طراحی مدل چندصدایی سازمانی در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22034/jipas.2022.319167.1310

چکیده

این پژوهش، سعی در طراحی مدل چندصدایی سازمانی در آموزش عالی ایران دارد تا با ارائه مدلی جامع از متغیرهای مؤثر بر پدیده تنوع صداها و پیامدهای آن، زمینه ارتقای اهداف متعالی نظام آموزش عالی را فراهم کند. روش پژوهش، کیفی بوده و پدیده مدنظر با استفاده از رهیافت نظریه داده‌بنیاد مدل‌سازی شده است. بدین‌ منظور ضمن مصاحبه با 20 نفر از خبرگان در زمینه چندصدایی و متخصص در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که عضو هیئت‌علمی دانشگاه و دارای سِمت اجرایی در نظام آموزش عالی بوده‌اند؛ مجموعه‌ای از مفاهیم طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج، دسته‌بندی و در قالب مدل پارادایمی کوربین و استراوس ارائه شدند. تنوع صداها به ‌‌منزله پدیده محوری و مقوله‌های تنوع ساختار سازمانی، تنوع مأموریت‌ها، تنوع ویژگی‌های شخصیتی و سبک رهبری به منزله شرایط علّی در نظر گرفته شدند. تقویت مهارت گفتمان‌سازی، میانجیگری، ترجمه گفتمان، قدرت مثبت، تقویت ساختارهای مکمل مشارکتی و مهندسی مجدد رویه‌ها به عنوان راهبرد‌ها شناخته شدند. همچنین فرهنگ ملّی، فرهنگ سازمانی، فضای رقابتی درون و بیرون نظام، شرایط اقتصادی و رویکرد فراملّی به منزله عوامل زمینه‌ای محسوب می‌شوند. محدودیت‌های برنامه‌ریزی، موانع مدیریتی، تقنینی و سیاسی، منابع انسانی و مالی و عوامل ساختاری به‌ منزله مداخله‌گر معرفی شدند. پیامدها نیز به چهار دسته فردی، سازمانی، ملّی و فراملی تقسیم شدند. در این پژوهش، بر مبنای نظر خبرگان مؤلفه‌های مؤثر و راهبردهای مدیریت تنوع صداها در نظام آموزش عالی تحلیل و واکاوی و در قالب مدل جامع ارائه شده‌اند. در نهایت بر مبنای یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی نیز برای مدیران، نهادها و پژوهش‌های آتی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Polyphony Model in Higher Education of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Aghajanpoor Chahardeh 1
  • Seyed Reza Seyedjavadin 2
  • Abbas Nargesian 3
  • Mohammad Taban 4
1 PhD Student of public Administration, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

This research seeks to design the organizational polyphony model in higher education of Iran in order to provide a comprehensive model of the variables affecting the phenomenon of the polyphony and its consequences, so that pave the way for the development of the lofty goals of the higher education system. The research method is qualitative and the axial phenomenon is modeled using the grounded-theory approach. For this purpose, 20 experts in the field of polyphony and experts in cultural, political and social fields were interviewed. They were university faculty members and had executive positions in the higher education system. A set of concepts were extracted, categorized and presented using the Corbin and Strauss paradigm model during three stages of open, axial and selective coding. The diversity of voices was considered as a central phenomenon, and the categories of diversity of organizational structure, diversity of missions, diversity of personality traits and leadership style were considered as causal conditions. Strengthening the skill of discourse creation, mediation, translation of discourse, positive power, strengthening of cooperative complementary structures and re-engineering of procedures were recognized as strategies. Also, national culture, organizational culture, competitive environment inside and outside the system, economic conditions and transnational approach are considered as background factors. Planning limitations, managerial, legislative, and political obstacles, human and financial resources and structural factors were introduced as intervening factors. The consequences were also divided into four categories: individual, organizational, national and transnational. In this research, based on the opinion of experts, the effective components and management strategies of the diversity of voices in the higher education system have been analyzed and presented in the form of a comprehensive model. Finally, based on the findings of the research, suggestions were made for managers, institutions and future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education of Iran
  • Diversity of Voices
  • Organizational Polyphony
  • Grounded Theory
سعادت یار، فهیمه، شیعه زاده، الهه (1394). بررسی مطالعات جهانی پیامدهای پیدایش و شیوع پدیده سکوت و خاموشی درون سازمانی در میان ماموران پلیس. نظارت و بازرسی، سال 9، شماره31، 144-123.
فتحی، حسن، موسی زاده، صدیقه (1390). دیالکتیک هگل: سنتزی از دیالکتیک کانت در برابر دیالکتیک افلاطون. فصلنامه تاریخ فلسفه، سال 2، شماره 5، 49-80.
معینی علمداری، جهانگیر (1381). سقراط پارادوکس‌های دموکراسی. مجموعه مقالات سمینارِ سقراط فیلسوف گفتگو، به کوشش سیدموسی دیباج، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
Ahmad, M. (2009). Living Organizational Communication: Consuming Dialogism and Polyphony as Practical Wisdom in the Production of Consciousness. Journal of International Social Research, 2(9), 270-278.
Andersen, N. (2001). Polyphonic Organizations. Copenhagen Business University, Department of Management, Politics & Philosophy.
Arnaboldi, M. & Lapsley, I. (2010). Asset management in cities: polyphony in Action? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(3), 392-419.
Belova, O. (2010). Polyphony and the sense of self in flexible organizations. Scandinavian Journal of Management, 26(1), 67-76.
Belova, O., King, L. & Sliwa, M. (2008). Introduction: Polyphony and Organization Studies: Mikhail Bakhtin and Beyond. Organization Studies, 29(4), 493–500.
Clegg, S., Kronberger, M., & Pitsis, T. (2005). Managing and organizations: an introduction to theory and practice. Beverly Hills: Sage.
Cunha, G. (2015). The multiplicity of voices in the journalistic discourse: study of polyphony in Journalism in light of a modular perspective of discourse organization. RBCC, 38(2), 159-181.
Fairclough, N. (2001). The dialectics of discourse. Textus journal, 6(2), 231-242.
Fonseka, E. (2014). A Discourse-Analysis Based Critical Approach to Contextual Interpretation of Heteroglossic Situation in the Novel. Advances in Language and Literary Studies, 5 (4), 168-175.
Hazen, M.A. (1993). Towards polyphonic organization. Journal of Organizational Change Management, 6(5), 15-26.
Hazen, M.A. (2006). Silences, perinatal loss, and polyphony. Journal of Organizational Change Management, 19(2), 237 – 249.
Hujala, A. & Rissanen, S. (2012). Discursive construction of polyphony in healthcare management. Journal of Health Organization and Management, 26(1), 118 – 136.
Jari, S., Inga, N. & Pasi-Heikki, R. (2010). Polyphonous leadership and the management of entirety. The European Group for Public Administration (EGPA) Conference. Toulouse.
Kornbergera, M., Clegg, S. & Carter, C. (2006). Rethinking the polyphonic organization: Managing as discursive practice. Scandinavian journal of Management, 22(1), 3-30.
Letiche, H. (2010). Polyphony and its Other. Organization Studies, 31(3), 261–277.
Lu, J. & Xie, X. (2013). Research on Employee Silence Behavior: A Review Based on Chinese Family Enterprise. Asian Social Science, 9(17), 47-52.
Omanovic, V. (2009). Diversity and its management as a dialectical process: Encountering Sweden and the U.S. Scandinavian Journal of Management, 25(1), 352-362.
Pinder, C.C. & Harlos, K.P. (2001). Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20(1), 331-369.
Roth, S. (2014). The Multifunctional Organization: Two Cases for a Critical Update for Research Programs in Management and Organization. Journal for Critical Organization Inquiry, 12(3), 37-54.
Schneider, L. & Zerfass, A. (2018).  Polyphony in Corporate and Organizational Communications: Exploring the Roots and Characteristics of a New Paradigm. Communication Management Review, 3(2), 6-29.
Sullivan, P. & McCarthy, J. (2008). Managing the Polyphonic Sounds of Organizational Truths. Organization Studies, 29(4), 525–542.
Tatli, A. (2011). A Multi-layered Exploration of the Diversity Management Field: Diversity Discourses, Practices and Practitioners in the UK. British Journal of Management, 22(1), 238–253.
Tatli, A. and M. Ozbilgin (2009). Understanding diversity manager’s role in organizational change: towards a conceptual framework. Canadian Journal of Administrative Sciences, 26(1), 244–258.
Trittin, H., & Schoeneborn, D. (2017). Diversity as Polyphony: Reconceptualizing Diversity Management from a Communication-Centered Perspective. Journal of Business Ethics, 144(2), 21-47.