توسعه مکانیزم رهبری سالتوژنیک براساس تئوری تلنگر سبزِ رفتارهای زیست محیطی منابع‌انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیارمدعوگروه مدیریت دولتی، ، ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران (مسئول مکاتبات)

3 استادمدعوگروه مدیریت دولتی، ، ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران، استاد دانشگاه هوایی شهید ستاری ،تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.351437.1440

چکیده

با تغییر اقلیم و افزایش آلایندگی ها، مسئله ی محیط زیست یک چالش اساسی برای شرکت ها به حساب می آید و آن ها را ملزم به قابلیت های اساسی جهت دستیابی به پایداری و حفاظت محیط زیست نموده است. لذا شرکت ها براساس تئوری هایی همچون تلنگر سبز در تلاش هستند تا با تغییر ماهیت رهبری از کلاسیک به سمت ابعاد رهبری مدرنی همچون سالتوژنیک، نسبت به پایداری رفتارهای محیط زیستی منابع انسانی اقدامات اثربخش تری انجام دهند. هدف این پژوهش توسعه مکانیزم رهبری سالتوژنیک براساس تئوری تلنگر سبزِ رفتارهای زیست محیطی منابع‌انسانی بود. روش شناسی پژوهش ترکیبی بود، درفاز کیفی جهت تعیین ابعاد پژوهش از تحلیل فراترکیب استفاده شد و سپس باتحلیل دلفی پایایی ابعاد پژوهش مورد تأیید قرارگرفت. در فاز کمی نیز از تحلیل راف استفاده شده تا براساس ابعاد تئوری تلنگر سبز مشخص شود اثربخشترین مکانیزم رهبری سالتوژنیک جهت توسعه رفتارهای زیست محیطی منابع انسانی کدامند.جامعه‌ی آماری دربخش کیفی، ۱۸ نفر ازمتخصصان وخبرگان رشته مدیریت درسطح دانشگاهی بودند ودربخش کمی ازمشارکت ۲۴ نفر ازمدیران شرکت‌های فعال درصنعت پتروشیمی که چه به لحاظ دانشی و چه به لحاظ تجربی دارای سابقه بودند، مبنای انتخاب نمونه، استفاده ازروش همگن بود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که رهبری سالتوژنیک بااستفاده از مکانیزم پیروی استراتژیک باعث تغییر ارزشهای ادراکی درمنابع انسانی نسبت به محیط زیست می شوند و به واسطه هویت حرفه ای سبز ایجاد شده طبق نظریه تلنگر سبز، سطح پایداری رفتارهای زیست محیطی در شرکت های مرتبط با پتروشیمی بیش از گذشته تقویت می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of saltogenic leadership mechanism based on Green nudge Theory of environmental behaviors of human resources

نویسندگان [English]

  • shima safarmohammadluo 1
  • Alireza Koshki Jahromi 2
  • Mehdi Kheirandish 3
1 Ph.D Candidate in Management Administration of Islamic Azad University Science And Research
2 Assistant Professor of Allameh Tabataba'i University, Visiting Professor of Science and Research University,Tehran,Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Sattari Aerial University, Visiting Professor of Science and Research University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate change and increasing emissions make the environmental problem a fundamental challenge for companies.It has required them to use primary resources and capabilities to achieve sustainability and environmental protection.Therefore, basedon theories suchas GreennudgeTheory, companies are trying to change the nature of leadership from classic to modern leadership dimensions such as Saltogenic to take more effective measures towards the sustainability of environmental behaviors of human resources.This research aimed to develop the Saltogenic leadership mechanism based onthe Green nudge Theoryof human resource ecological behaviors.The study methodology was mixed, so inthe qualitative phase, meta-composite analysis was usedto determine the dimensions of the research.Then the reliability of the research measurements was confirmed basedon Delphi analysis.In the quantitative phase, rough analysis was used to determine themost effective Saltogenic leadership mechanisms for the development of environmental behaviors of human resources based onthe dimensions ofthe Green nudge Theory.In the qualitative part, the statistical population consisted of 18 specialists and experts in management at the university level.In the quantitative part, the participation of 24 people from the managers of companies active in the petrochemical industry, who had experience in both knowledge and experience, was used.The basisof sample selection was the useof a homogeneous method.The research results showed that strategic followers are considered the most crucial mechanism based onthe Gree nudgeTheory that can contribute tothe sustainability of environmental behaviors of human resources inthe petrochemical industry.Due to the green professional identity created according tothe GreennudgeTheory, the sustainability of environmental behaviors in companies related to petrochemicals is strengthened more than before

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • Saltogenic leadership
  • Green nudge Theory
  • Environmental behaviors