سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد اصلاح اداره امور عمومی چگونه می‌اندیشد؟

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2022.169341

چکیده

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Does the Administrative and Employment Organization Think about the Reform in Public Administration?

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Administrative and Recruitment Affairs Organization of Iran is responsible for reforms governance in various dimensions of the public sector, including structural, process, human resources, cultural, technological, and managerial aspects, as well as the optimal level of political presence in administration and local government. Therefore, according to these reform axes, it has designed vice-chairs in its structure. The Administrative and Employment Affrias Organization has an irreplaceable role in the transformation of the country (governance, administration, and running operations). Although these reform transformations in the structure of the public sector have been considered in different governments, it seems that several reform axes have been seriously considered by this organization, which, if realized, can lead to a huge change in the “thought, dialogue, and administrative behavior” of the Iranian public sector, which I will talk about in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Administrative and Recruitment Affairs Organization
  • Administrative Transformations
  • Public Administration
  • Governance
صادقی، محمدرضا، دانائی‌فرد، حسن، مصطفی‌زاده، معصومه (1396). فهم سیاست‌زدگی بوروکراسی: مطالعه تطبیقی کیفیت، فرایندها و پیامدهای آن در مدیریت دولتی. پژوهش‌های راهبردی سیاست. سال 6، شماره 22، 98-115.
مصطفی‌زاده، معصومه، امیری، علی‌نقی، دانائی‌فرد، حسن، یزدانی، حمیدرضا (1396). فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان. سیاستگذاری عمومی. سال 3، شماره 4، 79-104.
Ahmad, A. W., Muspawi, M., Ariesmansyah, A., Chakim, M. H. R., & Yodiansyah, H. (2021). Identification of Data-Based Public Administration Governance Strategies: Opportunities and Challenges. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), Humanities and Social Sciences, 4(4). Access at:                                               https://www.bircujournal.com/index.php/birci/article/view/3547.