کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22034/jipas.2022.322195.1322

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ طیبه عباسی؛ افسانه دهقانپور فراشاه


واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/jipas.2023.375311.1517

منصوره معینی کربکندی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانائی‌فرد؛ سیدحسین کاظمی


خوشه‌بندی و تحلیل تمیز سازمان‌های دولتی از منظر مدیریت سبز

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 89-107

10.22034/jipas.2020.228534.1078

احمد قربان پور؛ حیدر احمدی؛ رضا جلالی