبادی، محمدابراهیم، ارشادی، محمد (1396). تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر تأخیر گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای: مطالعه مورد بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال 5، شماره 17، 194-169.
کرمی‌پتانلار، سعید، بابازاده، محمد، حمیدی، نعیمه (1391). اثر فساد بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 19، شماره 57، 169-157.
کریمی پتانلار، سعید، نادمی، یونس، زبیری، هدی (1394). اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال5، شماره 18، 64-51.
کیهانی حکمت، رضا (1394). بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه جمعیت، سال 4، شماره 44-43، 78-65.
گل‌‌، جی‌ای (1380‌). تئوری‌ها و فرایند مدیریت. ترجمه: سهراب خلیلی شورینی. تهران: سمت.
گل‌خندان، ابوالقاسم (1391). جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن. مجله اقتصادی، سال 1، شماره 11-12، 38-5.
Adam, I., & Fazekas, M. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. Information Economics and Policy, 57(1), 1-35.
Adler, P. S. (1999). Building better bureaucracies. Academy of Management Perspectives, 13(4), 36-47.
Adler, P. S., & Borys, B. (1996). Two types of bureaucracy: Enabling and coercive. Administrative Science  Quarterly, 4(8), 61-89.
Ahmadov, I., Mammadov, J., & Aslanli, K. (2013). Assessment of institutional quality in resource-rich caspian basin countries. Russian: Revenue Watch Institute.
Bergh, A., Fink, G., & Ohrvall, R. (2012). Public sector size and corruption: Evidence from 290 swedish municipalities. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).
Billger, S. M., & Goel, R. K. (2009). Do existing corruption levels matter in controlling corruption?: Cross-country quantile regression estimates. Journal of Development Economics, 90(2), 299-305.
Blau, P. (1956). Bureaucracy in modern society. New York: Random House.
Brunetti, A., & Weder, B. (2003). A free press is bad news for corruption. Journal of Public economics, 87(7), 1801-1824.
Clegg, S. R. (2016). Puritans visionaries and survivors. Organization Studies, 26(4), 527–545.
Deflem, M. (2000). Bureaucratization and social control: Historical foundations of international police cooperation. Law and Society Review, 4(8), 739-778.
Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government internet adoption and corruption: An empirical investigation. World Development, 57(1), 114–126.
Florian, M. (2018). Unlikely allies: Bureaucracy as a cultural trope in a grassroots volunteer organization. Scandinavian Journal of Management, 34(2), 151-161.
Fraser Institute (2016). Economic freedom of the world. North America: Fraser Institute. Available at http://www.freetheworld.com/papers.html (2016/9/8).
Fredriksson, A. (2014). Bureaucracy intermediaries corruption and red tape. Journal of Development Economics, 108(4), 256-273.
Friedrich, C. J. (1952). Some observations on weber's analysis of bureaucracy. Reader in Bureaucracy, 5(7), 27-33.
Gajduschek, G. (2003). Bureaucracy: Is it efficient? Is it not? Is that the question? Uncertainty reduction: An ignored element of bureaucratic rationality. Administration and Society, 34(6), 700-723.
Ganie-Rochman, M., & Achwan, R. (2016). Corruption in Indonesia semerging democracy. Journal of Developing Societies, 32(2), 159–177.
Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. World Development, 105(1), 171-188.
Heitger, B. (2001). The scope of government and its impact on economic growth in OECD countries. Kiel Working Paper, 1034, 1122-1156.
Jackson, M. (2005). The eighteenth century antecedents of bureaucracy: The cameralists. Management Decision, 43(10), 1293-1303.
Jetter, M., & Parmeter, C. F. (2015). Trade openness and bigger governments: The role of country size revisited. European Journal of Political Economy, 37(1), 49-63.
Khan, A., Adnan, Q., Khwaja, H., Asim, I., & Benjamin, O. (2016). Tax farming redux: Experimental evidence on performance pay for tax collectors. The Quarterly Journal of Economics, 131(1), 219–271.
Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anticorruption: The case of open. Government Information Quarterly, 26(1), 42-50.
Kim, Y. S., & Lee, J. W. (2011). Corruption and government roles: Causes, economic effects and scope. Korea and the World Economy, 12(3), 513-553.
Kornberger, M., Meyer, R. E., Brandtner, C., & Hollerer, M. A. (2017). When bureaucracy meets the crowd: Studying open government in the Vienna city administration. Organization Studies, 38(2), 179–200.
Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2010). A study on the relationship between corruption and government size: The role of democracy. Germany: University Library of Munich.
Kotnis, B. (2003). Enabling bureaucracies in education: A case study of formalization in an urban district and schools. Journal of Organizational Change Management, 21(1), 76-9.
Krieger, T., & Meierrieks, D. (2019). Population size and the size of government. European Journal of Political Economy, 7(5), 73-91.
Kwon, I. (2014). Motivation, discretion and corruption. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(3), 765–794.
Liu, C., & Mikesell, J. L. (2014). The impact of public officials corruption on the size and allocation of US state spending. Public Administration Review, 74(3), 346-359.
Liu, C., Moldogaziev, T. T., & Mikesell, J. L. (2017). Corruption and state and local government debt expansion. Public Administration Review, 12(6), 114-130.
Magtulis, P. P., & Poquiz, J. L. (2017). Big government, big corruption? Examining the relationship between government size and public corruption in the Philippines. International Journal of Public Administration, 40(11), 954-967.
Marquette, H., & Peiffer, C. (2018). Grappling with the real politics of systemic corrup tion: Theoretical debates versus real-world functions. Governance, 31(4), 499–514.
Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681–712 .
Muralidharan, K., Niehaus, P., & Sukhtankar, S. (2016). Building state capacity: Evidence from biometric smartcards in India. American Economic Review, 106(10), 2895–2920.
Myint, U. (2000). Corruption: Causes, consequences and cures. Asia Pacific Development Journal, 7(2), 33-58.
Nyasha, S., & Odhiambo, N. M. (2019). Government size and economic growth: A review of international literature. SAGE Open, 9(3), 215-260.
Oechslin, M., & Steiner, E. (2021). Statistical capacity and corrupt bureaucracies. The Review of International Organizations, 9(6), 1-32.
O-Reilly, C., & Powell, B. (2015). War and the growth of government. European Journal of Political Economy, 40(1), 31-41.
Petrou, A. P., & Thanos, I. C. (2014). The grabbing hand or the helping hand view of corruption: Evidence from bank foreign market entries. Journal of World Business, 49(3), 444-454.
Reedy, P., King, D., & Coupland, C. (2016). Organizing for individuation: Alternative organizing, politics and new identities. Organization Studies, 37(11), 1553–1573
Reeves, M. (2013). Clean fake: Authenticating documents and persons in migrant Moscow. American Ethnologist, 40(3), 508–524.
Sadeghi, H., Assari, A., & Shfaqy-Shahri, V. (2010). Measuring corruption in Iran using fuzzy logic (economic approach). Economic Journal, 10(4). 139-174.
Salari, M., & Noghanibehambari, H. (2021). Natural resources, women and corruption. Resources Policy, 74(4), 102-122.
Schueth, S. (2012). Apparatus of capture: Fiscal state formation in the republic of Georgia. Political Geography, 31(3), 133–143.
Sharma, S., Singhal, S., & Tarp, F. (2021). Corruption and mental health: Evidence from Vietnam. Journal of Economic Behavior and Organization, 185(1), 125-137.
Shelton, C. A. (2007). The size and composition of government expenditure. Journal of Public Economics, 91(3), 2230-2260.
Soans, A., & Abe, M. (2016). Bribery, corruption and bureaucratic hassle: Evidence from Myanmar. Journal of Asian Economics, 44(1), 41-56.
Song, C. Q., Chang, C. P., & Gong, Q. (2020). Economic growth, corruption and financial development: Global evidence. Economic Modelling, 2(4), 1-76.
Styhre, A., & Lind, F. (2010). The softening bureaucracy: Accommodating new research opportunities in the entrepreneurial university. Scandinavian Journal of Management, 26(2), 107–120.
Transparency Iternational Organization (2016). Corruption perceptions index. Berlin: Encyclopedia. Availible at https://www.transparency­.org/en/cpi/2016/index/fin (2010/3/12)
Van-Rijckeghem, C., & Weder, B. (2001). Bureaucratic corruption and the rate of temptation: Do wages in the civil service affect corruption and by how much?. Journal of Development Economics, 65(2), 307-331.
Weber, M. (1922). Bureaucracy in classics of public administration. NewYork: Schafritz and Hyde.
World Bank (2016).Organizational information and lending data appendixes. Washington: Development indicators. Avilaibe at https://openknowled­ge.worldbank.org/handle/10986/24985 (2017/6/8).
Yamshchikov, I. P., Detkova, A., & Tikhonov, A. (2017). Government and corruption: Scylla and charybdis. International Journal of Public Administration, 12(8), 1-8.