دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تیر 1402 
واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی

صفحه 29-64

10.22034/jipas.2023.375311.1517

منصوره معینی کربکندی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانائی‌فرد؛ سیدحسین کاظمی