حکمرانی و اداره در بخش دولتی

سخن سردبیر

چکیده

در محافل کشورداری و مدیریتی کشور، دو اصطلاح حکمرانی (Governance) و مدیریت (Management) در کنار هم بسیار متداول شده است. به طور کلی هر سازمانی در هر عرصه‌ای و با هر دامنه و مقیاسی دو عنصر فوق را در خود دارد. بر این اساس در هر سازمانی عده‌ای کارویژه‌های راهبری یا حکمرانی را بر عهده دارند و عده‌ای دیگر به کارویژه‌های مدیریت اهتمام می‌ورزند. بر این اساس، حکمرانی یا راهبری به عمل هدایت، نظارت و حمایت مدیریت اشاره دارد. محمل اصلی اِعمال این راهبری «خط‌مشی‌ها، راهبردها و مقررات» هستند زیرا تصمیم‌های حکمرانی باید رهنمودها برای مدیریت را فراهم سازند. مدیریت اشاره به تصمیم‌ها و کارهای اداری روزمره مرتبط با عملیات سازمان دارد. بنابراین تصمیم‌های مدیریت باید اهداف هیأت حاکمه سازمان را در پرتو ارزش‌های آن اجرا و پشتیبانی کند. با توجه به چالش‌هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد، می‌خواهم درباره حکمرانی و اداره در بخش دولتی و تفاوت آن با مدیریت در سطح سازمان و نسبت آن‌ها با یکدیگر صحبت کنم ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governance and Administration in Public Sector

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration
  • Public Sector
  • Governance
  • Management