ساحت تاریک شفافیت در دولت: واکاوی نادیده‌ها

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.167373

چکیده

یکی از سازِکارهایی که تصور می‌شود می‌تواند کیفیت ‌دولت را ارتقا دهد شفافیت است. بر ‌این اساس، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند با اتکا به شفافیت، ضمن افزایش اعتماد شهروندان به خود، فساد در دولت را کاهش داده و عملکرد مالی خود را بهبود دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای شفافیت در دولت انجام شده است. علی‌رغم این همه هیاهوی رسانه‌ای و تصور خوشبینانه از چنین اثراتی از اِعمال شفافیت، برخی از دانش‌پژوهان در سال‌های‌ اخیر نسبت به اثر بخشی این سازِکار کشور‌داری مردد شده‌اند. علی‌رغم آثار مثبت شفافیت، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از آثار منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در این شماره برخی از این آثار منفی مرور و بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dark Side of Transparency in the Government: Analysis of the Unseen

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the mechanisms that can improve the quality of the government is transparency. Accordingly, many governments hope to reduce corruption in the government and improve their financial performance by relying on transparency, while increasing citizens' confidence. Several researches have been conducted on the antecedents and consequences of transparency in the government. Despite all the media hype and the optimistic perception of such effects of transparency, some scholars have been hesitant about the effectiveness of this state-management mechanism in recent years. Despite the positive effects of transparency, it seems to have a series of negative effects as well. In this issue, some of these negative works are reviewed and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Negative Effects
  • Government
  • Statmanship
  • Trust
دانائی‌فرد، حسن (1399) . آنچه کیفیت کشورداری را تهدید می کند: بدتصمیمی، بی تصمیمی، تصمیم گیری تأخیری. مطالعات مدیریت دولتی ایران، سال 3، شماره 1، 25-1.
Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. Public Administration Review, 77(1), 32-44.
Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(1), 137-157.
Matheus, R., & Janssen, M. (2020). A systematic literature study to unravel transparency enabled by open government data: The window theory. Public Performance & Management Review, 43(3), 503-534.
Porumbescu, G. A. (2017). Does transparency improve citizens’ perceptions of government performance? Evidence from Seoul, South Korea. Administration & Society, 49(3), 443-468.
Schudson, M. (2020). The shortcomings of transparency for democracy. American Behavioral Scientist, 64(11), 1670-1678.