طراحی مدل سنجش اثربخشی دانشگاه‌های سازمانی دولتی (مورد مطالعه: مرکز علمی‌کاربردی کارخانه‌های مخابراتی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت دانشگاه‌های سازمانی، رقابت شدید این مؤسسات در سال‌های اخیر و همچنین بروز شبهاتی پیرامون نامطلوب بودن عملکرد آن‌ها در کشور، به‌کارگیری یک الگوی جامع به منظور ارزیابی اثربخشی این مؤسسات، امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، این پژوهش با هدف طراحی الگوی سنجش اثربخشی دانشگاه‌های سازمانی و سنجش اثربخشی دانشگاه علمی‌کاربردی کارخانه‌های مخابراتی ایران انجام شده است. در این زمینه با استفاده از روش مرور نظام‌مند و بر اساس رویکرد سیستمی الگویی متشکل از 3 بعد، 11 مؤلفه و 29 موضوع طراحی شد. در ادامه، به منظور سنجش اثربخشی دانشگاه علمی‌کاربردی کارخانه‌های مخابراتی ایران، بر اساس روش پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) پنج پرسشنامه تدوین شد و در اختیار استادان، دانشجویان، مدیران، کارکنان دانشگاه علمی‌کاربردی کارخانه‌های مخابراتی ایران و همچنین مدیران کارخانه‌های مخابراتی ایران قرار گرفت. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می‌دهد که میانگین کل اثربخشی این مرکز متوسط رو به بالا بوده است و این دانشگاه در موضوعاتی مانند شرایط کاری، توان علمی استادان، سلامت سازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزش شغلی استادان، کیفیت دانش‌آموختگان و رضایت شغلی استادان و مدیران، عملکرد مثبت دارد. هرچند در موضوعاتی مانند جایگاه عمومی دانشگاه و سطح حقوق و دستمزد کارکنان و استادان، نامطلوب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Assessing the Effectiveness of Corporate Universities (Case Study: The University of Applied Science and Technology (UAST) of Telecommunication Company of Iran)

نویسندگان [English]

  • Moslem Bagheri 1
  • Aabbas Aabbasi 2
  • Hanieh Khodaei 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Management & Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Associate professor of Economics, Faculty of Management & Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran
3 Master of Human Resource Management, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of corporate universities, the intense competition among these institutes in recent years, as well as uncertainties and misgivings about their unfavorable performance in the country, implementing a comprehensive model for assessing the effectiveness of these institutions is of great necessity. Therefore, this research was conducted with the aim of designing a model for assessing the effectiveness of corporate universities and measuring the effectiveness of the University of Applied Science and Technology (UAST) of Telecommunication Company of Iran. In this regard, by using a systematic review method, a model consisting of 3 dimensions, 11 components and 29 items was designed. Moreover, in order to measure the effectiveness, based on a descriptive research method (survey), five questionnaires were developed and distributed to professors, students, managers and staff of the institute, as well as managers of Telecommunication Company of Iran. The results show that the average of overall effectiveness of this center has a moderate upward trend, and this university performs well in various fields such as working conditions, academic ability of teachers, organizational health, organizational culture, faculty job motivation, quality of graduates and the job satisfaction of professors and managers.  However, the university performance has been evaluated as undesirable in some cases such as the general position of the university and the salary level of staff and professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate University؛ Effectiveness؛ the University of Applied Science and Technology (UAST) of telecommunication Company of Iran
  • Systematic Review
اصیلی، غلامرضا، قدریان، عباسعلی، مولایی، زهرا (1388). دانشگاه سازمانی؛ آموزشگاه استراتژی سازمان‌، ماهنامه تدبیر، 204، 16-21.
بینقی، تقی و سعیدی رضوانی، محمود (1380). ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی علمی‌کاربردی در پاسخ به نیاز کارفرمایان. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
حجازی، رضوان، قشقایی، فاطمه (1395). بررسی اثربخشی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) با استفاده از تکنیک ارزیابی متوازن، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 5، شماره 20، 61-69.
حمیدی، لیلا، رجب‌بیگی، مجتبی (1393). دانشگاه سازمانی، ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، 9، 31-46.
چوپانی، حیدر، حیات، علی اصغر، زارع‌خلیلی، مجتبی (1389). دانشگاه سازمانی؛ رویکردی نوین به آموزش در سازمان‌‌ها برای رویارویی با فضای رقابتی، اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، 1-11.
حیدری، مرضیه، قربانی دولت‌آبادی، مسعود، قربانی دولت‌آبادی، داوود، هاشمی، سیدعلی (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن. نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، قابل دسترسی در
دهقان بنادکی، نرگس، فاطمی عقدا، حمیدرضا (1395) . دانشگاه سازمانی و مبانی آن، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس، 1-9.
سعدمحمدی، مجید، سیدی، سیدرضا (1393). تأثیر آموزش‌های مهارتی بر مهارت تخصصی دانشجویان مرد و زن گروه صنعت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهر تهران. همایش بین المللی مدیریت. تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین، قابل دسترسی در https://www.civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_0984.html (14/09/1396).
شعبانی، اسماعیل، قهاری، ابوالفضل، لاریجانی، آرزو (1391). دانشگاه سازمانی؛ آموزشگاه استراتژی سازمان‌‌های امروزی، نخستین همایش ملی آموزش و مدیریت، 1-13.
صفاری، محسن، سنایی نسب، هرمز و پاک‌پور حاجی‌آقا، امیر (1392). چگونه یک مرور نظام‌مند در زمینه سلامت انجام دهیم؟(یک مرور توصیفی)، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، شماره 1، 51-61.
قنبری، سیروس، فرشچی، فاطمه (1393). بررسی میزان اثربخشی سازمانی دانشگاه بوعلی سینا، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری. تهران: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، قابل دسترسی در https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF02-AMSCONF02_456.html (14/09/1396).
محمدی، شراره، مظاهر، لیلی، جلیلیان، سهیلا (1392). تأثیرآموزش‌های علمی‌کاربردی بر ارتقاء شغلی و افزایش مهارت شغلی دانشجویان این مراکز، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. قم: دانشگاه پیام نور، قابل دسترسی در https://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_1607.html (15/09/1396)
Alagaraja, M., & Li, J. (2007). Emerging HRD issues: A conceptual framework for corporate university in the context of chinese organizations. Human Resource Development International Research Conference, 1-8.
Allen, M. (2002). What is a corporate university, and why should an organization have one? In M. Allen (Ed). The corporate university handbook: designing, managing, and growing a successful program. NY: AMACOM.
Allen, M., & McGee, P. (2004). Measurement and evaluation in corporate universities. New Directions for Institutional Research, 124, 81-92.
Andresen, M., & Lichtenberger, B. (2007). The corporate university landscape in Germany. Journal of Workplace Learning, 19(2), 109-123.
Antia, J. M., & Cuthbert, R. E. (1976). Critical success factors in polytechnic performance. Educational Management Administration & Leadership, 5(14), 14-36.
Antonelli, G., Cappiello, G., & Pedrini, G. (2013). The corporate university in the European utility industries. Utilities Policy, 25(10), 33-41.
Baladron, P., A., & Correyro, R., B. (2013). Corporate universities: an emerging actor in higher education in spain?. Universities and Knowkedge Society Journal, 10(2), 269-284.
Bartezzaghi, E., Guerci, M., & Solari, L. (2010). Training evaluation in Italian corporate universities: a stakeholder-based analysis. International Journal of Training and Development, 14 (4), 291-308.
Blass, E. (2005). The rise and rise of the corporate university. Journal of European Industrial Training, 29(1), 58-74.
Cameron, K. (1981). Domains of organizational effectiveness in colleges and universities. Academy of Management Journal, 24 (1), 25-47.
Costley, R. L. (2015). Evaluating colleges and universities: A new model for institutional rankings. Unpublished Master dissertation. Seton Hall University Dissertations and Theses.
Echkalovaa, N., Sharovaa, E., Tovb, A., & Tsipesa, B. (2016). Corporate university as a driver of project culture and competence development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 226, 335-342.
Kanjanawasee, S., Kraipetch, C., & Prachyapruit, A. (2013). Organizational effectiveness evaluation for higher education institutions, ministry of tourism and sports. Research in Higher Education Journal, 19, 1-10.
Kwan, P., & Walker, A. (2003). Positing organizational effectiveness as a second-order construct in Hong Kong higher education institutions. Research in Higher Education, 44(6), 705-726.
Li, J., & Lui Abel, A. (2012). Exploring the corporate university phenomenon: Development and implementation of a comprehensive survey. Human Resource Development Quarterly, 23(1), 103-128.
Martin, M. C. & Walton, J. S. (2004). Corporate universities & traditional universities: Comparison through published organisation documentation. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED491482.pdf. (2017.10.11).
Park, C., & Rok Oh, J. (2011). Corporate Universities and Adult Education: Implications for Theory and Practice. Adult Education Research Conference, 1-7.
Pandya, S., & Srivastava, R. K. (2017). Factors influencing organisational effectiveness in the educational sector. European Journal of Education Studies, 3(3), 271-296.
Pillay, k., & Wijnbeek, D. (2006). The corporate university training & Learning solution for a south african airline industry. SA Journal of Human Resource Management, 4(2), 29-38.
Pounder, J. (1999). Organizational effectiveness in higher education. Educational Management Administration & Leadership, 27(4), 389-400.
White, A. (2009). The corporate university: meeting the learning needs of a changing workforce. Strategic HR Review, 8 (4), 11-16.