شناسایی عوامل وضعیتی موثر بر تحمل‌ابهام رهبران با رویکرد تحلیل‌مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی . تهران. ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

10.22034/jipas.2022.318856.1309

چکیده

تحمل ابهام یکی از شایستگی‌های مهم رهبران می‌باشد که در اثربخشی تصمیمات آنان در شرایط ابهام نقش چشمگیری دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل وضعیتی مؤثر بر شایستگی تحمل ابهام رهبران، طراحی الگوی جامعی از این عوامل و نیز ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای این شایستگی بر مبنای عوامل یاد-شده صورت‌گرفته‌است. جامعه آماری این پژوهش که با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد، عبارتند از خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی وزارت نفت که تجربه مدیریت و تصمیم‌گیری در شرایط ابهام را دارند. نمونه‌گیری این پژوهش، هدفمند و به روش گلوله‌برفی انجام شد. داده‌ها نیز از طریق مصاحبه با نوزده نفر از خبرگان گردآوری و با روش کدگذاری سه مرحله‌ای و تحلیل شبکه مضامین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پژوهش با محاسبه ضریب توافق کاپا تایید گردید یافته‌ها نیز به تایید سه نفر از خبرگان دانشگاهی رسید. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، عوامل وضعیتی مؤثر بر تحمل ابهام رهبران در دو مضمون فراگیر عوامل درون-سازمانی (ویژگی‌های شغل و ویژگی‌های سازمان) و عوامل برون‌سازمانی (ویژگی‌های صنعت، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی) دسته‌بندی شدند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد عوامل درون‌سازمانی به همراه عوامل برون‌سازمانی بر میزان تحمل ابهام رهبران مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying situational factors affecting leaders' tolerance of ambiguity with approach Content Analysis

نویسندگان [English]

 • Vajiheh Saadat 1
 • Behrooz Ghlichlee 2
 • Ali Rezaian 3
 • Gholamali Tabarsa 1
1 Shahid Beheshti University, Tehran,. Iran
2 Shahid Beheshti University, Tehran. ,Iran
3 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tolerance of ambiguity is one of the important competencies of leaders that plays a significant role in the effectiveness of their decisions in ambiguous conditions. The present study aimed to identify the situational factors affecting the competence of leaders' ambiguity tolerance, develop a comprehensive model of these factors and also provide solutions to improve this competency based on these factors. The statistical population of this qualitative research adopted thematic analysis, comprised academic and executive experts of the Iranian Ministry of Petroleum who were experienced in decision-making and management in ambiguities. Sampling of this study was done purposefully by snowball method. The data were collected through interviews with 19 experts and analyzed via three-step coding process and thematic network analysis. The reliability of the research was also confirmed via calculation of the kappa coefficient. The findings were given to three academic experts and were approved by them. The situational factors affecting the leaders' ambiguity tolerance were categorized into two global themes of internal organizational factors (job characteristics and organizational characteristics) and external organizational factors (industry characteristics, cultural factors and social factors). The findings of this study showed that internal and external organizational factors affect the leaders' ambiguity tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ambiguity
 • Tolerance of ambiguity
 • Situation
 • Leadership
 • تاریخ دریافت: 28 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 شهریور 1401