نوع آرمانی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی سازمان های معدنی-صنعتی مس و محک یک سازمان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ایران.

2 دانشیار مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان ایران.

10.22034/jipas.2023.312942.1274

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کشف و بازنماییِ معنای بازشناسی‌شدة مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی سازمان‌های معدنی- صنعتی مس با استفاده از نوع آرمانی است. به این منظور، پس از تحلیل مضمون کنش‌های اجتماعی 7 شرکت معدنی-صنعتی مطرح مس در دنیا در ارتباط با پدیدة مورد مطالعه و کشف معانی نهفته در آنها، از رهیافت سودبرگ (2018) برای بازخوانی و اعتباریابی معانی استخراج‌شده طبق نظر ۶ تن از خبرگان روابط عمومی سازمان‌های معدنی- صنعتی استفاده شد. یافته‌های پژوهش به شناسایی سه بعد «نمایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی» با 3 مؤلفه، «تعهد عملی به بوم فعالیت» با 8 مؤلفه و «اولویت‌دهی به الگوی توسعة پایدار» با 4 مؤلفه برای نوع آرمانی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی سازمان‌های یادشده انجامید. جدول صحت حاصل از این سه بعد 8 گونة روابط عمومی را در اختیار قرار می‌دهد که نوع آرمانی آن «روابط عمومی پایدار» است. نتیجة مقایسة فازی روابط عمومی یکی از سازمان‌های ایرانی در صنعت مس با نوع آرمانی، گونة آن را مردة متحرک (ضعیف در نمایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی، تعهد عملی به بوم فعالیت و اولویت‌دهی به الگوی توسعة پایدار) تشخیص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ideal Type of Social Responsibility in Public Relations at Copper Mining-Industrial Organizations, Application Test in an Iranian Organization

نویسندگان [English]

  • Sajjad Sadrpoor 1
  • Mostafa Hadavinejad 2
1 MA of Public Administration, Management Department, Faculty of Administrative Sciences & Economics, Vali-e Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.
2 Associate Professor of Behavioral Management, Management Department, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to discover and represent the recognized meaning of social responsibility in the public relations of copper mining-industrial organizations using the ideal type. For this purpose, after thematic analysis of social actions of seven prominent copper mining-industrial companies in the world in connection with the phenomenon of interest and discovering the hidden meanings, the Swedbergh  approach was used to review and validate the extracted meanings according to the opinion of 6 public relations experts of mining-industrial organizations. Findings led to the identification of three dimensions for the ideal type of social responsibility in public relations of the mentioned organizations: “demonstration of responsibility and social accountability” with 3 components, “practical commitment to the environment” with 8 components, and “giving prioritization to the model of sustainable development" with 4 components. The truth table obtained from these three dimensions provides 8 types of public relations, the ideal type of which is “sustainable public relations”. The result of a fuzzy comparison of public relations of one of the Iranian organizations in the copper industry with the ideal type recognized its species as “moving corpse” (weak in demonstrating social responsibility and accountability, weak in practical commitment to the action context and prioritizing the model of sustainable development).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Relations
  • Social Responsibility
  • Sustainability
  • Ideal Type
  • Copper Mining-Industrial Organizations
حبیب­‌زاده ملکی، اصحاب (1384). عوامل مؤثر بر کارآیی روابط عمو­می­ها: بررسی تطبیقی دیدگاه­های مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی. فصلنامة علوم اجتماعی، سال 12، شمارة 31، 167-145.
مجیدی قهرودی، نسیم، گلستانی، کبری (1390). پادکست و روابط عمومی الکترونیک. مطالعات رسانه­ای، سال 6، شمارة 13، 57-19.
Aguinis, H., & Glavas, A. (2017). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search for   meaningfulness through work. Journal of Management, 45(3), 1057–1086.
Baskentli, S., Sen, S., Du., S., & Bhattacharya, C. B. (2019). Consumer reactions to corporate social responsibility: The role of CSR domains. Journal of Business Research, 95(C), 502-513.
Beddewela, E. & Fairbrass, J. (2016). Seeking legitimacy through CSR: Institutional pressures and corporate responses of multinationals in Sri Lanka. Journal of Business Ethics, 136(3), 503–522.
Benn, S., Todd, L. R., & Pendleton, J. (2010). Public relations leadership in corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 96(3), 403-423.
Boynton, L. (2016). Professionalism and social responsibility: Foundations of public relations ethics. Annals of the International Communication Association, 26(1), 223-256.
Capriotti, P., & Moreno, A. (2007). Corporate citizenship and public relations: The importance and interactivity of social responsibility issues on corporate websites. Public Relations Review, 33(1), 84-91.
Cella-de-Oliveira, F. A. (2013). Indicators of organizational sustainability: A proposition from organizational competences. International Review of Management and Business Research, 2(4), 962-972.
Chasin, F. (2014). Sustainability: Are we all talking about the same thing? Proceedings of the ICT for Sustainability, 342-351.
Choi, J., & Choi, Y. (2009). Behavioral dimensions of public relations leadership in organizations. Journal of Communication Management, 13(4), 292-309.
Clark, C. E. (2000). Differences between public relations and corporate Social responsibility: An analysis. Public Relations Review, 26(3), 363-380.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, Boston: Pearson Education, Inc.
Dawkins, J. (2005). Corporate responsibility: The communication challenge. Journal of Communication Management, 9(2), 108-119.
Diener, E., Biswas-Diener, R. (2002). Will money increase subjective well-being? A literature review and guide to needed research. Social Indicators Research, 57(2), 119-169.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
Dyllick T, Hockerts K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. Business Strategy and the Environment, 11(2), 130-141.
Duncan, R. B. (1972). Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. Administrative Science Quarterly, 17(3), 313-327.
Elkington J. (1999). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone Publishing Limited.
Frandsen, F., & Johansen, W. (2013). Public relations and the new institutionalism: In search of a theoretical framework. Public Relations Inquiry, 2(2), 205–221.
Goi, C. L. & Yong, K. H. (2009). Contribution of public relations (PR) to corporate social responsibility (CSR): A review on Malaysia perspective. International Journal of Marketing Studies, 1(2), 46-49.
Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing public relations. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy delphi technique for forecasting and screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.
Hahn T, Scheermesser M. (2006). Approaches to corporate sustainability among German companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 13(3), 150-165.
Harlow, R. F. (1976). Building a public relations definition. Public Relations Review, 2(4), 34-42.
Heath, R. L. & Ryan, M. (1989). Public relations' role in defining corporate social responsibility. Journal of Mass Media Ethics, 4(1), 21-38.
Hooghiemstra, R. (2000). Corporate communication and impression management: New perspectives why companies engage in corporate social reporting. Journal of Business Ethics, 27(1(2)), 55-68.
Horsley, S. J. (2009). Women's contributions to American public relations, 1940‐1970. Journal of Communication Management, 13(2), 100-115.
Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2006). Corporate social responsibility in mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. Journal of Cleaner Production, 14(3-4), 271-284.
Jones, K. & Bartlett, J. (2009) The strategic value of corporate social responsibility: A relationship management framework for public relations practice. Prism6(1), 1-16.
Judd, L. R. (1989). Credibility, public relations and social responsibility. Public Relations Review, 15(2), 34-40.
Jun, J. (2006). How climate change organizations utilize websites for public relations. Public Relations Review, 37(3), 245-249.
Jupp, V. (2006), The Sage dictionary of social research method. London: Sage.
Kim, S. Y., & Kim, S. Y. (2009). The influence of cultural values on perceptions of corporate social responsibility: Application of Hofstede’s dimensions to Korean public relations practitioners. Journal of Business Ethics, 91(4), 485-500.
Kim, S. Y., & Park, H. (2011). Corporate social responsibility as an organizational attractiveness for prospective public relations practitioners. Journal of Business Ethics, 103(4), 639-653.
Kim, S., & Rober, B. (2009). How public relations professionalism influences corporate social responsibility: A survey of practitioners.
Journalism & Mass Communication Quarterly, 86(1), 337-342.
Kim, S., & Rober, B. (2008). Public relations’ place in corporate social responsibility: Practitioners define their role. Public Relations Review, 34(4), 337-342.
Kvist, J. (2007). Fuzzy set ideal type analysis. Journal of Business Research, 60(5), 474-481.
Kwarteng, A., Dadzie, S. A., & Famiyeh, S. (2016). Sustainability and competitive advantage from a developing economy. Journal of Global Responsibility, 7(1), 110-125.
Lee, T. H. (2017). The status of corporate social responsibility research in public relations: A content analysis of published articles in eleven scholarly journals from 1980 to 2015. Public Relations Review, 43(1), 211-218.
L'Etang, J. (2013). Public relations: A discipline in transformation. Sociology Compass7(10), 799-817.
L'Etang, J. (1994). Public relations and corporate social responsibility: Some issues arising. Journal of Business Ethics, 13(2), 111-123.
Lewis, S. (2003). Reputation and corporate responsibility. Journal of Communication Management, 7(4), 356-366.
Ma, Q., Li, X., Chaudhry, P. E., & Chaudhry, S. S. (2020). Public relations and legitimacy: A study of new ventures on the corporate life cycle. Systems and Behavioral Research Science, 37(4), 699-710.
Merton, R. K. (2001). Bureaucratic Structure and Personality. In J. M. Shafritz, & Ott, J. S. (Eds.), Classics of organization theory (103-111), NY: Harcourt Brace.
Perrott, B. (2014). The sustainable organization: Blueprint for an integrated model. Journal of Business Strategy35(3), 26-37.
Preciado-Hoyos, A. (2013). The role of public relations in corporate social responsibility programs in the Colombian electricity sector. Public Relations Review, 39(5), 591-593.
Renouard, C. & Ezvan, C. (2018). Corporate social responsibility towards human development: A capabilities framework. Business Ethics, the Environment & Responsibility, 27(2), 144-155.
Ryan, M. (1986). Public relations practitioners' views of corporate social responsibility. Journalism & Mass Communication Quarterly, 63(4), 740-762.
Shepherd, S. (2018). Managerialism: an ideal type. Studies in Higher Education, 43(9), 1668-1678.
Swedberg, R. (2017). How to use Max Weber’s ideal type in sociological analysis?. Journal of Classical Sociology, 18(3), 181-196.
Taylor, M., & Kent, M. L. (2014). Dialogic engagement: Clarifying foundational concepts. Journal of Public Relations Research, 26(5), 384-398.
Vallance, S., Perkins, H. C., & Dixon, J. (2011). What is social sustainability? A clarification of concepts. Geoforum42(3), 342-348.
White, C., Vanc, A., & Coman, I. (2011). Corporate social responsibility in transitional countries: Public relations as a component of public diplomacy in Romania. International Journal of Strategic communication, 5(4), 281-292.
Woodcraft, S. (2015). Understanding and measuring social sustainability. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 8(2), 133- 144.
Woodcraft, S. (2011). Design for social sustainability: A framework for creating thriving communities. London: The Young Foundation.
Wright, D. K. (1979). Professionalism and social responsibility in public relations. Public Relations Review, 5(1), 20-33
Zepeda, A. V., Rodríguez, C. B., & Guzmán, M. M. (2018). Public relations and communication in natural disasters: The case of the earthquake of september 19, 2017 in Mexico. RLCS, 73, 447-461.
Zhang, Q., Oo, B. L., & Lim, B. T. H. (2019). Drivers, motivations, and barriers to the implementation of corporate social responsibility practices by construction enterprises: A review. Journal of Cleaner Production, 210, 568-575.