شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.312690.1273

چکیده

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه‌های بومی و بین‌المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می‌گیرد و از طریق مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ‌گویی در بازه‌های زمانی گوناگون سنجیده می‌شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین‌المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این ‌رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده‌بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده‌ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب‌نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه‌های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه‌وتحلیل آن با روش نمونه‌گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی‌ها، پدیده محوری، عوامل زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک‌سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه‌ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط‌مشی‌گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم‌های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of the Application of the Government’s Performance Evaluation Model in Health Sector

نویسندگان [English]

  • Paknoosh Kyani 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2
  • karamollah daneshfard 3
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 4
1 PhD Student of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

There is an emphasis on the evaluation of government’s performance in health sector according to local and international criteria, based on accurate scientific evidence, and in the light of the modern model of governance. Such evaluation is carried out according to a variety of parameters and rational criteria, including responsiveness and transparency, throughout different time periods. Unfortunately, the current ranking of Iran's health in the international arena reflects the relative inefficiency of the government’s performance. Therefore, the purpose of this study was to identify the dimensions and components of the application of the Government’s Performance Evaluation Model in the health system. The present qualitative study adopted the systematic approach of Strauss and Corbin and employed the grounded theory strategy. To collect the data, unstructured interviews were carried out with 16 academic-professional organizations experts including custodians and experts in performance evaluation of government. 177 Concepts, 27 sub-codes and 6 main dimensions were identified, including Causal factors, mediators, core phenomenon, contextual factors, strategies, and consequences. The consequences of performance were identified, highlighting four categories, “integrated monitoring system of action and implementation”, “service quality improvement”, “structure and human resource downsizing”, and “fulfillment of national, regional, and international interests”. The proposed model, built upon a preventive policy-making approach, is designed to plan sustainable development with the aim of reducing trial-and-error-based decisions, optimizing the use of resources, and developing flexibility in implementation of the agents to improve a healthy lifestyle. The findings of this research will lead to an increase in the commitment and efficiency of employees, promote the effectiveness of the organization, and raise life quality, public welfare and increase in the age of life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Performance
  • Government
  • Transparency
  • Health
  • Policy
استراوس، انسلم، جولیت، کربین (2008). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. 1398. تهران: نشر نی.
الوانی، سیدمهدی، سیدنقوی، میرعلی (1382). مدل امتیازات متوازن: الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). دوره 10، شماره‌های 38- 37، 18- 3.
پورعزت، علی‌اصغر، سیدرضایی، میریعقوب (1400). ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت. چاپ پنجم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت».
تدین، محمدمهدی، مرادی‌جو، محمد (1400). گزارش تحلیلی شاخص‌های اندازه‌گیری حفاظت مالی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، قابل دسترسی در https://nchir.ihio.gov.ir/ExpertReports/3/116
تسلیمی، محمدسعید، زاینده، محمد (1392). چالش‌های ایجاد نظام ارزیابی عملکرد بیمارستان: مروری بر متون و آثار علمی. مجله پژوهشی حکیم، سال 16، شماره 1، 41- 35.
دانایی‌فرد، حسن، امامی، سیدمجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). سال 1، شماره 2، 97-69.
رفیع‌زاده، علاءالدین، میرسپاسی، ناصر، آذر، عادل (1395). طراحی مدل مدیریت عملکرد دولت. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 4، شماره 16، 98-79.
رفیع‌زاده، علاءالدین، میرسپاسی، ناصر (1396). طراحی مدل مدیریت عملکرد با تأکید بر آموزش عالی. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال 7، شماره 17، 55-33.
شریفیان، مژگان، سبک‌رو، مهدی (1399). آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکردی کیفی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد). چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال 11، شماره 3، قابل دسترسی در https://jpap.sbu.ac.ir/article_96816.html
قربانی‌زاده، وجه‌الله، شریف‌زاده، فتاح، سیدنقوی، میرعلی، بیگلری، محسن (1398). طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه‌ای. پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال 23، شماره 2، 150-127.
محمدی، محمد، شریف‌زاده، فتاح (1396). طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولت. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 4، شماره 15، 159-133.
مصدق‌راد، علی‌محمد، رحیمی‌تبار، پریسا (1398). الگوی حاکمیت نظام سلامت ایران: یک مطالعه تطبیقی. مجله علوم پزشکی رازی، سال 26، شماره 9، 28- 1.
نصرالله‌پور شیروانی، سیدداود، طهماسبی، بهرام (1395). مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد سیستم‌های بهداشتی و درمانی. نشریه تعالی بالینی، سال 5، شماره 2، 116-98.
واحدی، حسین، حاج علیان، فرشاد، جهانگیرفرد، مجید، مجیبی، تورج (1399). طراحی الگوی مدیریت عملکرد در حوزه سلامت ایران. فصلنامه مدیریت پرستاری. سال 9، شماره 3، 100-87.
Adler, S., Campion, M., Colquitt, A., Grubb, A., Murphy, K. R., Ollander-Krane, R., & Pulakos, E. D. (2016). Getting rid of performance ratings: Genius or folly. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 9(4), 219–252.
Aras, G., Tezcan, N., & Furtuna, O. K. (2018). Multidimensional comprehensive corporate sustainability performance evaluation model: Evidence from an emerging market banking sector. Journal of Cleaner Production, 185(1), 600-609.
Bianchi, C., & Rivenbark, W. C. (2014). Performance management in local government: The application of system dynamics to promote data use, International Journal of Public Administration, 37(13), 945–954.
CPI (2020). Corruption perception index 2020, Transparency International.
DeNisi, A. S., & Murphy, K. R. (2017). Performance appraisal and performance management: 100 years of progress? Journal of Applied Psychology, 102(3), 421-433.
Fino, H. (2018). Promoting ethical behavior and organizational citizenship behaviors: The influence of corporate ethical values. Journal of Business Research, 59(7), 849-857.
Gogoi, K. N., & Baruah, P. (2016). An ethical evaluation of performance appraisal system. International Journal of Commerce and Management, ISSN 2231-492X. 6.
Hejduková, P., & Kureková, L. (2016). National health systems’ performance: evaluation WHO indicators/ Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230(3), 240-248.
Hersey, P., & Blanchard, K. (1988). Management of or-ganizational behavior: Utilizing human resources, 5th ed. Englewood cliffs, New Jersey: Prentice hall, Inc. 369-374.
Jiang, D., & Liu, Z. (2014). Research on application of balanced scorecard in the government performance appraisal. Open Journal of Social Sciences, 2(9), 91–96.
Kohler, T. (2018). Personal and professional ethics and behavior based on after-sales service. Ethics in Science and Technology, 1(5), 84-93.
Legatum Institute. (2019). Legatum Prosperity Indxe: Bringing, Bringing Prosperity to life, Retrieved from: https://www.prosperity.com/rankings (accessed in Apr.11.2020).
Loga, P., & Chand, A. (2019). Performance appraisal systems and public sector efficiency in small island developing states. Personnel Review, 49(4), 974-992.
Majidi, S., Daneshkohan, A., Zarei. E., & Ashktorab, T. (2020) Perspectives of health workers on annual performance appraisal: A study in primary health care, International Journal of Healthcare Management, 4(2), 1-8.
Murphy, K. R., Cleveland, J. N., & Hanscom, M. (2018). Performance appraisal and management: Why does it fail and how can It be fixed? Thousand Oaks, CA: Sage.
Murphy, K. R. (2020). Performance evaluation will not die, but it should. Human Resource Management Journal, 30(1), 13-31.
Önen, Z., & Sayın, S. (2018). Evaluating healthcare system efficiency of OECD countries: A DEA-Based study. In: Operations Research Applications in Health Care Management, 30(1), 141–158.
Osborne, D., & gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurship spirit is transforming the public sector, reading, Addison-weslei.
Poister, T. H., Aristigueta, M. P., & Hall, J. L. (2014). Managing and measuring performance in public and nonprofit organizations: An integrated approach, John Wiley & Sons.1-316.
Riggs, F. W. (2002). Public administration in America: The exceptionalism of a hybrid bureaucracy. www.eolss.net/ebooklib/sc_cart.aspx?File=E1-34-03-02.
Rubin, E. V., & Edwards, A. (2018). The performance of performance appraisal systems: Understanding the linkage between appraisal structure and appraisal discrimination complaints. The International Journal of Human Resource management, 30(1), 1-20.
Schütte. S, Acevedo, P. N. M., & Flahault, A. (2018). Health systems around the world – a comparison of existing health system rankings. Journal of Global Health, 8(1), 12-19.
United Nations (2019). https://www.un.org.
Vedung, E. (2013). Six models of evaluation in: Araral, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., X, Wu. (Eds). Routledge Handbook of Public Policy, 387-400. London: Routledge.
World Bank, World Development Indicator. (2019). The World Bank Group, Retrieved from: http://data. World bank.org/indicator (accessed in Apr.11.2020).
World Bank, Quality of Life Index. (2021). The World Bank Group, Retrieved from: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings­_current.jsp (accessed in Jan.11.2021).
World Economic Forum, GCR. (2019). The Global Competitiveness Report 2018-19, Geneva: World Economic Forum.
World Health Organization (2020). Geneva: Health topics - Health Systems. Retrieved from: http://www.who.int/topics/health_systems/en (10/11/2021).