کلیدواژه‌ها = دولت
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-58

10.22034/jipas.2022.312690.1273

پاکنوش کیانی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ کرم الله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


واکاوی نقش دولت در ارتقای رقابت‌پذیری صنایع ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-149

10.22034/jipas.2022.310285.1255

حمزه مصیب زاده؛ اسداله کردنائیج؛ حسین خنیفر