بررسی تأثیر مولفه های موثر بر ادراک مردم در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان بخش دولتی ( استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی- بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.322790.1326

چکیده

امروزه اهمیت منابع انسانی و عملکرد آن در سازمان ها و دولت ها بر کسی پوشیده نیست اما به صرف عملکرد مثبت کارکنان نیز نمی توان به پایداری و بقای سازمان ها اطمینان نمود بلکه ادراک مثبت مردم به ویژه از عملکرد کارکنان بخش دولتی باعث ایجاد مشروعیت فزاینده برای دولت‌ها شده که می تواند به همراهی بیشتر مردم در دستیابی به اهداف بیانجامد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مولفه های موثر بر ادراک مردم استان بوشهر نسبت به عملکرد منابع انسانی در بخش دولتی در سال 1400، طراحی و اجرا گردید. داده ها از طریق پیمایش میدانی و توزیع 405 پرسشنامه در میان مراجعین به دستگاه های دولتی در استان جمع‌آوری شدند نتایج پژوهش نشان داد ادراک مردم استان بوشهر از عملکرد منابع انسانی در بخش دولتی استان، با حد نصاب 9/2 در طیف نسبتاً ضعیف ارزیابی گردید که در این میان مولفه های رسانه های برون سازمانی، خدمات سازمان و کارکنان و فرهنگ سازمانی به ترتیب بالاترین نمره را کسب نمودند. همچنین آزمون لاجیت تعیین نمود که از میان مولفه های برون سازمانی، فرهنگ عمومی با ضریب تأثیر 7/1 و در میان مولفه های درون سازمانی، فرهنگ سازمانی با ضریب تأثیر 58/2 دارای بیشترین تأثیر بر افزایش ادراک مثبت بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of effective components on people's perception in the process of evaluating the performance of public sector employees (Bushehr province)

نویسندگان [English]

 • Reza Dahaz 1
 • Mohammad afkane 2
1 Public Administration, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran
2 Assistant Professor, Public Administration and Business Management Department, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the importance of human resources and its performance in organizations and governments is not hidden from anyone , but the positive performance of employees alone can not ensure the stability and survival of organizations, but the positive perception of people , especially the performance of public sector employees creates increasing legitimacy for There are governments that can help more people achieve their goals. In this regard , the present study aims to investigate the effect of effective components on the perception of the people of Bushehr province towards the performance of human resources in the public sector in 1400 Designed and implemented. data were collected through field survey and distribution of 405 questionnaires among clients of government agencies in the province, The results of the research showed that the perception of the people of Bushehr province From human resource function in the public sector with a quorum of 2.9 was evaluated in a relatively weak spectrum . The logit test also showed that among the components outside the organization , general culture with an impact factor of 1.7 and among the components within the organization , organizational culture with an impact factor of 2.58 had the greatest effect on increasing positive perception.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perception
 • Bushehr Province
 • Performance
 • Human Resource
 • Logit model
 • تاریخ دریافت: 30 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401