کلیشه یا واقعیت؟ بررسی کلان‌داده‌های تفاوت‌های شخصیتی در چهار نسل نیروی کار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران.

2 گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 گروه آمار و کامپیوتر، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/jipas.2022.340226.1393

چکیده

مدیریت مؤثر گروه‌های سنی در فضای کار از موضوعات مطرح در فضای پژوهشی و اجرایی سازمانی است. با ورود نیروی کار جوان به سازمان‌ها و تنوع نسل‌های مختلف، سؤالاتی درباره کمیت و کیفیت تفاوت‌های شخصیتی و رفتاری افراد نسل‌های مختلف مطرح شده است. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت‌های شخصیتی متولدین دهه‌های 50، 60، 70 و 80 و دلالت‌های آن برای مدیریت منابع انسانی است. به این منظور، با استفاده از آزمون شخصیت نئو 240 سؤالی، در نمونه‌ی کلان 36719 نفری در سطح کشور داده‌های مورد نیاز گردآوری شد. بررسی تفاوت میانگین صفات پنج‌گانه‌ی شخصیتی بین نسل‌ها بر اساس تحلیل ANOVA یک راهه، آزمون تعقیبی شفه و اندازه اثر صورت گرفت. نتایج نشانگر آن بود علی رغم وجود تفاوت‌های معنادار آماری، از نظر معناداری کاربردی و اندازه اثر تفاوت معناداری بین گروه‌های نسلی وجود ندارد و تفاوت‌های رایج عمدتاً نشات گرفته از سن هستند تا کلیشه‌های نسلی. از این رو پیشنهاد می‌گردد مدیران و متخصصین منابع انسانی به‌جای تکیه بر کلیشه‌های نسلی بر تفاوت‌های فردی افراد تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stereotype or fact? Investigating personality differences big data in four generations of Iranian workforce

نویسندگان [English]

 • milad shamszare 1
 • Hoda Naji 2
 • Alireza Dehfooli 3
1 Department of Public Administration, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabataba'i University , Tehran, Iran.
2 Department of Measurement, and assessment, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Statistics and Computer, Faculty of Statistics, Mathematics and Computer, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Effective management of age groups in the workplace is one of the issues in the research and executive space of the organization. With the entry of young workers into organizations and the diversity of different generations, questions have been raised about the quantity and quality of personality and behavioral differences between people of different generations. The purpose of this study is to investigate the personality differences of people born in the 50s, 60s, 70s and 80s and its implications for human resource management. For this purpose, using the Neo 240-item personality test, the required data were collected in a large sample of 36,719 people across the country. The mean differences of the five personality traits between the generations were evaluated based on one-way ANOVA analysis, Scheffe post hoc test and effect size. The results showed that despite the existence of statistically significant differences in terms of practical significance and effect size, there is no significant difference between generational groups and common differences are mainly due to age rather than generational stereotypes. Therefore, it is suggested that managers and HR professionals focus on individual differences instead of relying on generational stereotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Age groups
 • generations
 • personality
 • 5-factor model
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 خرداد 1401