چرا برخی خط‌مشی‌های ملی، اوضاع را بدتر می‌کنند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2023.344307.1405

چکیده

خط‌مشی‌های عمومی حلقه پیوند بین حکمرانی ملی و اداره امور عمومی هستند. هدف غایی این خط‌مشی‌ها، حل مسائل عمومی است. مسئله خط‌مشی اشاره به نیازی است که محقق نشده؛ ارزشی که رعایت نشده؛ یا فرصتی که استفاده نشده است. مسئله‌محوری، ویژگی بارز علم خط‌مشی‌گذاری عمومی است. امّا بر اساس قانون آثار ناخواسته، گاهی اوقات این خط‌مشی‌ها نه تنها مسائل را حل نمی‌کنند، بلکه اوضاع را بدتر می‌کنند. در خصوص علل این آثار، مطالعات متعدد پراکنده‌ای انجام شده است. امّا تاکنون چارچوب جامعی برای تشخیص این علل ارائه نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که «چرا برخی خط‌مشی‌های عمومی اوضاع را وخیم‌تر می‌کنند». نویسنده در پرتو استعاره «بیمار- پزشک»، بیست علت این پدیده را با ذکر شواهدی در ایران، واکاوی و تحلیل می‌کند. نویسنده مدعی است این چارچوب علل، می‌تواند چارچوبی تشخیصی برای ارزشیابی کیفیت خط‌مشی‌های عمومی باشد. در پایان دلالت‌های نظری و عملی این تحلیل، برای پژوهشگران و خط‌مشی‌گذاران ارائه و بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why Do Some National Policies Make Things Worse?

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Public policies are the link between national governance and public administration. The ultimate goal of these policies is to solve public problems. The policy problem refers to a need that has not been met, a value that is not respected, or an opportunity that has not been used. Problem-oriented is a characteristic of the realm of public policy. But under the law of Unintended Effects, sometimes these policies not only don't solve problems, they make them worse. Regarding the causes of these effects, many scattered studies have been done. However, no comprehensive framework has been provided to diagnose these causes. Accordingly, the main question of this article is “why some public policies make the situation worse”. In the light of the “patient-doctor” metaphor, the author examines and analyzes the twenty causes of this phenomenon by citing evidence in Iran. The author claims that this framework of causes can be a diagnostic framework for evaluating the quality of public policies. At the end, the theoretical and practical implications of this analysis will be presented and reviewed for researchers and policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policies
  • Government Interventions
  • Patient-Doctor Metaphor
  • Governance
بهره‌مند، حمید (1399). چالش‌های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری. مجله حقوقی دادگستری، سال 81، شماره 100، 53 -66.
پوربافرانی، حسن، احمدی، اصغر، پولادی، جواد (1399). چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی. مجله حقوقی دادگستری، سال 84، شماره 111، 47-64.
دانائی‌فرد، حسن (1392). علم پیچیدگی و خط‌مشی‌گذاری عمومی. روش شناسی علوم انسانی، سال 19، شماره 76، 7-39.‎
دانائی‌فرد، حسن (1395) گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
دانائی‌فرد، حسن (1395). روش‌شناسی مطالعات دلالت‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا. روش شناسی علوم انسانی، سال 86، شماره 22، 39-72.‎
رز، ریچارد (1390). یادگیری در پرتو خط‌مشی عمومی تطبیقی. ترجمه حسن دانائی‌فرد و منصور خیرگو. تهران: انتشارات مهربان.
رستمی‌غازانی، امید (1400). قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز. پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال 22، شماره 54، 445 -470.
عبدالحمید، مهدی، پورعزت، علی‌اصغر (1400). ارائه الگوی ارزشیابی موفقیت خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال 8، شماره 18، 46-7.
قانعی، رشید، دانائی‌فرد، حسن (2020). واکاوی دلایل موفقیت خط‌مشی‌های دفاعی و هسته‌ای در ایران. مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 18، شماره 82، 119-136.‎
مرکز‌مالمیری، احمد (1400). الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار. تهران: انتشارات راه طلایی.
مقدس‌پور، سعید، دانائی‌فرد، حسن، کردنائیج، اسدالله (2013). واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه خط‌مشی‌های مالیاتی کشور. فرهنگ سازمانی، سال 11، شماره 1، 68-33.
Adam  C, Steffen H, Knill, C, Steinebach, Y,.(2019). Policy accumulation and the democratic responsiveness trap. London: Cambridge University Press.
Capano, G., & Howlett, M. (2020). The knowns and unknowns of policy instrument analysis: Policy tools and the current research agenda on policy mixes. Sage Open10(1),1-13
Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. Boston: Pearson. 
FitzGerald, C., O’Malley, E., & Broin, D. Ó. (2019). Policy success/policy failure: A framework for understanding policy choices. Administration67(2), 1-24.
Ghobadian, A., Viney, H., & Redwood, J. (2009). Explaining the unintended consequences of public sector reform. Management Decision, 47(10), 1514-1535
Hall, J. C., & Taylor, J. E. (2016). Introduction: Unintended consequences of government intervention. Cato Journal36(1), 1-6.
Hall, T. E. (2014). Aftermath: The unintended consequences of public policies. New York: Cato Institute.
Howlett, M. (2019). Designing public policies: Principles and instruments. Milton Park: Routledge.
Howlett, M., & Rayner, J. (2007). Design principles for policy mixes: Cohesion and coherence in new governance arrangements. Policy and Society26(4), 1-18.
Lasswell, H.D. (1956). The decision process: Seven categories of functional analysis. College Park: University of Maryland.
McConnell, A. (2010). Policy success, policy failure and grey areas in-between. Journal of public policy30(3), 345-362.
McConnell, A. (2015). What is policy failure? A primer to help navigate the maze. Public Policy and Administration30(3-4), 221-242.
McConnell, A. (2019). The use of placebo policies to escape from policy traps. Journal of European Public Policy, 27(7), 957-976.
McConnell, A., & t Hart, P. (2019). Inaction and public policy: understanding why policymakers ‘do nothing’. Policy sciences, 52(4), 645-661.
Oliver, K., Lorenc, T., Tinkler, J., & Bonell, C. (2019). Understanding the unintended consequences of public health policies: the views of policymakers and evaluators. BMC Public Health19(1), 1-9.
Széll, G. (2018). Western and/or universal social sciences?. Asian Journal of German and European Studies3(1), 1-25.
Woodside, K. (1986). Policy instruments and the study of public policy. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique19(4), 775-794.