دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، مهر 1401 
فراتحلیل پیش‌آیندهای افشاگری تخلف (سوت‌زنی) در سازمان

صفحه 25-56

10.22034/jipas.2022.318346.1307

یوسف وکیلی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ توران رزم آور