مدل برنامه‌ریزی استراتژیک اینترنت اشیاء و دلالت‌هایی برای سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2023.312222.1272

چکیده

اینترنت اشیاء با کاربردها و توسعه سریع آن، فرصت‌های زیادی را برای کسب و کارها فراهم می‌آورد. در عصر اینترنت اشیاء به عنوان یک فناوری برهم زننده، استراتژی‌ها می‌توانند به سرعت عقب بمانند. بنابراین سرعت برنامه‌ریزی باید همگام با شرایط جدید بوده و مفاهیم اینترنت اشیاء به آن اضافه شود. علی رغم اهمیت موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک اینترنت اشیاء، پژوهش های اندکی در مورد مدلی مناسب برای برنامه‌ریزی استراتژیک اینترنت اشیاء صورت گرفته است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، با استفاده از روش فراترکیب، بررسی نظام‌مندی در ادبیات مرتبط با موضوع این پژوهش صورت گرفته است. در نهایت مدل برنامه‌ریزی استراتژیک اینترنت اشیاء با 4 مولفه و 11 زیرمولفه و توالی آن‌ها‌ توسعه داده شد. شناسایی فرصت‌های کسب و کار اینترنت اشیاء، ارزیابی قابلیت‌های فنی مورد نیاز اینترنت اشیاء، ارزیابی قابلیت‌های سازمانی مورد نیاز اینترنت اشیاء و امکان‌سنجی اقتصادی تامین قابلیت‌های فنی و سازمانی اینترنت اشیاء به عنوان مولفه‌های مدل برنامه‌ریزی استراتژیک اینترنت اشیاء معرفی شده اند. مدل ارائه شده در این مقاله عام می‌باشد، لیکن پیاده سازی هر یک از مولفه‌ها، در هر سازمان، صنعت و یا هر بخشی (از جمله بخش دولتی) ممکن است تفاوت‌های اجرایی با یکدیگر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IoT strategic planning model and Implications for government organizations

نویسندگان [English]

 • mona asadi 1
 • Alireza Hasanzadeh 2
 • Shaban Elahi 2
 • Ali Shayan 2
1 Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With fast development and application, the Internet of Things (IoT) brings more opportunities to business. In the age of the Internet of Things as a disruptive technology, strategies can quickly fall behind, so the rhythm of planning has to keep pace. Also, the IoT concepts have to be added to the strategic agenda. Despite the importance of IoT strategic planning, few studies have been conducted on a suitable model for it. In this paper, to develop such a model using the meta-synthesis method, a systematic review was applied. Finally, the IoT strategic planning model with 4 components and 11 sub-components and their sequence was developed. Identifying IoT business opportunities", "evaluating IoT technical capabilities", "evaluating IoT organizational capabilities", and "economic feasibility of providing IoT technical and organizational capabilities" have been introduced as the components of the IoT strategic planning model. The model presented in this paper is general, but the implementation of each component, in any organization, industry, or sector (including the public sector) may have operational differences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IoT strategic planning
 • IT strategic planning
 • IS strategic planning
 • meta-synthesis method
 • تاریخ دریافت: 07 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401