خط‌مشی‌گذاری ملی مبتنی بر تقابل حزبی

سخن سردبیر

10.22034/jipas.2019.92174

چکیده

نظریه‌پردازان خط‌مشی‌های عمومی با مشاهده ظهور و بروز خط‌مشی‌ها، آن‌ها را در دام‌های مفهومی خود محصور می‌کنند. به عبارت دیگر، کارویژه اصلی دانشمندان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی تئوریزه کردن فرایند شکل‌گیری خط‌مشی‌های عمومی است. برخی از خط‌مشی‌های عمومی در کشورها حاصل تقابل دولت‌های فعلی با قبلی است. شواهد این نوع خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران در دولت جدید نیز فراوان به چشم می‌خورد. در این شماره درباره خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر تقابل حزبی سخن خواهم گفت...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Policy making Based on Parties Conflicts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflicts
  • Politics
  • Party
  • Policy Making