ارتقای عملکرد نوآورانه مدیران فدراسیون‌های منتخب ورزشی از طریق هوش فرهنگی و شخصیت: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کسب‌و‌کار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اگرچه تأثیر شخصیت و هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی بسیار توجه شده است، اما مطالعات بسیار اندکی در زمینه عملکرد نوآورانه و ویژگی‌های خاص محیط‌های ورزشی صورت گرفته است. پژوهش حاضر الگویی است برای آزمودن روابط میان شخصیت، هوش فرهنگی، رهبری کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه مدیران فدراسیون‌های ورزشی. این پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر مطالعه همبستگی است. بر اساس هدف پژوهش، از روش معادلات ساختاری برای آزمودن الگو استفاده شده است. داده‌ها بر اساس پرسش‌نامه‌ و از 152 نفر از مدیران فدراسیون‌های ورزشی گردآوری شده است. آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای آزمودن پایایی و روایی‌های همگرا و واگرا برای تعیین روایی ابزار اندازه‌‌گیری به‌کار گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت هوش فرهنگی و پنج عامل بزرگ شخصیت بر عملکرد نوآورانه است و نقش میانجی رهبری کارآفرینانه در الگو نیز تأیید شده است. برای بررسی پایایی پرسش‌نامه‌‌ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین، روایی پرسش‌نامه‌ و سازه‌های پژوهش، بر مبنای روایی همگرا و روایی واگرا سنجیده شده است. این متغیرها، تبیین‌کننده 5/78 درصد از واریانس عملکرد نوآورانه بوده‌اند. پژوهش حاضر، بینش مناسبی را در خصوص نقش بالقوه ویژگی‌های شخصیتی در محیط‌های ورزشی نشان می‌دهد و به شناخت بهتر عوامل مؤثر بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Innovative Performance of Selected Sport Federations Managers through Personality and Cultural Intelligence: Mediating Role of Entrepreneurial Leadership

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Naeiji 1
  • Zeynab Esfandiari 2
1 Assistant professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the burgeoning attention devoted to the effects of cultural intelligence and personality on job performance, only a few studies have explored the innovative performance and special characteristics of sports environments. This study develops a model for testing the relationships between personality, cultural intelligence, entrepreneurial leadership and supervisors’ performance. This research is descriptive and aims to investigate the correlation between the aforementioned variables. To this end, structural equation modeling was used and data was gathered by questionnaire from 152 supervisors in sport teams. Internal reliabilityof variables was tested by Cronbach α coefficients, and for the validity of the constructs, convergent and divergent validity has been considered. The results indicate that cultural intelligence and five big personality traits positively influence the innovative performance, and entrepreneurial leadership has a mediator role in the model. These variables explained 78/5% of the variance in innovative performance. This study provides insights into the potential role of personal characteristics in sport environments and contributes to our understanding of determining factors that induce higher performance of supervisors and sport federations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural intelligence
  • Big Five personality traits
  • innovative performance
  • entrepreneurial leadership
  • sport federations
رضاییان، علی، نائیجی، محمدجواد (1391). طراحی مقیاسی جهت سنجش هوش فرهنگی در بافت فرهنگی جامعه ایران. مطالعاتمدیریتراهبردی، شماره 9، 34-15.
سیدعباس‌زاده، میرمحمد، امانی ساری بگلو، جواد، خضری‌آذر، هیمن، پاشوی، قاسم (1393). مقدمه‌ای بر الگو‌یابی معادلات ساختاری به روشPLS و کاربرد آن در علوم رفتاری با معرفی نرم افزار. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
شمسایی، فرشید، داودآبادی، زکیه، صادقی، امیر (1394). بررسی ویژگی‌های شخصیتی مدیران با سبک رهبری آن‌ها. فصلنامه مدیریت پرستاری، سال 4، شماره 1، 17-9.
غفاری، جعفر (1387). بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش فرهنگی بر عملکرد مدیران مدارس حوزه علمیه. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
Alon, I., & Higgins, J.M. (2005). Global leadership success through emotional and cultural intelligences. Business Horizons, 48, 501-512.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K.Y., Templer, K.J., Tay, C., & Chandrasekar, N.A. (2007). Cultural intelligence: its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335-371.
Barrick, M.R., & Mount, M.K. (1994). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1-26.
Blasco, M., Feldt, L.E. and Jakobsen, M. (2012). If only cultural chameleons could fly too: A critical discussion of the concept of cultural intelligence. International Journal of Cross Cultural Management, 12 (2), 229-245.
Castro-Salazar, R. (2013). The many faces of social entrepreneurial leadership, in Anthony, H. Normore, Nancy Erbe (ed.) Collective efficacy: interdisciplinary perspectives on international leadership, Advances in Educational Administration, 20, Emerald Group Publishing Limited, 3-21.
Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992). Revised new personality inventory (NEO-PI-R) and new five-factor inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Earley, P.C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence. Harvard Business Review, 82(10), 139-140.
Furnham, A., & Stringfield, P. (1993). Personality and work performance: Myers-Briggs type indicator correlations of managerial performance in tow cultures. Personality and Individual Differences, 14(1), 145-153.
Garland, D.J., & Barry, J.R. (2009). Personality and leader behaviors in collegiate football: A multidimensional approach to performance. Journal of Research in Personality, 24(3), 355-370.
Goldberg, L.R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment, 4 (1), 26-42.
Gupta, V., MacMillan, I.C., & Gita, S. (2004). Entrepreneurial leadership: developing and measuring a cross-cultural construct. Journal of Business Venturing, 19(2), 241-260.
Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equationmodeling (PLS-SEM), CA: Sage.
Hamidianpour, F., Esmaeilpour, M., & Zarei, R. (2016). The effects of cultural intelligence and transformational leadership style of managers on employee resistance to change. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(5), 84-94.
Harrison, C., Stuart, P., & Burnard, K. (2016). Entrepreneurial leadership in retail pharmacy: developing economy perspective. Journal of Workplace Learning, 28(3), 150-167.
Hejazi, S.A.M., Maleki, M.M., Naeiji, M.J. (2012). Designing a scale for measuring entrepreneurial leadership in SMEs. International Conference on Economics Marketing and Management (IPEDR), 28, 71-77.
Hofmann, D.A., Jones, L.M. (2005). Leadership, collective personality, and performance. Journal of Applied Psychology, 90(3), 509-522.

Humphries, B., Kaplan, R., Alves, M. (2016). The Role of entrepreneurial leadership and innovation in the future of therapeutic dermatology. Journal of Investigative Dermatology, 136(12), 2330-2333.

Jackson, B., Dimmock, J.A., Gucciardi, D.F., & Grove, J.R. (2010). Personality traits and relationship perceptions in coach athlete dyads: Do opposites really attract?. Psychology of Sport and Exercise, 12(3), 188-196
Jyoti, J., & Kour, S. (2015). Assessing the cultural intelligence and task performance equation: Mediating role of cultural adjustment. Cross Cultural Management, 22(2), 236-258.
Kellett, P. (1999). Organizational leadership: lessons from professional coaches. Sport Management Review, 2(2), 150-171.
Lorenz, M.P., Ramsey, J.R., Richey, R.G. (2018). Expatriates’ international opportunity recognition and innovativeness: The role of metacognitive and cognitive cultural intelligence. Journal of World Business, 53(2), 222-236.
Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Lens, W., & Auweele, Y.V. (2009). Beyond positive and negative affect: achievement goals and discrete emotions in the elementary physical education classroom. Psychology of Sport and Exercise, 10(3), 336-343.
Moynihan, L.M., Peterson, R.S., & Earley, P.C. (2006). Cultural intelligence and the multinational team experience: does the experience of working in a multinational team improve cultural intelligence?. Research on Managing Groups and Teams, 9, 299-323.
Nadeem, S., Raza. R., Kayani, N., Aziz, A., & Nayab, D. (2018). Examining cross-cultural compatibility of high performance work practices. International Business Review, 27(3), 563-583.
Naeiji, M.J., & Abbasalizadeh, M. (2010). Emotional intelligence, cultural intelligence, affectivity and entrepreneurial behaviors: evidence from Iran SMEs. First International Conference on Entrepreneurship (ICE), Iran, University of Tehran.
Naeiji, M.J., & Mahmoodi Mehrizi, M. (2014). The theory of multiple intelligences for athletes and cohesion in sports teams. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 1(7), 16-27.
Ott, D.L. & Michailova, S. (2018). Cultural intelligence: a review and new research avenues. International Journal of Management Reviews, 20, 99-119.
Penney, I., David, E., & Witt LA. (2011). A review of personality and performance: Identifying boundaries, contingencies, and future research directions. Human Resource Management Review, 21, 297-310.
Peterson, R.S., Smith, D.B., Martorana, P.V., & Owens, P.D. (2003). The impact of chief executive officer personality on top management team dynamics: One mechanism by which leadership affects organizational performance. Journal of Applied Psychology, 88, 795-808.
Petrides, K.V., Vernon, P.A., Schermer, J.A., Ligthart, L., Boomsma, D.I., & Veselka, L. (2010). Relationships between trait emotional intelligence and the big five in the Netherlands. Personality and Individual Differences, 48 (8), 906-910.
Rammstedt, B., & John, O.P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German. Journal of Research in Personality, 41, 203-212.
Rockstuhl, T., Seiler, S., Ang, S., Van Dyne, L., & Annen, H. (2011). Beyond general intelligence (IQ) and emotional intelligence (EQ): The role of cultural intelligence (CQ) on cross‐border leadership effectiveness in a globalized world. Journal of Social Issues, 67(4), 825-840.
Rodan, S., & Galunic, C. (2004). More than network structure: how knowledge heterogeneity influences managerial performance and innovativeness. Strategic Management Journal, 25, 541-562.
Rothman S, Coetzer EP. (2003). The big five personality dimensions and job performance. SA Journal of Industrial Psychology,29(1), 68-74.
Seiler, R., & Wylleman, P. (2009). FEPSAC's role and position in the past and in the future of sport psychology in Europe. Psychology of Sport and Exercise, 10(4), 403-409.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito V.V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, Contributed Papers, CLEUP, Padova, 739-742.
Witt, L.A., Burke, L.A., Barrick, M.R., & Mount, M.K. (2002). The interactive effects of conscientiousness and agreeableness on job performance. Journal of Applied Psychology, 87, 164-169.
Wortman, J., Lucas, R.E., & Donnellan, M.B. (2012). Stability and change in the Big Five personality domains: evidence from a longitudinal study of Australians. Psychology and Aging, 27, 867-874.
Whyte, S., Brooks, R.C., Chan, H.F., & Torgler, B. (2019). Personality and individual differences do certain personality traits provide a mating market competitive advantage? Sex, offspring & the big 5. Personality and Individual Differences, 139(1), 158-169.