بررسی تأثیر رهبری خدمت‌گزار بر رضایت شغلی درونی و بیرونی با میانجی‌گری نگرش خدمت‌گزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22034/jipas.2022.312526.1271

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری خدمت‎گزار بر رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان از طریق میانجی‌گری نگرش خدمت‌گزاری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه هستند. نمونه‌گیری با روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد. تعداد 250 پرسش­نامه استاندارد در بین کارکنان توزیع و در مجموع 212 پرسش­نامه جمع‌آوری شد. تجزیه­و­تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS3 انجام شد. ضرایب بارهای عاملی مدل پژوهش نشان می‌دهد رهبری خدمت‌گزار به میزان 29/0 بر رضایت شغلی درونی و به میزان 51/0 بر رضایت شغلی بیرونی تأثیرگذار است. همچنین­، نگرش خدمت‌گزاری به میزان 17/0 بر رضایت شغلی درونی تأثیرگذار است. بنابراین، بر طبق نتایج پژوهش، رهبری خدمت‌گزار رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان را به همراه دارد، اما نگرش خدمت‌گزاری را در وجود آن­ها نهادینه نمی‌کند. همچنین­، نگرش خدمت‌گزاری به‎عنوان میانجی‌گر در ارتباط بین رهبری خدمت‌گزار و رضایت شغلی درونی و بیرونی تأثیرگذار نیست، اما به‎عنوان یک متغیر مستقل رضایت شغلی درونی کارکنان را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Servant Leadership on Intrinsic Job Satisfaction and Extrinsic Job Satisfaction with the Mediation of Servant Attitude

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei 1
  • Davood Feiz 1
  • Fatemeh Alavi Matin 2
1 Professor, Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the impact of servant leadership on employees intrinsic job satisfaction and extrinsic job satisfaction with the mediating role of servant attitude. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature it is a descriptive-survey. The statistical population of this study is the employees of Razi University of Kermanshah. A Stratified random sampling method was used. A total of 250 standard questionnaires were distributed among the employees and a total of 212 questionnaires were collected. Structural equation modeling and Smart PLS3 software were used to analyze the data and test the research hypotheses. The coefficients of factor loadings of the research model show that servant leadership has a 0.29 effect on intrinsic job satisfaction and a 0.51 effect on extrinsic job satisfaction; In addition, servant attitude has a 0.17 effect on intrinsic job satisfaction. Therefore, according to the research results, servant leadership will bring intrinsic job satisfaction and extrinsic job satisfaction for employees; but will not establish the servant attitude in their minds. In addition the mediating role of servant attitude in the effect of servant leadership on intrinsic job satisfaction and extrinsic job satisfaction was not confirmed, but as an independent variable, it will bring intrinsic job satisfaction for employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servant Leadership
  • Job Satisfaction
  • Intrinsic Job Satisfaction
  • Extrinsic Job Satisfaction
  • Servant Attitude
امینی، علیرضا، احمدی زهرانی، مریم (1399). تأثیر رهبری راهبردی-خدمت‌گزار بر آوا و عجین‌شدگی شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر و میانجی هویت سازمانی. مطالعات رفتار سازمانی، سال 9، شماره 2، 219-248.
باقرزاده همایی، فریبرز، ضرغامی فرد، مژگان، عباس نژاد، طیبه (1399). بررسی تأثیر رهبری خدمت‎گزار و رهبری اصیل بر انگیزه خدمت عمومی کارکنان دولتی با نقش تعدیل‎گر ساختار سازمانی. مطالعات مدیریت دولتی ایران، سال 3، شماره 3، 27-58.
خائف‌الهی، احمد علی، نوروزی، محمدتقی، دانائی‌فرد، حسن (1388). تبیین الگوی اثربخشی سازمان‌های دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمت‌گزار. پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال 13، شماره 2، 65-91.
داوری، علی، رضازاده، آرش (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارت جهاد دانشگاهی.
رجبی‌فرجاد، حاجیه. (1393). نقش میانجی مالکیت روان‌شناختی در ارتباط بین رهبری خدمت‌گزار و رضایت شغلی. فصلنامۀ مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال 2، شماره 8، 43-66.
رضایی‌منش، بهروز، صدیقی، رامین (1395). تأثیر رهبری خدمت‎گزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان. خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، سال 7، شماره 4، 51-66.
عسکری‌پور، محمدرضا، متقی پیشه، محمد حسین، شیخی، ایوب. (1399). تأثیر رهبری خدمت‌گزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیل‌گر مهارت سیاسی. مدیریت دولتی، سال 12، شماره 1، 87-67.
غیاثوند، احمد (1398). تحلیل پیشرفته مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد Smart PLS. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
فیض، داود، دهقانی سلطانی، مهدی، فارسی‌زاده، حسین، فرجی، الهام (1395). تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. مطالعات رفتار سازمانی، سال 5، شماره 3، 25-50.
قلی‌پور، آرین، پورعزت، علی اصغر، حضرتی، محمود (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمت‌گزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی. مدیریت دولتی، سال 1، شماره 2، 103-118.
لطیفی، میثم، پور، سمیرا، حسینی، زهرا، حیدری، محمدعلی (1392). بررسی تأثیر رهبری خدمت‌گزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال 10، شماره 5، 65-93.
محسنین، شهریار، اسفیدانی، محمدرحیم (1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS (آموزشی و کاربردی). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
Aboramadan, M., Dahleez, K., & Hamad, M. H. (2020). Servant leadership and academics outcomes in higher education: the role of job satisfaction. International Journal of Organizational Analysis, 29(3), 562-584.
Adiguzel, Z., Ozcinar, M. F., & Karadal, H. (2020). Does servant leadership moderate the link between strategic human resource management on rule breaking and job satisfaction? European Research on Management and Business Economics26(2), 103-110.‏
Agrawal, V., & Agrawal, V. K. (2014). Job satisfaction of veterinary officers in Rajasthan: an empirical study. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation10(2), 157-166.‏ Al-Asadi, R., Muhammed, S., Abidi, O., & Dzenopoljac, V. (2019). Impact of servant leadership on intrinsic and extrinsic job satisfaction. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 40 Issue: 4, 472-484.‏
Al-Asadi, R.Muhammed, S.Abidi, O. and Dzenopoljac, V. (2019), “Impact of servant leadership on intrinsic and extrinsic job satisfaction”, Leadership & Organization Development Journal, 40(4), 472-484.
Barbuto Jr, J. E., & Wheeler, D. W. (2006). Scale development and construct clarification of servant leadership. Group & Organization Management31(3), 300-326.‏
Cerit, Y. (2009). The effects of servant leadership behaviours of school principals on teachers’ job satisfaction. Educational Management Administration & Leadership37(5), 600-623.‏
Cantarelli, P., Belardinelli, P., & Belle, N. (2016). A meta-analysis of job satisfaction correlates in the public administration literature. Review of public personnel administration36(2), 115-144.‏
Chang, Y. C., Yeh, T. F., Lai, I. J., & Yang, C. C. (2021). Job competency and intention to stay among nursing assistants: the mediating effects of intrinsic and extrinsic job satisfaction. International Journal of Environmental Research and Public Health18(12), 6436.‏
Eliyana, A., & Ma’arif, S. (2019). Job satisfaction and organizational commitment effect in the transformational leadership towards employee performance. European Research on Management and Business Economics25(3), 144-150.‏
Ford, J., & Harding, N. (2018). Followers in leadership theory: Fiction, fantasy and illusion. Leadership14(1), 3-24.‏
Furnham, A., Eracleous, A., & Chamorro‐Premuzic, T. (2009). Personality, motivation and job satisfaction: Hertzberg meets the Big Five. Journal of managerial psychology, 24(8), 765-779.
Guillaume, O., Honeycutt, A., & Savage-Austin, A. R. (2013). The impact of servant leadership on job satisfaction. Journal of business and Economics4(5), 444-448.‏
Gunnarsdóttir, S. (2014). Is servant leadership useful for sustainable Nordic health care? Vård i Norden34(2), 53-55.‏
Ireri, K. (2016). High job satisfaction despite low income: A national study of Kenyan journalists. Journalism & mass communication quarterly93(1), 164-186.‏
Jha, P., & Bhattacharya, S. (2021). The impact of emotional intelligence and servant leadership on employee job satisfaction. International Journal of Innovation Science, 13(2), 205-217.
Kaur, P. (2018). Mediator analysis of job satisfaction: Relationship between servant leadership and employee engagement. Metamorphosis17(2), 76-85.‏
Laub, J. A. (2000). Assessing the Servant Organization: Development of the Organizational (Doctoral dissertation, Florida Atlantic University Boca Raton, Florida).
Langhof, J. G., & Guldenberg, S. (2020). Servant leadership: A systematic literature review—toward a model of antecedents and outcomes. German Journal of Human Resource Management34(1), 32-68.‏
Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., & Henderson, D. (2008). Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi-level assessment. The leadership quarterly, 19(2), 161-177.
Lythreatis, S., Mostafa, A. M. S., Pereira, V., Wang, X., & Del Giudice, M. (2020). Servant leadership, CSR perceptions, moral meaningfulness and organizational identification-evidence from the Middle East. International Business Review, 101772.‏
Mohrman Jr, A. M., Cooke, R. A., & Mohrman, S. A. (1978). Participation in decision making: A multidimensional perspective. Educational Administration Quarterly14(1), 13-29.‏
Nullens, P. (2019). The Will to Serve: An Anthropological and Spiritual Foundation for Leadership. In L. Bouckaert & S. C. Van den Heuvel (Eds.), Servant Leadership, Social Entrepreneurship and the Will to Serve: Spiritual Foundations and Business Applications. Springer International Publishing; Palgrave Macmillan.
Ozturk, A., Karatepe, O. M., & Okumus, F. (2021). The effect of servant leadership on hotel employees’ behavioral consequences: Work engagement versus job satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 97(1), 102994.‏
Ozyilmaz, A., & Cicek, S. S. (2015). How does servant leadership affect employee attitudes, behaviors, and psychological climates in a for-profit organizational context? Journal of Management & Organization21(3), 263-290.‏
Parris, D. L., & Peachey, J. W. (2013). A systematic literature review of servant leadership theory in organizational contexts. Journal of business ethics, 113(3), 377-393.
Quarstein, V. A., McAfee, R. B., & Glassman, M. (1992). The situational occurrences theory of job satisfaction. Human relations45(8), 859-873.‏
Rachmawati, A. W., & Lantu, D. C. (2014). Servant leadership theory development & measurement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115(2), 387-393.
Ruiz-Palomino, P., & Zoghbi-Manrique-de-Lara, P. (2020). How and when servant leaders fuel creativity: The role of servant attitude and intrinsic motivation. International Journal of Hospitality Management89(1), 102537.‏
Sendjaya, S. (2015). Personal and Organizational Excellence through Servant Leadership Learning to Serve, Serving to Lead, Leading to Transform. Berlin: Springer.‏
Singh, S., & Ryhal, P. C. (2020). How Does Servant Leadership Behaviour Affect Job Satisfaction? A Study on Indian Academia. FIIB Business Review, 2319714520968697.‏
Thompson, G., Buch, R., & Glasø, L. (2019). Servant leadership, span of control, and outcomes in a municipality contextJournal of General Management44(2), 87-95.‏
Tischler, L., Giambatista, R., McKeage, R., & McCormick, D. (2016). Servant leadership and its relationships with core self-evaluation and job satisfactionThe Journal of Values-Based Leadership9(1), 8.‏
Van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of management37(4), 1228-1261.‏   
Van Dierendonck, D., & Patterson, K. (2010). Servant leadership: Developments in theory and research. Palgrave Macmillan.
Velasco Vizcaíno, F., Martin, S. L., Cardenas, J. J., & Cardenas, M. (2021). Employees’ attitudes toward corporate social responsibility programs: The influence of corporate frugality and polychronicity organizational capabilities. Journal of Business Research124(C), 538-546.‏
Wang, Y., Zheng, L., Hu, T., & Zheng, Q. (2014). Stress, burnout, and job satisfaction: Case of police force in China. Public personnel management43(3), 325-339.‏
Whittington, J. L. (2017). Creating Positive Organization through Servant Leadership. In C. J. Davis (Eds.), Servant Leadership and Followership: Examining the Impact on Workplace Behavior. Palgrave Macmillan.
Wu, L. Z., Tse, E. C. Y., Fu, P., Kwan, H. K., & Liu, J. (2013). The impact of servant leadership on hotel employees’“servant behavior”. Cornell Hospitality Quarterly, 54(4), 383-395.
Udod, S. A., Hammond-Collins, K., & Jenkins, M. (2020). Dynamics of Emotional Intelligence and Empowerment: The Perspectives of Middle Managers. SAGE Open, 10(2), 21-58.