واکاوی نقش دولت در ارتقای رقابت‌پذیری صنایع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22034/jipas.2022.310285.1255

چکیده

امروزه موفقیت هر کشور در بالا بردن سطح رفاه و پیشرفت مردم آن کشور تعریف می‌شود. لازمه این پیشرفت نیز رشد اقتصادی کشور بوده و از جمله موارد مهم در موضوع رشد اقتصادی، قابلیت صنعت یک کشور جهت فعالیت بین‌المللی و حضور در بازارهای خارجی است. برای اینکه صنایع یک کشور و شرکت‌های فعال در آن‌ها بتوانند با رویکرد صادرات محور در عرصه‌های بین‌المللی حضور پررنگی داشته باشند، لازم است محصولات و خدمات این صنایع در مقایسه با رقبای بین‌المللی خود از مزیت رقابتی برخوردار باشند. کسب مزیت‌های رقابتی در بازارهای بین‌المللی علاوه بر اینکه به محیط خرد و درون صنعت یک شرکت وابسته است، متأثر از محیط کلان و دور شرکت‌ها بوده و در این میان دولت در شکل‌دهی و تأثیر بر این محیط نقش بسزایی ایفا می‌کند. تأثیرگذاری دولت بر محیط‌های اقتصادی فارغ از میزان و نحوه‌ اثرگذاری، در تمامی مکتب‌های اقتصادی مورد پذیرش بوده اما در کشور ایران با توجه به حضور حداکثری دولت در بسیاری از سطوح اقتصادی این تأثیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مقاله در پی یافتن و کشف انواع نقش دولت در کسب مزیت رقابتی صنایع در عرصه‌های بین‌المللی است. این پژوهش از لحاظ جهت‌گیری و هدف در دسته‌ پژوهش کاربردی قرار می‌گیرد. راهبرد این پژوهش کیفی است و از میان دسته‌های راهبرد کیفی روش تحلیل محتوای کیفی را هدف گرفته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، به شکل‌گیری 43 شاخص، 14 مؤلفه و 3 بعد منجر شد. نتایج نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌بایستی در 3 بعد نقش خود را ایفا کنند. نقش تسهیلگری، نقش تنظیمی و نقش ترویجی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of the Government in Promoting the Iranian Industries’ Competitiveness

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Mosayebzadeh 1
  • Asadollah Kordnaeij 2
  • Hossein Khanifar 3
1 PhD Student of Public Administration, Faculty of Management & Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Professor, Business Management Department, Faculty of Management and Economics,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management & Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Today, the success of any country is defined by the level of prosperity and progress of its citizens. The requirement for this progress is the economic growth of the country, and one of the main important factors related to economic growth is the ability of a country's industry to operate internationally and to be present in foreign markets. For the sake of success of industries of a country and its companies in international arenas with an export-oriented approach, it is necessary that the products and services of these industries have a competitive advantage compared to their international competitors. Gaining competitive advantages in international markets, in addition to being dependent on the micro-environment and within the industry of a company, is also affected by the macro and distant environment of companies, and in the meantime, the government plays a significant role in shaping and influencing this environment. The influence of the government on the economic environment has been accepted in all economic schools, regardless of the amount and manner of influence, but in Iran, due to the maximum presence of the government in many economic levels, this influence is more important. This article seeks to find and discover the role of the government in gaining the competitive advantage of industries in the international arena. This research is applied in terms of purpose. The strategy of this research is qualitative, and among the categories of qualitative strategy, it has targeted the qualitative content analysis method. Data analysis led to the formation of 43 indicators, 14 components and 3 dimensions. The results show that governments should play their role in 3 dimensions; Facilitating role, regulatory role, and promotional role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Competitiveness
  • Facilitating Role
  • Promotional Role
  • Regulatory Role
ایمان، محمدتقی، نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، سال 3، شماره 2، 36-11.
شاوردی، میثم (1395). ضرورت ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی. قابل دسترسی در ویژه‌نامه تجارت فردا (28 مهرماه 1395).
عباس‌زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شماره 1، 76-59.
محسنی ‌زنوزی، سیدجمال‌الدین، اسماعیلی، سیدمیثم (1393). تأثیر نقش دولت در رقابت‌پذیری. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال 2، شماره 5، 121-98.
ولی‌بیگی، حسن (1387). فرصت‌ها، موانع و الزامات حضور ایران در بخش‌های پویای صادرات جهانی. بررسی‌های بازرگانی، سال 7، شماره 28، 121-99.
Acemoglu, D. (2009). Introduction to modern economic growth. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2001). The colonial origins of comparative development. American Economic Review. 91(5), 1369-1401.
Allen, G. C. (1981). The Japanese economy. London: Weidenfeld and Nicolson
 Amsden, A. H. (1993). A theory of government intervention in late industrialization, In L. putterman, & D. Rueschemeyer (Eds), State and market in development: Synergy or rivalry?, 99-341, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
Amsden, A. H. (1994). Why isn’t the whole world experimenting with the East Asian model to develop? Review of the East Asian miracle. World Development, 22(4), 627-667.
 Anchordoguy, M. (1978), Mastering the market: Japanese government targeting of the computer industry. Industrial Organization, 43(3), 99-121.
Atkinson, R. (2017). The competitive edge: A policy maker’s guide to developing national strategy. Information Technology & Innovation Foundation (Itil), 3(4), 45-61.
Bloom, D., & Canning, D. (2000). The health and wealth of nations. 287(5456), 1207–1219.
Boltho, A. (1996). The assessment: International competitiveness. Oxford Review of Economic Policy, 12(3), 116-132.
Cho, D. S. & Moon, H. C. (2000). From adam smith to michael porter: Evolution of competitiveness theory. Singapore: World Scientific publishing.
Cole, M. & Neumayer, E. (2006). The impact of poor health on total factor productivity. Journal of Development Studies, 42(6), 918–38.
Cooray, A. (2011). The role of government in financial sector development. Economic Modelling, 28(2011), 928-938.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed-method approaches. Silpakorn Educational Research Journal, 7(2), 349-352.
 Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and Mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
De Soto, H. (2000). The mystery of capital. New York City: NY: Basic Books.
Dunning, J. (1995). Think again Professor Krugman: competitiveness does matter. The International Executive, 37(4), 315-324
Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 485-512.
Gerschenkron, A. (1962). Economic backwardness in historical perspective. Belknap Cambridge: Press of Harvard University Press.
Hill Charles W. L., Hitt Michael A., & Hoskisson Robert, E. (1988). Declining U.S. competitiveness: Reflections on a crisis. Academy of Management Executive, 2(1), 51-60
HMSO (1994). Competitiveness: Helping business to win. UK: Cambridge University Press.
HMSO (1995). Competitiveness: Forging ahead. UK: Cambridge University Press.
International Institute for Management Development (IMD) (2012). 33 spectacular gould plates. Availible at: https://www.economist.com­/whichmba/imd-international-institute-management-development/2012 (2012/5/11).
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2008). Governance matters VII: Governance indicators for 1996–2007, world bank policy research working paper. Washington, D.C.: World Bank.
Kharub, M., & Sharma, R. (2017). Comparative analyses of competitive advantage using Porter diamond model. Competitiveness Review, 27(2), 2000-2017.
Kitson, M., Martin, R. L., & Tyler, P. (2004). Regional competitiveness: An elusive yet key concept?. Regional Studies, 38(9), 991-999.
Klaus, S. (2012). The global competitiveness report 2011–2012, world economic forum. Available at https://www3.weforum.org/docs­/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (2012/4/23).
Klaus, S. (2016). The global competitiveness report 2016–2017, world economic forum. Available at: https://www3.weforum.org/docs/G­CR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport­2016-2017_FINAL.pdf (2012/11/13).
 Kornai, J. (1979). Resource-constrained versus demand-constrained systems. Econometrica, 47(23), 801–819.
Kraja, B., Osmani, E. (2015). Importance of external and internal environment in creation of competitive advantage to smes. European Scientific Journal, 11(13), 321-355.
Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. Journal of International Economics, 9(4), 469-479.
Krugman, P. (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. American Economic Review, 70(54), 950-959.
Krugman, P. (1981). Intraindustry specialization and the gains from trade. Journal of Political Economy, 91(76), 959-973.
Krugman, P. (1993). What do undergrads need to know about trade?’. American Economic Review, 83(66), 23-27.
Krugman, P. (1994). Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs, 73(2), 28-44.
Krugman, P. R. (1997). Pop internationalism. Cambridge, MA: MIT Press.
Kwon, J. (1994). The East Asian challenge to neoclassical orthodoxy. World Development, 22(4), 441-635.
Lall, S. (1995). Comparing national competitive performance: An economic analysis of world economic forum’s competitiveness index. Queen Elizabeth House Oxford University: Oxford, the U. K.
Laporta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shlefer, A., & Vishny, R. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106(6), 1113-1155.
Lazzarini (2013). Strategizing by the government: Can industrial policy create firm-level competitive advantage?. Strategic Management Journal, 12(3), 421-478.
Mauro, P. (1995). Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.
Pergelova1, A., & Angulo-Ruiz, F. (2014). The impact of government financial support on the performance of new firms: The role of competitive advantage as an intermediate outcome. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 26(9–10), 663–705.
Pianta, M. (1988). New technologies across the Atlantic: US leadership or European autonomy?. Tokyo: The United Nations University.
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. NewYork: Free Press.
Porter, M., Ketels, C., & Delgado, M. (2007). The microeconomic foundation of prosperity: Findings from the business competitiveness index. Geneva: The global competitiveness report.
  Prokopenko, J. (1987). International labour office, productivity management: A practical handbook. International Labour Organization, 54(43), 976-1009.
Shaverdi, M., (2016). The need to diversify export markets. Tejart Farda, 19(6), 99-121.
Shleifer, A., & Vishny, R. (1991). Corruption, Quarterly. Journal of Economics, 109(3), 599-617.
Smith, A. (1776). An inquiry into the wealth of nations. London: Strahan and Cadell.
 Stephane, G. (2012). IMD, world competitiveness yearbook. Switzerland: Switzerland.
Tompa, E. (2002). The impact of health on productivity: Empirical evidence and policy implications. In The Review of Economic Performance and Social Progress 2002: Towards a Social Understanding of Productivity. In A. Sharpe, F. St-Hilaire, & K.Banting (Eds.). Institute for Research and Public Policy, 181–202, France: University Press.
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2008). Measuring the impact of ict use in business: The case of manufacturing in Thailand. New York and Geneva: UNCTAD.
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). (2007).
Determinants of total factor productivity: A literature review, Research and Statistics Branch Staff Working Paper. Vienna: UNIDO.
Wade, R. (1990). Governing the market: Economic theory and the role of government in east asian industrialization. Princeton: Princeton University Press.
WEF (2008-2009). The global competitiveness report, the world Economic forum. Columbia: Columbia University.
Westphal, L. E. (1990). Industrial policy in an export-propelled economy: Lessons from South Koreas experience. Journal of Economic Perspectives, 4(3), 41-59.
WHO. (2001). Macroeconomics and health: Investing in health for economic development. Report of the commission on macroeconomics and health. Geneva: World Health Organization.
Wint, A. G. (1998). The role of government in enhancing the competitiveness of developing economies. International Journal of Public Sector Management, 11(4), 281-299.
World Bank (1993). The east asian miracle: Economic growth and public policy. Oxford University Press: New York, NY.
World Bank. (1993). The east asian miracle: Economic growth and public policy. Oxford University Press: New York, NY.
World Competitiveness Yearbook (2012). IMD World Competitiveness Center, available at: http://www.imd.org/wcc/wcy-world-competitiv­enessyearbook.http://www.imd.org/wcc/wcy-worldcompetitiveness­yearbook (May 2012).
Zeebaree, M. (2018). The moderated effect of government regulations on the relationship between entrepreneurial orientation and competitive advantage in SMEs. International J. Mobile Learning and Organisation, 12(3), 543-569.
Aghion, P., & Schankerman, M. (2004). On the welfare effects and political economy of competition-enhancing policies. The Economic Journal, 114(498), 800–824.