شناسایی ملاک‌های اجرای موفق خط‌مشی‏ مالکیت صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.

3 دانشیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2022.300560.1221

چکیده

یکی از زیرساخت‌های که می‌تواند ضامن موفقیّت اقتصادی و فنّاوری پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد؛ توجه به «مالکیت صنعتی» است. نداشتن خط‌مشی‌ مالکیت صنعتی مؤثر برای پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان یک تهدید جدی و وجود آن‌ها به‌عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود. این پژوهش، کیفی و از نوع توسعه‌ای و روش آن، نظریه داده‌بنیاد است و از نمونه‌گیری هدفمند مشارکت‌کنندگان با حداکثر اختلاف استفاده کرده است. داده‌ها و اطلاعات لازم از مطالعه اسناد، منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته نتیجه شده است. بدین‌منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب‌نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و برای گردآوری داده‌های لازم پژوهش از روش نیمه-ساختاریافته مبتنی بر نرم‌افزار Atlas.ti استفاده ‌شده است. در مجموع، مفاهیم استخراج ‌شده از مصاحبه‌ها در 850 کد اولیه و 6 مضمون اصلی دسته‌بندی شد. پس از تحلیل متن مصاحبه‌ها، کیفیّت و ابزارهای خط‌مشی، قابلیت مجریان، سازمان مجری و همچنین نتایج و پیامدهای اجرا به‌عنوان ابعاد اصلی شناسایی‌ شده و مدل نهایی تدوین شد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد 15 مقوله شامل 175 ملاک در ارزیابی اجرای موفّق خط‌مشی، نتایج و پیامدهای آن تأثیرگذار هستند و درک مناسب ملاک‌های مستخرج و به‌کارگیری آن‌ها در یک نظام ارزیابی معتبر کارایی و اثربخشی فعالیت‌های مالکیت صنعتی را ارتقا می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Criteria for Successful Implementation of Industrial Property Policy

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghalaychi 1
  • Farajollah Rahnavard 2
  • Mehdi Mortazavi 3
1 PhD Student,Department of Public Administration ,Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, , Iran.
2 Associate Professor, Public Administration Department, Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Center for Management Studies and Technology Development, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the infrastructures that can guarantee the economic and technological success of researchers and knowledge-based companies in the knowledge-oriented era is paying attention to “industrial property”. The lack of an effective industrial property policy for researchers and knowledge-based companies will be a serious threat. On the other hand, its existence will be a great opportunity. This research is considered a qualitative -development study and its methodology is Grounded Theory. It used the targeted sampling of the participants with the maximum difference. The necessary data and information were obtained from the documents, library sources and semi-structured interviews. For this purpose, 13 experts, professors, and experts with sufficient knowledge and practical experience were interviewed and the semi-structured method based on Atlas.ti software was used to collect the necessary research data. In total, the concepts extracted from the interviews were categorized into 850 primary codes and 6 main themes. After analyzing the text of the interviews, the quality and tools of the policy, the capabilities of the executives, the executive organization, as well as the results and consequences of the implementation were identified as the main dimensions and the final model was developed. The findings of the research show that 15 categories including 175 criteria are effective in evaluating the successful implementation of the policy, its results and consequences, and a proper understanding of the extracted criteria and their application in a valid evaluation system improves the efficiency and effectiveness of industrial property activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Property
  • Policy Implementation
  • Successful Implementation
  • Policy Evaluation
اسعدی، محمود، هادی‌پیکانی، مهربان، رشیدپور، علی (1396). الگویی برای اجرای اثربخش خط مشی های عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت دولتی، سال 9، شماره 4، 614-591.
اشتریان، کیومرث، کشوردوست، سمانه، حاجی عسگری، فاطمه (1393). بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه: مطالعه موردی در حوزه سلامت. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 9، شماره 4، 90-76.
الوانی، سید مهدی (1393). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: نشر سمت.
الوانی، سید مهدی، شریف‌زاده، فتاح (1394). فرایند خط‌مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
الوانی، سید مهدی، شلویری، میثاق (1395). اجرای خط‌مشی عمومی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
باقرنژاد، پیمان، طاهرپورکلانتری، حبیب الله، بهرامی، حمیدرضا (1397). مدل اجرای موفق خط‌مشی حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در کشور. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، سال 1، شماره 2، 26-1.
بوستان زر، جمال، رحمان‌سرشت، حسین، شریف‌زاده، فتاح، تقوی‌فرد، محمدتقی (1398). مدل دینامیکی ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی. فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال 7، شماره 25، 43-5.
حاجی‌زاده، ابراهیم، اصغری، محمد (1390). روش های و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. تهران: جهاد دانشگاهی.
حسین‌پور، داود، شریف‌زاده، فتاح، نوری، روح الله، کریمیان، امید (1398). ارزیابی خط‌مشی‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده ازنظریة داده بنیاد.  فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 7، شماره 2، 148-135.
خوبرو، محمدتقی، ابراهیمی، روح الله (1398). عوامل کلیدی موفقیت در خط‌مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، سال 9، شماره 32، 98-79.
خوبرو، محمدتقی، الوانی، سید مهدی، رحمتی، محمد حسین، جندقی، غلامرضا (1397). یکپارچگی صنایع دفاعی و غیر دفاعی: یک بوم نگاری خط‌مشی در صنعت دفاعی. مدیریت بهبود، سال 12، شماره 4، 96-49.
دانائی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (1398). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
دانش‌فرد، کرم اله (1395). فرآیند خطمشیگذاری عمومی. تهران: انتشارات صفار.
رهنورد، فرج الله، رهنورد، ساناز (1397). استقرار اجرای خط‌مشی عمومی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سکاران، اوما (1390). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
شریف‌زاده، فتاح، الوانی، سیدمهدی، رضایی‌منش، بهروز، مختاریان‌پور، مجید (1392). موانع اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربه مدیران فرهنگی. نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، سال 7، شماره 13، 77-33.
طباطبائیان، سید حبیب الله، فاتح‌راد، مهدی، شجاعی، سید محمد حسین، سلطان‌زاده، جواد (1391). ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
عبدالحمید، مهدی (1394). الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
قربانی، املیا، داوری، علی، فقیهی، مهدی، زند حسامی، حسام، فتحی‌زاده، امیرهوشنگ (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی باهدف توسعه کارآفرینی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال 7، شماره 1، 63-37.
قلی پور، رحمت الله ( 1393). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی گذاری عمومی. تهران: نشر سمت.
قلی‌پور، رحمت‌الله، دانائی‌فرد، حسن، زارعی‌متین، حسن، جندقی، غلامرضا، فلاح، محمدرضا (1390). ارائه مدلی برای «اجرای خط‌مشی‌های صنعتی»: مطالعه موردی در استان قم. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال 9، شماره 24، 130-103.
کشوردوست، سمانه (1396). بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران در حوزه فرهنگ و بهداشت با تاکید بر نقش اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی. فصلنامه سیاست، سال 47، شماره 2، 487-471.
مختاریان‌پور، مجید (1396). عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست‌های فرهنگی کشور مبتنی بر تجربیات برنامه های توسعه اول تا چهارم. نشریه راهبرد فرهنگ، سال 3، شماره 27، 62-33.
مشایخ، جواد (1398). توصیه های سیاستی برای ارتقای نظام مالکیت فکری در ایران. سیاست علم و فناوری، سال 9، شماره 2، 178-159.
معطوفی، علیرضا، دانکوب، مرتضی (1396). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای.  فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 24. شماره 90، 156-125.
ممیوند، بهروز، امینی سابق، زین‌العابدین، ساده، احسان، خلج، محمد رضا (1398). بررسی و ارائه الگوی اجرای خط‌مشی گذاری زیست‌محیطی با استفاده ازنظریه داده مبنا. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 26، شماره 98، 91-71.
منوریان، عباس (1394). مدل اجرای خط‎مشی‎های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری. مدیریت دولتی، سال 7، شماره 4، 99-81.
میرعمادی، سیدایمان (1398). نظام ملی نوآوری و نقش آن در بهبود سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری، سال 11، شماره 2، 78-61.
الهی، شعبان، کلانتری، نادیا، آذر، عادل، حسن‌زاده، محمد (1394). رابطه میان زیرساخت‌های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی. مدیریت نوآوری، سال 4، شماره 4، 30-1.
واعظی، رضا، محمدی، محسن (1396). الگویی برای ارزیابی خط‌‎مشی‎های عمومی در ایران مطالعه خط‎مشی مالیات بر ارزش افزوده. چشم انداز مدیریت دولتی، سال 10، شماره 29، 72-47.
Ballestar ,M. T., Doncle, L. M., & Luis, M. (2019). A novel machine learning approach for evaluation of public policies: An application in relation to the performance of university researchers. Technological Forecasting & Social Change, 149(19), 119721- 119756.
Bartholomew, U., & Chukwuemka, E. E. O. (2013). The obstacles to effective policy implementation by the public bureauracy in developings: The case of Nigeria. Singaporean Journal of Business Economics and Management studies, 1(8), 34-43.
Bernardo, M. (2020). Why public policies fail: Policymaking under complexity. Economia, 21(2), 311-323.
Bluhm, D. J., Harman, W., Lee, T. W., & Mitchell, T. R. (2011). Qualitative research in management: A decade of progress. Journal of Management Studies, 48(8), 1866-1891.
Corbyn, J., & Strauss, A. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Creswell, J. W. (2004).  The "movement" of mixed methods research and the role of educators. Resarch Design, 28(3), 321-333.
De La Cruz, P., Eduardo, L., Mendosa, D., Baltazar, E. B., Arace Ibarra, A. M., & Lugo, E. (2020). Indicators of well-being among indigenous peoples of the Colombian Amazon: Tensions between participation in public policy making and autonomy. Environmental and Sustainability Indicators, 7(4), 100044-100076.
FitzGerald, C., Malley, E., & Broin, D. (2019). Policy success/policy failure:A framework for understanding policy choices. Public Policy and Administration, 67(2), 1–24.
Fornier, N. (2018). Fournier's Gangrene: Literature Review and Clinical Cases. Urologia Internationalis,101(1), 91–97.
Ghazinoory, S., & Aghaei, P. (2021). Differences between policy assessment & policy evaluation: A case study on supportive policies for knowledge-based firms. Technological Forecasting & Social Change, 169(2021), 120780- 120801.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, CA: The Sociology Press.
Glaser, B. G. (1998). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 7(11), 1090-1121.
Glaser, B. G., & Holton, J. (2007). Remodeling grounded theory. Historical Social.
Glaser, B. G., & Hon, J. (2005). Staying open: The use of theoretical codes in grounded theory. The Grounded Theory Review: An International Journal, 5(1), 1098-1121.
Hajipur, A., Foruzandeh, L., Dananefard, H., & Fani, A. (2016). Design of the pathology pattern of general policy implementation in Iran. Journal Of Military Management Research, 58(1), 23- 45.
Hill, M. & Hupe, P. (2017). Implementing public policy: Governance in theory and in practice. US: Sage.
Hill, M. (2005). The public policy process, Longman. United Kingdom: Sage.
Holland, H. J., Green, J. J., Laura, A., & Phillips, M. (2016). School health policies: Evidenced based Programs   for Policy Implementation. Journal of Policy Practice, 15(4), 314–332.
Jeff, L., Andews, G., Orange, E., Brezak, A., Tanna, G., Lebese, L., Carter, T., Naidoo, E., & Katz, A. (2020). Strengthening health policy development and management systems in lowand middle income countries: South Africa's approach. Health Policy Open. 1(20), 100010-100090.
Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.
Lelen, H., McGuirk, H., & Murphy, K. R. (2019). Driving innovation: Public policy and human capital. Research Policy. 48(9), 103752-103791.
Locke, K. D. (2001). Grounded theory in management research. London: Sage publications.
Maor, M., & Gross, J. (2015). Emotion regulation by emotional entrepreneurs: Implications for political science and international relations. Paper presented at: the 73rd annual MPSA Conference, April 16-19, Chicago.
Neumann, J., & Robson, A. & Sloan, D. (2018). Monitoring & evaluation of strategic change program implementation lesson from a case analysis. Evaluation and Program Planning, 66(21), 120-132.
Niknamian, S. (2019). Identification of internal and external factors affecting the optimal implementation of government policies, figshare. Journal Contribution, 7(11)- 1001-1020.
Pressman, J., Wildavsky, A. (1973). Implementation. University of California Press: Berkeley.
Rajapakshe, W. (2017). Implementation in small and medium enterprises (SMEs) in Sri Lanka. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 19(32), 47-68.
Samandar, A., Eshtehardi, M., & Goodarzi, M. (2020). Improving the Iranian industrial property system (IPS): A comparative case study of Iran and South Korea. World Patent Information, 63(20), 101970-101991.
Smith, K. B. (2018). The public policy theory primer. England: Routledge.
Strauss, A. (2008). Continual permutations of action. London: Chicago Sociology
Truman, D. B. (1971). The governmental process. New York: Alfred.
WIPO (2004). WIPO intellectual property handbook, UC: WIPO Publication